Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, REIKALINGO CENTRALIZUOTAI VALDYTI PERDUOTO ADMINISTRACINĖS IR KITOS PASKIRTIES VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO TIKSLAMS IR ŠĮ TURTĄ NAUDOJANČIŲ ASMENŲ POREIKIAMS TENKINTI, PERDAVIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. 622

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Perduoti valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, reikalingą centralizuotai valdyti perduoto administracinės ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti (pagal 1 ir 2 priedus).

2. Nustatyti, kad valstybės įmonei Turto bankui perduodamas šio nutarimo 2 priede nurodytas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas yra dotacija.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka