HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-716 „DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGI, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGI MEDŽIAI IR KRŪMAI SKELBIAMI SAUGOTINAIS ŽELDINIAIS“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. birželio 6 d. Nr. D1-179

Vilnius

 

P a k e i č i u Kriterijus, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, patvirtinimo“ ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2023 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-179

redakcija)

 

 

KRITERIJai, PAGAL KURIUOS DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGI, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGI medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais

 

 

 

1. Kriterijai, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais (toliau – kriterijai), taikomi savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu medžius ir krūmus skelbiant saugotinais želdiniais (toliau – savivaldybės sprendimas). 

2. Kriterijai, pagal kuriuos konkretūs medžiai ir krūmai (išskyrus invazinių rūšių augalus, vaismedžius ir vaiskrūmius), atsižvelgus į konkrečią situaciją (medžių ir krūmų augimo vietą, būklę, gyvybingumą ir kt.), savivaldybės sprendimu skelbiami saugotinais želdiniais:

2.1. dendrologiškai vertingi:

2.1.1. dendrologiniai rinkiniai (kolekcijos);

2.1.2. ne jaunesni kaip 15 metų amžiaus introdukuoti (nevietinės kilmės);

2.2. ekologiškai vertingi:

2.2.1. ne mažesnės kaip 0,01 ha ploto medžių grupės;

2.2.2. augantys bendruosiuose planuose nustatytose miestų centrų zonose, didmiesčių pagrindinių centrų zonose ir didmiesčio miesto dalių centrų zonose, gyvenamosiose zonose, pramonės ir sandėliavimo zonose, inžinerinės infrastruktūros koridorių zonose, bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zonose, kai medžių kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje ne mažesnis kaip 6 cm ir ne žemesni kaip 0,5 m krūmai;

2.2.3. miestų ir miestelių bendruosiuose planuose nustatytose gamtinio karkaso teritorijose augantys želdiniai; 

2.2.4. miestuose ir miesteliuose savivaldybės sprendime patvirtintų rūšių augantys pavieniai medžiai, kurių kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje ne mažesnis kaip 6 cm;

2.3. estetiškai vertingi išskirtinių formų medžiai.

2.4. Kultūros paveldui reikšmingi:

2.4.1. istoriniu požiūriu svarbūs želdiniai;

2.4.2. žymių žmonių pasodinti medžiai;

2.4.3. buvusiose dvarų sodybose autentiškumą (ar struktūrą) formuojantys želdiniai;

2.4.4. medžiai ir krūmai, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti kultūros paveldo objektų ir vietovių vertingosiomis savybėmis. 

2.5. kraštovaizdžiui reikšmingi – autentiški želdiniai parkuose.“

_________________

part_74960b73775e4f3c83d713d632c0c8fc_end