ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ BEI VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO, NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-200

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-227 „Dėl Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų direktoriai (toliau – mokyklų direktoriai) iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia:

9.1. Švietimo paslaugų centrui patvirtintus mokinių, pavėžėjamų mokyklų autobusais, sąrašus bei maršrutus ir jų važiavimo grafikus;

9.2. Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą prašymą dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo, vykdant mokyklų tinklo pertvarką, iki / nuo artimiausios vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų stotelės. Savivaldybės administracijos direktoriui pripažinus pavėžėjimą tikslingu, savo įsakymu suteikia mokiniui (-iams) teisę į pavėžėjimo organizavimą.“

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Antanas Bezaras