LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. BIRŽELIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-530 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-V-301 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. ĮV-714

 

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. ĮV-530 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1.   P a k e i č i u 8 punktą ir išdėstau jį taip:

 

Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 15 844 440 eurų (penkiolikos milijonų aštuonių šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt eurų), iš kurių iki 13 467 774 Eur (trylikos milijonų keturių šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt keturių eurų)  – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, iki 2 376 666  eurų (dviejų milijonų trijų šimtų septyniasdešimt šešių tūkstančio šešių šimtų šešiasdešimt šešių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

2.   P a k e i č i u 20 punktą ir išdėstau jį taip:

„Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m.  spalio 1 d.“

3.   P r i p a ž į s t u n e t e k u s i u g a l i o s 21 punktą.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas