LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

IR

OMANO SULTONATO VYRIAUSYBĖS

SUSITARIMAS

DĖL

EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Omano Sultonato Vyriausybė, toliau – Šalys,

 

atsižvelgdamos į savo išskirtinius ryšius;

 

siekdamos stiprinti ir plėtoti dvišalius savo valstybių ekonominius santykius, grindžiamus lygybės ir abipusės naudos principais;

 

įsitikinusios, kad šis Susitarimas sudarys palankias sąlygas įvairioms abiejų Šalių bendradarbiavimo formoms, visų pirma ekonomikos srityje;

 

vadovaudamosi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais,

 

s u s i t a r ė:

 

 

1 straipsnis

 

1.    Šalys, vadovaudamosi savo valstybėse galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, siekia plėtoti, stiprinti ir įvairinti abipusiškai naudingą ekonominį bendradarbiavimą abi Šalis dominančiose srityse, visų pirma:

–     pramonės,

–    energetikos,

–    transporto,

–    mokslo, technologijų ir inovacijų,

–    informacinių technologijų, telekomunikacijų ir informacinės visuomenės plėtros,

–    statybų ir statybinių medžiagų pramonės,

–    aplinkos apsaugos,

–    žemės ūkio,

–    turizmo,

–     švietimo,

–    sveikatos priežiūros paslaugų.

 

2.    Šalys konsultuojasi siekdamos nustatyti šiame straipsnyje nurodytas pirmenybines bendradarbiavimo sritis.

 

 

2 straipsnis

 

1.    Šalys skatina savo valstybių ūkio subjektus ir jiems atstovaujančias asociacijas užmegzti ir plėtoti ilgalaikius ekonominius santykius.

 

2.    Šalys, vadovaudamosi jų valstybėse galiojančiais teisės aktais, skatina ūkio subjektų ekonominį bendradarbiavimą sandorių pagrindu ir tokio bendradarbiavimo plėtrą, visų pirma:

–     sukurdamos palankų investicinį klimatą;

–    padėdamos keistis aktualia informacija;

–     padėdamos užmegzti Šalių valstybių ūkio subjektų, įskaitant smulkias ir vidutines įmones, taip pat jų atstovų asociacijų ryšius;

–     padėdamos organizuoti parodas, muges ir simpoziumus, rengiamus Šalių valstybių teritorijose, ir skatindamos juose dalyvauti kitos valstybės ūkio subjektus.

 

 


 

3 straipsnis

 

Šalių valstybių atitinkamos institucijos, vadovaudamosi jų valstybėse galiojančiais teisės aktais, deda pastangas, kad užtikrintų keitimąsi informacija apie:

a)    taikytiną teisę, kuria reglamentuojama ekonominė veikla, taip pat apie statistinę ir kitą svarbią informaciją;

b)    dalyvavimą tarptautinėse ekonominėse organizacijose ir ekonominės integracijos dariniuose;

c)    prekių ir paslaugų judėjimui skatinti skirtas priemones, kurių tikslas – stiprinti abiejų valstybių potencialių verslo partnerių bendradarbiavimą, taip pat informacija apie visas kitas taikomas skatinimo priemones;

d)    parodas ir verslo misijas, susijusias su ekonominės informacijos sistemomis.

 

 

4 straipsnis

 

1.    Siekiant įgyvendinti šį Susitarimą sudaroma Komisija, kuri susideda iš abiejų valstybių atsakingų institucijų ir organizacijų atstovų. Dalyvauti Komisijos posėdžiuose gali būti kviečiami privataus verslo ir verslo asociacijų atstovai.

 

2.    Komisija vykdo šias funkcijas:

–     sprendžia klausimus, susijusius su šio Susitarimo įgyvendinimu;

–   nagrinėja bendradarbiavimo tarp abiejų valstybių smulkių ir vidutinių įmonių plėtros galimybes, skatina jų rėmimo programas;

–     skatina pramonės ir verslo organizacijų bendradarbiavimą;

–     analizuoja dvišalių ekonominių santykių plėtrą ir keičiasi informacija apie abiejų valstybių ekonominės plėtros ir investicijų programas.


 

3.    Kiekviena Šalis į Komisiją paskiria savo Pirmininką ir kitus atstovus. Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai paskirtųjų Komisijos narių vardus, pavardes ir pareigas.

 

4.    Komisija prireikus susitinka kurios nors Šalies siūlymu. Susitikimai, suderinus diplomatiniais kanalais, rengiami paeiliui abiejose valstybėse.

 

 

5 straipsnis

 

Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu Šalių sutarimu apsikeičiant notomis diplomatiniais kanalais. Pakeitimai įsigalioja šio Susitarimo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

6 straipsnis

 

Ginčai, kylantys dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo, sprendžiami draugiškai, Šalių konsultacijomis diplomatiniais kanalais.

 

 

7 straipsnis

 

1.    Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai diplomatiniais kanalais gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo Šalys informuoja viena kitą apie reikiamų vidaus procedūrų užbaigimą.

 


 

2.    Šis Susitarimas galioja penkerius (5) metus ir savaime pratęsiamas kitam tokiam pat laikotarpiui, jeigu nė viena Šalis prieš šešis (6) mėnesius raštu diplomatiniais kanalais nepraneša kitai Šaliai apie savo ketinimą nutraukti šį Susitarimą.

 

 

Pasirašyta Maskate 2018 m. birželio 25 d., atitinkančią 1439 AH šavalo 11 d., dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, arabų ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vardu

 

 

 

 

Neris Germanas
Užsienio reikalų viceministras

 

Omano Sultonato
Vyriausybės vardu

 

 

 

 

Ahmed bin Hassan Al Theeb
Prekybos ir industrijos ministerijos sekretorius