VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2010 m. liepos 21 d. įsakymo nr. VA-83 „DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. sausio 16 d. Nr. VA-3

Vilnius

 

 

Pakeičiu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.   Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS“.

3.   Papildau 4 punktą nauja antrąja pastraipa:

„Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis (toliau – sutartis) susideda iš Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarties pavyzdinės formos ir priedo „Duomenys apie Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoją“ (toliau – sutarties priedas). Kai sutartį sudarantis mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ir EDS vartotojas yra tas pats asmuo, sutarties priedas neteikiamas, mokesčių mokėtojas EDS vartotoju įregistruojamas pagal jo sutartyje nurodytus rekvizitus, o identifikavimo EDS priemonės jam suteikiamos taisyklių III skyriaus „Identifikavimo EDS priemonės“ nustatyta tvarka.“

4.   Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:“.

5.   Pakeičiu 7.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2.2. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar jam prilygintas asmuo per autentifikavimo paslaugos informacinę sistemą prisijungia prie EDS ir, susipažinęs su savo vadovaujamos įmonės sutartimi, patvirtina sutikimą laikytis jos sąlygų arba kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar jam prilygintas asmuo ir mokesčių administratoriaus vadovas (ar jo įgaliotas asmuo) pasirašo sutartį elektroniniu parašu. Sutarties sudarymo elektroniniu būdu metu mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui arba jam prilygintam asmeniui automatiškai sukuriamas sutarties priedas su visomis sutarties priede nurodytomis teisėmis, kurios yra nekeičiamos, išskyrus 15.3 papunktyje numatytą atvejį.“

6.   Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. sutartyje turi būti nurodyti EDS vartotojo rekvizitai, jam suteikiamos teisės ir jų galiojimo laikotarpis. Užsienio valstybės pilietį, neregistruotą Mokesčių mokėtojų registre, EDS vartotoju galima nurodyti tik po to, kai pastarasis Taisyklių 241 punkte nurodyta tvarka įsiregistruoja EDS vartotoju;“.

7.   Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) sutartis sudaroma elektroniniu būdu, tai sutartį sudarančiam vadovui arba jam prilygintam asmeniui EDS vartotojų administratoriaus teisė suteikiama automatiškai. Mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas teisę vykdyti kitų EDS vartotojų teisių administravimą gali suteikti ir vienam iš atstovų.“

8.  Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Sutarties duomenys keičiami ir / arba papildomi, pateikiant naują sutarties priedą:

15.1. mokesčių mokėtojo iniciatyva, kai mokesčių mokėtojas raštu pateikia AVMI prašymą arba tai atlieka EDS vartotojas, prisijungęs prie EDS;

15.2. kai automatiškai baigiasi iš anksto sutarties priede nurodytų teisių (ir / ar įgaliojimų) atlikti atitinkamus veiksmus galiojimo terminas;

15.3. kai automatiškai pagal Mokesčių mokėtojų registro duomenis baigiasi mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui arba jam prilygintam asmeniui suteikti įgaliojimai atstovauti juridiniam asmeniui, iš anksto apie tai mokesčių mokėtojo neinformuojant.“

9.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Sutartis nutraukiama:

16.1. kai mokesčių mokėtojas raštu pateikia prašymą nutraukti sutartį;

16.2. automatiškai, mokesčių mokėtojui (fiziniam asmeniui) mirus;

16.3. kai mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo) yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro ir jo teisės ir pareigos nėra perimtos arba po išregistravimo praėjo 5 metai.“

10. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

IDENTIFIKAVIMO EDS PRIEMONĖS“.

11.  Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TVARKA“.

12.  Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS IR PRIĖMIMAS“.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                        Edita Janušienė