LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALŪKANŲ IR DELSPINIGIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2024 m. balandžio 12 d. Nr. 1K-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 5 dalimi, 99 straipsniu ir atsižvelgdama į Palūkanų ir delspinigių dydžių apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1K-188 „Dėl Mokesčių administravimo įstatymo įgyvendinimo“:

1. N u s t a t a u:

1.1. palūkanų, mokamų už Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą mokestinę paskolą, dydį – 0,010 procento už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną;

1.2. delspinigių, mokamų Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais atvejais, dydį – 0,029 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 1K-9 „Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė