Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, simbolis  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2024 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-308 „DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. balandžio 3 d. Nr. V-371

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. V-308 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Pažymėjimai ir brandos atestatai sudaromi naudojantis Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro informacinės sistemos priemonėmis ir pasiekiami (gali būti peržiūrimi, atsiunčiami elektroniniu paštu ir (ar) atspausdinami) Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Pažymėjimai pildomi lietuvių kalba, brandos atestatai – lietuvių ir anglų kalbomis Beausite Fit Light ir Beausite Fit Medium šriftu. Pažymėjimai ir brandos atestatai laikomi išduotais, kai, mokyklai juos sudarius, jie įregistruojami Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (suteikiamas registracijos numeris).“

2. Pakeičiu 1.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.15. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

„55. Brandos atestato lentelėje „Tarpinių patikrinimų rezultatai“ įrašomi tarpinių patikrinimų, įvertintų 1–40 balų, kodai, pavadinimai, įvertinimai ir laikymo metai. Jei atitinkamo dalyko tarpinio patikrinimo pasiekimai patikrinti ankstesniais metais ir einamaisiais metais, į brandos atestatą įrašomas aukštesnės vertės įvertinimas.“

3. Pakeičiu 1.33 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.33. Papildau nauju 10 priedu (pridedama).“

4. Pakeičiu 1.34 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.34. Papildau nauju 11 priedu (pridedama).“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                          Gintautas Jakštas

 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

(Brandos atestato forma)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas lietuvių kalba)

(Dokumento sudarytojo pavadinimas anglų kalba)

 

BRANDOS ATESTATAS

MATRICULATION CERTIFICATE

 

(Vardas ir pavardė)

Asmens kodas / Personal identification number ____

 

įgijo vidurinį išsilavinimą

completed secondary education

 

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas / Completed education

 

Programos pavadinimas, kodas / Programme name, code

 

Programos trukmė (metais) / Programme duration (years)

 

Programos baigimo metai / Programme completion year

 

Mokyklos, kurioje baigta ugdymo programa, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the educational programme was completed

 

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai / Secondary education year

 

Mokyklos, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the secondary education was obtained

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis / Level in the Lithuanian Qualifications Framework

 

 

 

Mokymosi rezultatai / Results

 

Kodas

Code

Dalyko pavadinimas

Subject name

Programos kursas

Course

Valandų skaičius Hours

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitų rezultatai / Credit results

 

Kodas

Code

Įskaitos pavadinimas

Credit name

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

Tarpinių patikrinimų rezultatai / Results of intermediate examinations

 

Kodas

Code

Tarpinio patikrinimo pavadinimas

Name of the intermediate examination

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

Brandos egzaminų rezultatai / Matriculation examination results

 

Kodas

Code

Brandos egzamino pavadinimas

Matriculation examination name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

Brandos darbo rezultatai / Matriculation project results

 

Kodas

Code

Brandos darbo pavadinimas

Matriculation project name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

 

 

 

 

 

 

Kiti įrašai dėl brandos egzaminų laikymo / Other records regarding matriculation examinations                          

 

Įrašas

Record

Metai

Year

 

 

 

(Pareigos) (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                            Registracijos Nr. / Registration No. ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandos atestatas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

This Matriculation certificate is digital, with data generated from the Register of Diplomas, Certificates and Qualifications

Brandos atestato generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

Date and time of generation/data mapping/printing/saving of Matriculation certificate:

(Data ir laikas)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

To view/download the Matriculation certificate, the following code must be entered:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by entering the code in the following link:

(Nuoroda)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by scanning the code:

(QR kodas)

___________________________

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

 

(Brandos atestato pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS GIMNAZIJA

VILNIUS GYMNASIUM

 

 

BRANDOS ATESTATAS

MATRICULATION CERTIFICATE

 

Vardė Pavardenė

Asmens kodas / Personal identification number 10101010101

 

įgijo vidurinį išsilavinimą

completed secondary education

 

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas / Completed education

 

Programos pavadinimas, kodas / Programme name, code

Vidurinio ugdymo programa / Secondary education programme, 111111

Programos trukmė (metais) / Programme duration (years)

2

Programos baigimo metai / Programme completion year

2024

Mokyklos, kurioje baigta ugdymo programa, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the educational programme was completed

Vilniaus gimnazija / Vilnius Gymnasium, 111111

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai / Secondary education year

2024

Mokyklos, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas / Name, code of the school where the secondary the education was obtained

Vilniaus gimnazija / Vilnius Gymnasium, 111111

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis / Level in the Lithuanian Qualifications Framework

IV

 

 

Mokymosi rezultatai / Results

 

Kodas

Code

Dalyko pavadinimas

Subject name

Programos kursas

Course

Valandų skaičius

Hours

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

03001

Dorinis ugdymas (etika) / Ethics

B

70

Įskaityta

2024

04001

Lietuvių kalba ir literatūra / Lithuanian language and literature

B

280

9 (devyni)

2024

04106

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra / Polish minority language and literature

-

280

9 (devyni)

2024

04401

Užsienio kalba (anglų) / Foreign language (English)

B2

210

10 (dešimt)

2024

05101

Istorija / History

A

210

8 (aštuoni)

2024

06001

Matematika / Mathematics

B

210

7 (septyni)

2024

08101

Biologija / Biology

B

140

9 (devyni)

2024

09105

Šokis / Dance

B

140

9 (devyni)

2024

11104

Fizinis ugdymas / Physical education

B

140

9 (devyni)

2024

14002

Psichologija (pasirenkamasis) / Psychology (elective)

-

70

Įskaityta

2024

14003

Brandos darbas (biologija) / Matura project (Biology)

-

17

Įskaityta

2024

14004

Kūrybinis rašymas (dalyko modulis) / Creative writing (subject module)

-

17

Įskaityta

2024

 

Įskaitų rezultatai / Credit results

 

Kodas

Code

Įskaitos pavadinimas

Credit name

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

106011

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita) / Lithuanian language and literature

6 (šeši)

2024

 

Tarpinių patikrinimų rezultatai / Results of intermediate examinations

 

Kodas

Code

Tarpinio patikrinimo pavadinimas

Name of the intermediate examination

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

04106111

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra / Polish minority language and literature

35 (trisdešimt penki)

2023

 

 

Brandos egzaminų rezultatai / Matriculation examination results

 

Kodas

Code

Brandos egzamino pavadinimas

Matriculation examination name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

102042

Lietuvių kalba ir literatūra / Lithuanian language and literature

Valstybinis / State

40 (keturiasdešimt)

2024

04106100

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra / Polish minority language and literature

Valstybinis / State

88 (aštuoniasdešimt aštuoni)

2024

312012

Matematika / Mathematics

Valstybinis / State

75 (septyniasdešimt penki)

2024

 

 

Brandos darbo rezultatai / Matriculation project results

 

Kodas

Code

Brandos darbo pavadinimas

Matriculation project name

Tipas

Type

Įvertinimas

Assessment

Metai

Year

801012

Brandos darbas (biologija): „Kokį poveikį DNR struktūrai daro šaldymas ir virimas“ / Matura project (Biology): “The influence of freezing and heating on DNA structure”

Mokyklinis / School

9 (devyni)

2024

 

Direktorius / Head of school                                                                                 Vardis Pavardis

 

2024-07-15                                                                                     Registracijos Nr. / Registration No. 99999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandos atestatas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

This Matriculation certificate is digital, with data generated from the Register of Diplomas, Certificates and Qualifications

Brandos atestato generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

Date and time of generation/data mapping/printing/saving of Matriculation certificate:

2024-07-24 14:42:19

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

To view/download the Maturity certificate, the following code must be entered:

1dt5s44f5s5wd5454w6d4we6f4w6

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by entering the code in the following link:

https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

The Matriculation certificate can be viewed/downloaded by scanning the code:

___________________________