HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-442 „DĖL PRIEMONĖS NR. VP3-3.2-AM-01-V „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 2 d. Nr. D1-696

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 mėnesių, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data, kaip nurodyta Taisyklių 5 punkte.“.

2. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

„103. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo. Mokėjimo prašymus, kuriais prašoma išlaidas apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu arba abiem – išlaidų kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo būdais, projekto vykdytojas gali teikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 30 d. Mokėjimo prašymus, kuriais prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu, projekto vykdytojas gali teikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. “.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas