LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. 17B-3 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO REGLAMENTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 6 d. Nr. 17B-4

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo organizaciniame posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento (2015 m. rugpjūčio 31 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais) pakeitimą ir papildymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 3 straipsniu, Konstitucinis Teismas

 

nusprendžia:

 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 17B-3 1.36 punktą ir išdėstyti jį taip:

1.36. Papildyti ir pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 139 punktą ir išdėstyti jį taip:

„139. Konstitucinio Teismo išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą arba grąžinti jį pareiškėjui, sprendimai nutraukti bylą ar teiseną, sprendimai dėl bendrosios kompetencijos ar administracinio teismo sprendimo vykdymo sustabdymo, sprendimai dėl dalyvaujančių byloje asmenų išlaidų atlyginimo, sprendimai dėl Konstitucinio Teismo išvadų, sprendimų išaiškinimo ar peržiūrėjimo, sprendimai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ar Europos Žmogaus Teisių Teismą skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje ir įsigalioja jų paskelbimo dieną.

Konstitucinio Teismo sprendimai pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus paprastai skelbiami nuasmeninti.

Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną. Potvarkiai dėl kreipimųsi priėmimo, potvarkiai dėl kreipimųsi grąžinimo pareiškėjui (išskyrus atvejus, kai kreipiasi Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyti asmenys) skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje. Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai dėl Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų prašymų priėmimo paprastai skelbiami nuasmeninti.

Konstitucinio Teismo išvadas ir sprendimus paskelbus Konstitucinio Teismo svetainėje, žiniasklaidai išplatinamas pranešimas apie juos. Pranešimas taip pat paskelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje. Duomenys apie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus asmenis paprastai pateikiami nuasmeninti.““

2. Šį Konstitucinio Teismo sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Konstitucinio Teismo svetainėje.

 

 

 

Konstitucinio Teismo teisėjai                                                                   Elvyra Baltutytė

 

Vytautas Greičius

 

Gediminas Mesonis

 

Vytas Milius

 

Daiva Petrylaitė

 

Janina Stripeikienė

 

Dainius Žalimas