LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRO 2017 M. kovo 6 D. ĮSAKYMO NR. 4-128 „dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „INOconnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 4-298

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, ir į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 89 ir 520 punktus,

p a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128“.

2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo.“

3. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. Projekto veiklos turi būti pradėtos vykdyti per 4 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo.“

4. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo lentelėje.

 

Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. išlaidos, susijusios su dalyvavimu tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose:

5.1.1. projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio, komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos. Darbo užmokestis apmokamas vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita; 

5.1.2. komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos apmokamos vadovaujantis  Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//moksliniu-isvyku-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-apskaiciavimo-ataskaita;

5.2. išlaidos, susijusios su dalyvavimu tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose, vykstančiuose nuotoliniu būdu:

5.2.1. projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti ir jau įgyvendinamiems projektams, jei jos patirtos ne anksčiau kaip  nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo. Darbo užmokestis apmokamas vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita. Vertinant 5.2.1 papunktyje nurodytas išlaidas, įgyvendinančioji institucija taip pat įvertina konkretaus renginio, vykstančio nuotoliniu būdu, trukmę pagal Lietuvos inovacijų centro pateiktas pažymas.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose, vykstančiuose nuotoliniu būdu, komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos yra netinkamos finansuoti.

6.

Informavimas apie projektą

Netinkama finansuoti.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.“

 

5. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka, kuris negali būti vėlesnis negu 2021 m. birželio 30 diena. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą, kuris negali būti vėlesnis negu 2021 m. birželio 30 diena. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                             Aušrinė Armonaitė