NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Informacijos APIE PAŽEIDIMUS NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOJE PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS teikimo tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. V-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis, atsižvelgdama į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A1-242 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 15.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu Informacijos apie pažeidimus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Skiriu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) patarėją, o kai jo nėra – Tarnybos Antikorupcinės komisijos pirmininką, atsakingais už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą, informacijos apie pažeidimus nagrinėjimą, konfidencialumo užtikrinimą.

3. Įpareigoju:

3.1. Metodikos ir informatikos skyrių paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje;

3.2. Teisės ir personalo skyrių šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                          Vytautė Polujanskienė

 

 

PATVIRTINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-40

 

 

Informacijos APIE PAŽEIDIMUS NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOJE PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS teikimo tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie pažeidimus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Tarnyboje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus pateikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

3. Tarnyboje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

5. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą Tarnyboje ir kurį su Tarnyba sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS ir registravimas

 

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vyriausybės nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta informacija ir tai, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

7. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Tarnyboje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

7.1. tiesiogiai atvykęs į Tarnybą (Švitrigailos g. 11E, Vilnius) – kompetentingam subjektui;

7.2. atsiųsdamas pranešimą šio Aprašo 7.1 papunktyje nurodytu adresu paštu. Siunčiant pranešimą paštu, po Tarnybos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

7.3. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@ndnt.lt.

8. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi daryti pažeidimą, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, nurodo, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jei taip – kam pranešė, ar gavo atsakymą, taip pat nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti). Jei įmanoma, prie pranešimo turi būti pridėti rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą.

9. Pranešimus priima ir Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje nustatytame registre užregistruoja kompetentingas subjektas.

10. Jei pranešimas apie pažeidimą Tarnyboje, atitinkantis Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, buvo gautas kitu būdu nei nurodyta Aprašo 7 punkte, jis neregistruojamas, o jį gavęs Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, persiųsti (perduoti) kompetentingam subjektui, neatskleisdamas sužinotos informacijos ar duomenų tretiesiems asmenims. Šiame punkte nustatyta tvarka gauta ir elektroniniu paštu persiųsta informacija apie pažeidimą iš elektroninio pašto dėžutės nedelsiant turi būti ištrinta.

 

III skyrius

pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimas, sprendimų priėmimas

 

11. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti. Jei informacijos apie pažeidimą vertinimas reikalauja specialių žinių, kompetentingas subjektas informacijai apie pažeidimą įvertinti turi teisę pasitelkti tokių žinių turinčius Tarnybos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, kurie privalo užtikrinti jiems patikėtos informacijos konfidencialumą ir turi būti pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (priedas).

12. Kompetentingas subjektas, įvertinęs asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pranešime pateiktą informaciją gali priimti vieną iš šių sprendimų:

12.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie Tarnybos kompetencijai priskirtiną pažeidimą;

12.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui;

12.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:

12.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

12.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

12.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

13. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

14. Nagrinėdamas pateiktą informaciją apie Tarnybos kompetencijai priskirtiną pažeidimą, kompetentingas subjektas turi teisę:

14.1. kreiptis į Tarnybos direktorių dėl Tarnybos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimo pradėjimo;

14.2. kreiptis į Tarnybos direktorių dėl audito, piniginių ar kitokių vertybių revizijos (inventorizacijos) atlikimo;

14.3. inicijuoti sprendimų dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir jų lygių  ir profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo periodinę neplaninę kontrolę;

14.4. naudotis teisės aktuose kompetentingam subjektui suteiktomis kitomis teisėmis.

15. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtus sprendimus, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jeigu buvo nustatytas pažeidimo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

 

IV skyrius.

Konfidencialumo užtikrinimas

 

16. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

17. Už bylos, kurioje saugoma informacija apie pažeidimą, saugojimą atsakingas kompetentingas subjektas. Su byloje esančiais duomenimis susipažinti gali tik tokią teisę turintys asmenys, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą.

18. Tarnybos darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims.

19. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų.

20. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

21. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba įstaigoje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą.

23. Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir nagrinėjimo praktiką ir Tarnybos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija pagal Aprašą.

24. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi suderintame ir patvirtintame Tarnybos dokumentacijos plane nustatytais terminais.

25. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

 

Informacijos apie pažeidimus Neįgalumo

ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

teikimo tvarkos aprašo priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ___________________________________________________________________________

(struktūrinio padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20 m. d. Nr.

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti savo vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano tarnybos, darbo ar sutartinių santykių galiojimo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

_____________________                                                                               ______________________________

(parašas)                                                                                                                (vardas ir pavardė)