vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL elektros energijos rinkos kainos ateinantiems 2017 metams nustatymo

 

2016 m. spalio 6 d. Nr. O3-297

Vilnius

 

Vadovaudamasi Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.3 ir 23.4 papunkčiais, Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2016 m. spalio 4 d. pažymą Nr. O5-240 „Dėl elektros energijos rinkos kainos ateinantiems 2017 metams nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

Nustatyti prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ateinantiems 2017 metams – 3,83 ct/kWh, taikomą nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                              Inga Žilienė