LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ RENGIMO, KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO IR KVALIFIKACIJOS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 1 d. Nr. 3-32(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40:

1. Tvirtinu Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos saugios laivybos administracijai iki 2016 m. balandžio 30 d.:

2.1. patvirtinti naujo pavyzdžio motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo ir motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo dokumentus (toliau – kvalifikacijos dokumentai);

2.2. pagaminti naujo pavyzdžio kvalifikacijos dokumentus;

2.3. patvirtinti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo ir motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. iki 1990 m. kovo 11 d. išduoti kvalifikacijos dokumentai, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, negalioja;

3.2. asmenys, turintys nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2004 m. liepos 11 d. išduotus motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos dokumentus, išlaikę eksternu prilyginamos kompetencijos teorijos egzaminą, gali gauti šiuos naujus kvalifikacijos dokumentus:

3.2.1. turintys kvalifikacijos dokumentus, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 30, 50, 75, 100, 125, 150 AG, Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, – motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;

3.2.2. turintys tarptautinius kvalifikacijos dokumentus, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 150 AG arba laivus be variklio galios apribojimų, Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, – motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse;

3.3. nuo 2004 m. liepos 11 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. išduoti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimai ir motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai galioja 10 metų nuo šio įsakymo įsigaliojimo;

3.4. asmenys, turintys nuo 2004 m. liepos 11 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. išduotus kvalifikacijos dokumentus ir norintys juos pakeisti į naujo pavyzdžio kvalifikacijos dokumentus arba gauti naujus, baigiantis šių dokumentų galiojimo laikui, gali juos pakeisti į atitinkamai prilygintus kvalifikacijos dokumentus:

3.4.1. motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 50 AG arba iki 150 AG, Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, – į motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;

3.4.2. motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 150 AG, arba laivus be variklio galios apribojimų vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, – į motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse;

3.5. asmenys gali laikyti egzaminus pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų 1–4 prieduose išdėstytas programas ir įgyti kompetenciją, suteikiančią teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, jeigu iki šio įsakymo įsigaliojimo yra baigę kursus mokymo įstaigoje pagal toliau išvardytas mokymo programas ir turi galiojantį kursų baigimo pažymėjimą:

3.5.1. Laivavedžių, kuriems leidžiama valdyti motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, rengimo programą;

3.5.2. Laivavedžių, kuriems leidžiama valdyti motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas ne didesnis kaip 150 AG, vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, kvalifikacijos tobulinimo programą;

3.5.3. Laivavedžių, kuriems leidžiama vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose valdyti motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones neribojant bendro variklių galingumo, kvalifikacijos tobulinimo programą;

3.6. motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo ar kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimai, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja vienerius metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo;

3.7. motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo ar kompetencijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimai, išduoti po šio įsakymo įsigaliojimo, galioja neterminuotai.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. lapkričio 3 d. įsakymą Nr. 311 „Dėl motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių rengimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Rimantas Sinkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E)

 

 

MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ LAIVAVEDŽIŲ RENGIMO, KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO IR KVALIFIKACIJOS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja motorinių pramoginių ir kitų motorinių transporto priemonių (asmeninių ir tarnybinių vidaus vandenų laivų, kurie statytojo įvardinti kaip pramoginiai laivai) (toliau – motoriniai pramoginiai laivai), kuriuos valdyti suteikia teisę motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas (toliau – kvalifikacijos liudijimas) ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinis kvalifikacijos liudijimas (toliau – tarptautinis kvalifikacijos liudijimas) (toliau – kvalifikacijos dokumentai), laivavedžių rengimo, egzaminavimo, kompetencijos įgijimo ir minėtų kvalifikacijos dokumentų išdavimo, keitimo tvarką.

2. Nuostatai taikomi Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka akredituotoms mokymo įstaigoms, įmonėms, organizacijoms (toliau – mokymo įstaigos), turinčioms teisę rengti motorinių pramoginių laivų laivavedžius (toliau – laivavedžiai) pagal Nuostatų 1–4 prieduose išdėstytas programas, taip pat fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti kvalifikacijos liudijimą ar tarptautinį kvalifikacijos liudijimą.

3. Kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas privalomi motorinių pramoginių laivų, kurių variklių galingumas daugiau kaip 10 AG (7,4 kW) ir kurie plaukioja Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose, laivavedžiams. Laivų, kurie plaukioja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, teritorinėje jūroje ir jūrų vandenyse, laivavedžiams kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas privalomi nepriklausomai nuo valdomo laivo variklio galios.

4. Laivų, kurių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedžiai, I–V grupių vidaus vandenų laivų kapitonai, kapitonai-mechanikai, turintys B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą arba B grupės vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą, ir asmenys, turintys budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ir kapitono jūrinio laipsnio diplomus, turi teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinės jūros ribose.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

LAIVAVEDŽIŲ RENGIMAS

 

6. Laivavedžiai rengiami pagal šias programas:

6.1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, rengimo programą (Nuostatų 1 priedas);

6.2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programą (Nuostatų 2 priedas);

6.3. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programą (Nuostatų 3 priedas);

6.4. Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kompetencijos tobulinimo programą (Nuostatų 4 priedas).

7. Laivavedžių rengimas susideda iš teorijos ir praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo (toliau – praktinis vairavimas) mokymo. Praktinio vairavimo gali būti mokoma motoriniu pramoginiu laivu arba treniruokliu.

8. Mokymo grupės sudaromos iš ne daugiau kaip 30 asmenų. Mokymo įstaiga prieš 1 darbo dieną prieš numatomą mokymo pradžią pateikia Lietuvos saugios laivybos administracijai (toliau –Administracija) jos nustatytos formos laivavedžių mokymo grupės įregistravimo paraišką.

9. Prieš pradedant mokymus, mokymo įstaigos su asmenimis sudaro mokymo sutartis.

10. Per dieną mokymo grupei nustatomos ne daugiau kaip 8 akademinės valandos, iš jų – ne daugiau kaip 2 praktiniam vairavimui vienam mokiniui.

11. Mokinių žinios ir įgūdžiai vertinami periodiškai (baigus dėstyti mokymo programos skyrių), o pasibaigus rengimo ar kompetencijos tobulinimo kursams (toliau – mokymo kursai), mokymo įstaigoje laikomi teorijos ir praktinio vairavimo egzaminai. Taikoma 10 balų vertinimo sistema ir egzaminas laikomas išlaikytu, jei mokinys gauna ne mažiau kaip 5 balus. Praktinio vairavimo egzaminas vykdomas motoriniu pramoginiu laivu.

12. Pasibaigus laivavedžių mokymo kursams, mokymo įstaiga užpildo Administracijos nustatytos formos motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo / kompetencijos tobulinimo kursų baigimo protokolą ir asmenims, išklausiusiems mokymo kursus pagal patvirtintas programas ir mokymo įstaigoje išlaikiusiems teorijos ir (jeigu numatyta programoje) praktinio vairavimo egzaminus, išduoda kursų baigimo pažymėjimą (nurodant mokymo įstaigą, asmens vardą, pavardę, gimimo datą, kursų vykdymo laiką, mokymo programos pavadinimą, kursų baigimo pažymėjimo išdavimo datą ir numerį) ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną pateikia Administracijai kursų baigimo teorijos ir praktinio vairavimo egzamino protokolus bei asmenų, kuriems išduoti kursų baigimo pažymėjimai, sąrašą skaitmeninėje laikmenoje.

 

III SKYRIUS

LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS IR JŲ ĮGIJIMO SĄLYGOS

 

13. Laivavedžių kompetencijos:

13.1. valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai;

13.2. valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;

13.3. valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

14. Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, turi laikyti teorijos egzaminą. Egzaminą galima laikyti eksternu arba baigus mokymo kursus pagal Nuostatų 1 priede nurodytą programą.

15. Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, turi laikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus. Teorijos egzaminą galima laikyti eksternu arba baigus mokymo kursus pagal Nuostatų 2 priede nurodytą programą, praktinio vairavimo egzaminą – tik baigus mokymo kursus pagal Nuostatų 2 priede nurodytos programos Praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo (praktinio vairavimo) mokymo dalį.

16. Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, išlaikę tik teorijos egzaminą (nelaikantys praktinio vairavimo egzamino), turi teisę gauti kvalifikacijos liudijimą su apribojimu valdyti tik asmeninius laivus. Siekdami įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be apribojimo, šie asmenys turi baigti mokymo kursus pagal Nuostatų 2 priede nurodytos programos Praktinio motorinio pramoginio laivo valdymo mokymo dalį ir išlaikyti praktinio vairavimo egzaminą.

17. Asmenys, siekiantys gauti tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, turi baigti mokymo kursus pagal Nuostatų 3 priede nurodytą programą ir išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus arba turėti Nuostatų 13.2 papunktyje nurodytą kompetenciją ir baigti mokymo kursus pagal Nuostatų 4 priede nurodytą programą ir išlaikyti teorijos egzaminą.

18. Minimalus amžius, kai leidžiama įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus ir išduoti kvalifikacijos dokumentus:

18.1. 16 metų – siekiant įgyti kompetenciją, nurodytą Nuostatų 13.1 papunktyje;

18.2. 18 metų – siekiant įgyti kompetenciją, nurodytą Nuostatų 13.2 ir 13.3 papunkčiuose.

19. Eksternu egzaminus gali laikyti

19.1. ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

20. Asmenys, turintys laivo, kurio pagrindinių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedžio, I–V grupės vidaus vandenų laivų kapitono ar kapitono-mechaniko B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą arba B grupės vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą, arba jūrinio laipsnio budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti Nuostatų 13.1 ar 13.2 papunkčiuose nurodytos kompetencijos kvalifikacijos liudijimą. Tarptautinį kvalifikacijos liudijimą minėti asmenys turi teisę gauti išlaikę Nuostatų 13.3 papunktyje nurodytos kompetencijos egzaminą eksternu.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMUI AR TARPTAUTINIAM KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMUI GAUTI

 

21. Asmenys, ketinantys laikyti egzaminą ir siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą ar tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, Administracijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba kreipiantis tiesiogiai turi pateikti:

21.1. Administracijos nustatytos formos prašymą leisti laikyti egzaminą ir išduoti kompetenciją patvirtinantį dokumentą;

21.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

21.3. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“;

21.4. vidaus vandenų transporto specialisto ir motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a), nustatytus Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

21.5. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“, reikalavimus ir įrodantį, kad baigta privalomoji pirmosios pagalbos mokymo programa;

21.6. vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (jeigu to reikalaujama siekiamai kompetencijai įgyti);

21.7. vidaus vandenų transporto specialisto diplomą ir diplomo patvirtinimą arba vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą arba jūrinio laipsnio laivavedžio (kapitono, vyresniojo kapitono padėjėjo ar budinčio kapitono padėjėjo) diplomą (tik Nuostatų 20 punkte nurodyti asmenys);

21.8. kvalifikacijos liudijimą (pateikiamas tuo atveju, jeigu anksčiau buvo išduotas ir nebuvo prarastas);

21.9. valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitą arba mokėjimo pavedimo kopiją (pateikiama tik tuo atveju, kai valstybės rinkliava sumokėta likus mažiau nei 2 darbo dienoms iki egzamino).

22. Administracija, gavusi asmens, siekiančio įgyti kvalifikacijos liudijimą ar tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, dokumentus ir nustačiusi, kad pateikti ne visi Nuostatų 21 punkte nurodyti dokumentai arba dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo praneša apie tai asmeniui tuo būdu, kuriuo jis pateikė dokumentus, arba kitu asmens nurodytu būdu pateikti Nuostatų 21 punkto reikalavimus atitinkančius dokumentus.

23. Egzaminui asmenys registruojami tik tada, kai pateikia visus siekiamai kompetencijai įgyti būtinus dokumentus.

 

V SKYRIUS

LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS EGZAMINAS IR KVALIFIKACIJOS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS, PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

 

24. Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetencijos egzaminai vykdomi šia tvarka:

24.1. Teorijos egzaminas laikomas Administracijoje.

24.2. Praktinio vairavimo egzaminas laikomas mokymo įstaigoje kaip mokymo kursų baigiamasis egzaminas, jį gali stebėti Administracijos paskirtas atstovas. Praktinio vairavimo egzaminas laikomas tuo atveju, kai siekiamos kompetencijos mokymo programoje nustatytas praktinio vairavimo mokymas. Praktinio vairavimo egzaminas vykdomas motoriniu pramoginiu laivu.

25. Egzaminai (teorijos ir praktinio vairavimo egzaminų laikymas bei perlaikymas) vykdomi Administracijos nustatyta tvarka. Kai egzaminas susideda iš teorijos ir praktinio vairavimo, pirmiausia laikomas teorijos egzaminas. Sėkmingai išlaikę teorijos egzaminą Administracijoje, asmenys mokymo įstaigoje laiko baigiamąjį praktinio vairavimo egzaminą, kurį Administracija įskaito kaip kompetencijos praktinio vairavimo egzaminą.

26. Asmenims, išlaikiusiems egzaminus Nuostatų 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytai kompetencijai įgyti, išduodamas kvalifikacijos liudijimas.

27. Asmenims, išlaikiusiems egzaminą Nuostatų 13.3 papunktyje nurodytai kompetencijai įgyti, išduodamas tarptautinis kvalifikacijos liudijimas.

28. Kompetenciją atitinkantis kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas asmeniui išduodamas per 10 darbo dienų nuo siekiamos įgyti kompetencijos egzaminų (teorijos ir, jeigu numatyta, praktinio vairavimo) išlaikymo dienos ir galioja 10 metų nuo išdavimo dienos.

29. Kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas gali būti neišduodamas arba galiojimas panaikinamas Administracijos direktoriaus sprendimu, jeigu paaiškėja, kad kvalifikacijos liudijimui ar tarptautiniam kvalifikacijos liudijimui gauti asmuo pateikė neteisingus ir (ar) suklastotus dokumentus. Asmuo apie tai yra informuojamas raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

30. Kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas iš laivavedžio gali būti paimtas, jeigu Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytais pagrindais atimama teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę.

31. Administracija grąžina kvalifikacijos liudijimą ar tarptautinį kvalifikacijos liudijimą pasibaigus teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę atėmimo terminui tik jo savininkui išlaikius turėtos kompetencijos teorijos egzaminą.

 

VI SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMO IR TARPTAUTINIO KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMO KEITIMAS

 

32. Naujas kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas išduodamas vietoj anksčiau turėto kompetenciją įrodančio dokumento, jeigu:

32.1. baigiasi kvalifikacijos liudijimo ar tarptautinio kvalifikacijos liudijimo galiojimo laikas;

32.2. asmuo pageidauja pasikeisti seno pavyzdžio galiojantį kvalifikacijos liudijimą ar tarptautinį kvalifikacijos liudijimą į jam prilygintą naujo pavyzdžio dokumentą;

32.3. pasikeičia kvalifikacijos liudijime ar tarptautiniame kvalifikacijos liudijime įrašyti asmens duomenys;

32.4. ankstesnis kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas, sugadintas ir pan.).

33. Siekiant įgyti naują kvalifikacijos dokumentą Nuostatų 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, reikia pateikti:

33.1. Administracijos nustatytos formos prašymą;

33.2. Nuostatų 21.2–21.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

34. Nuostatų 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytais atvejais išduotas naujas kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas galioja 10 metų nuo išdavimo datos.

35. Siekiant įgyti naują kvalifikacijos dokumentą Nuostatų 32.3 ir 32.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, reikia pateikti:

35.1. Administracijos nustatytos formos prašymą;

35.2. Nuostatų 21.2 ir 21.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

36. Nuostatų 32.3 ir 32.4 papunkčiuose nurodytais atvejais išduodamame naujame kvalifikacijos liudijime ar tarptautiniame kvalifikacijos liudijime įrašomas anksčiau išduoto dokumento galiojimo laikas.

37. Naujas kvalifikacijos liudijimas ar tarptautinis kvalifikacijos liudijimas asmeniui išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir nustatytų dokumentų pateikimo dienos.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Išdavus asmeniui naują kvalifikacijos dokumentą, anksčiau išduotas kvalifikacijos dokumentas negalioja.

39. Už laivavedžių mokymo kokybę atsako juos rengianti mokymo įstaiga.

40. Už kvalifikacijos liudijimo, tarptautinio kvalifikacijos liudijimo išdavimą ir laivavedžio kompetencijos teorijos egzaminų laikymą arba perlaikymą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

41. Administracijos sprendimai, susiję su Nuostatų vykdymu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

 

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų

1 priedas

 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ VALDYTI motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, IŠSKYRUS VIDAUS VANDENŲ TELKINIUS, KURIUOSE ĮRENGTI VIDAUS VANDENŲ KELIAI, rengimo PROGRAMa

 

Eil. Nr.

Skyrių ir temų pavadinimai

Skiriama valandų

Iš viso

Teorija

Praktika

1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir laivo sandara:

6

 

 

1.1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir klasifikacija.

 

1

 

1.2.

Motorinio pramoginio laivo principinė konstrukcija.

 

2

 

1.3.

Motorinio pramoginio laivo eksploatacijos pagrindai ir techninė priežiūra.

 

3

 

2.

Laivavedyba:

9

 

 

2.1.

Supažindinimas su pagrindinėmis Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių (CEVNI) nuostatomis.

 

3

 

2.2.

Bendroji charakteristika ir trumpa vidaus vandenų apžvalga.

 

2

 

2.3.

Pagrindiniai duomenys apie vidaus vandenų lociją.

 

4

 

3.

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, taisyklės, kodeksai, reglamentuojantys saugų motorinio pramoginio laivo plaukiojimą:

5

 

 

3.1.

Motorinių pramoginių laivų registravimo tvarka, žymėjimas ir techninė priežiūra, laivų nacionalinės priklausomybės atpažinimo ženklai, Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimas Lietuvos Respublikoje.

 

2

 

3.2.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

 

1

 

3.3.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos reikalavimai.

 

2

 

 

IŠ VISO

20

20

 

 

_________________________

 

 

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų

išdavimo nuostatų

2 priedas

 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose,

rengimo PROGRAMa

 

Eil. Nr.

Skyrių ir temų pavadinimai

Skiriama valandų

Iš viso

Teorija

Praktika

1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir laivo sandara:

16

 

 

1.1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir klasifikacija.

 

1

 

1.2.

Motorinio pramoginio laivo konstrukcija.

 

2

 

1.3.

Motorinio pramoginio laivo teorijos pagrindai ir eksploatacinės, jūrinės, manevrinės savybės.

 

4

 

1.4.

Motorinio pramoginio laivo įrenginiai ir sistemos. Gelbėjimosi signalinės priemonės. Avarinis inventorius. Priemonės, naudojamos kilus gaisrui.

 

2

 

1.5.

Pagrindinės žinios apie motorinio pramoginio laivo energetinius įrenginius ir trumpos jų techninės charakteristikos.

 

4

 

1.6.

Motorinio pramoginio laivo elektros įranga.

 

1

 

1.7.

Darbai su takelažo įranga, terminai, įrankiai.

 

1

 

1.8.

Techninė laivo priežiūra.

 

1

 

2.

Laivavedyba:

21

 

 

2.1.

Bendroji charakteristika ir trumpa vidaus vandenų apžvalga.

 

1

 

2.2.

Upių ir jūrų locija. Jūrlapių skaitymas. Jūrlapiuose, locmanų žemėlapiuose naudojami sutartiniai žymėjimo ženklai, navigacijos ženklai.

 

10

 

2.3.

Hidrometeorologijos pagrindai.

 

2

 

2.4.

Motorinio pramoginio laivo valdymas. Pagalbos suteikimas laivams ir žmonėms, patyrusiems avariją vandenyje. Pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai. Hipotermija.

 

6

 

2.5.

Radijo ryšio priemonės ir jų naudojimo vidaus vandenų kelyje ir Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje pagrindai.

 

2

 

3.

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai ir taisyklės, reglamentuojantys saugų motorinio pramoginio laivo plaukiojimą:

19

 

 

3.1.

Motorinių pramoginių laivų registravimo tvarka, žymėjimas ir techninė priežiūra, laivų nacionalinės priklausomybės atpažinimo ženklai, Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimas Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse.

 

3

 

3.2.

Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės (CEVNI).

 

7

4

3.3.

Tarptautinė konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREGS-72). Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės.

 

2

 

3.4.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

 

1

 

3.5.

Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos apsaugai.

 

 

2

 

4.

Praktinis motorinio pramoginio laivo valdymas (praktinis vairavimas). *

12

 

12

 

IŠ VISO

68

52

16

* Valandų, skirtų vienam asmeniui mokyti, skaičius.

 

_________________________

 

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų

išdavimo nuostatų

3 priedas

 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo PROGRAMa

 

Eil.

Nr.

Skyrių ir temų pavadinimai

Skiriama valandų

Iš viso

Teorija

Praktika

1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir laivo sandara:

16

 

 

1.1.

Motorinio pramoginio laivo sąvoka ir klasifikacija.

 

1

 

1.2.

Motorinio pramoginio laivo konstrukcija.

 

4

 

1.3.

Motorinio pramoginio laivo įrenginiai ir sistemos. Gelbėjimosi priemonės. Avarinis inventorius. Priemonės, naudojamos kilus gaisrui.

 

6

 

1.4.

Motorinio pramoginio laivo energetiniai įrenginiai.

 

4

 

1.5.

Motorinio pramoginio laivo elektros įranga.

 

1

 

2.

Laivo teorijos pagrindai ir eksploatacinės, jūrinės, manevrinės savybės.

4

4

 

3.

Darbai laive, darbai su takelažo įranga:

2

 

 

3.1.

Laivo priežiūra.

 

1

 

3.2.

Darbai su takelažo įranga, terminai, įrankiai.

 

1

 

4.

Laivavedyba:

58

 

 

4.1.

Upių ir jūrų locija. Jūrlapių skaitymas. Jūrlapiuose, locmanų žemėlapiuose naudojami sutartiniai žymėjimo ženklai, navigacijos ženklai.

 

6

 

4.2.

Laivo valdymas įvairiomis sąlygomis. Pagalbos suteikimas laivams ir žmonėms, patyrusiems avariją. Hipotermija. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas jūrinėmis sąlygomis. Laivo vaistinėlė.

 

14

 

4.3.

Navigacija ir jūrinės astronomijos pagrindai.

 

10

 

4.4.

Navigaciniai prietaisai ir radijo navigacinės sistemos. Radijo lokatoriai.

 

6

 

4.5.

Laivo vietos nustatymas ir kurso skaičiavimas.

 

6

 

4.6.

Hidrometeorologija.

 

2

 

4.7.

Okeanografija.

 

2

 

4.8.

Jūrinių bendravimo ryšių priemonių sistemos. Radijo ryšys. Viešųjų ryšio priemonių tinklų naudojimo taisyklės.

 

8

 

4.9.

Švartavimas ir inkaravimas.

 

2

 

4.10.

Kelionės plano parengimas.

 

1

1

5.

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai ir taisyklės, reglamentuojantys saugų motorinio pramoginio laivo plaukiojimą:

38

 

 

5.1.

Motorinių pramoginių laivų registravimo tvarka, žymėjimas ir techninė priežiūra, laivų nacionalinės priklausomybės atpažinimo ženklai, Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimas Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse.

 

3

 

5.2.

Tarptautinė konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREGS-72). Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės.

 

8

6

5.3.

Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės (CEVNI).

 

8

4

5.4.

Tarptautinis signalų kodas.

 

2

4

5.5.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

 

1

 

5.6.

Tarptautinių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos apsaugai.

 

2

 

6.

Anglų kalba:

10

 

 

6.1.

Nesudėtinga motorinio pramoginio laivo terminologija.

 

4

 

6.2.

Pagrindiniai nelaimės signalai.

 

3

 

6.3.

Pagrindiniai tarptautinių sąvadų signalai.

 

3

 

7.

Praktinis motorinio pramoginio laivo valdymas (praktinis vairavimas). *

12

 

12

 

IŠ VISO

140

113

27

* Valandų, skirtų vienam asmeniui mokyti, skaičius.

 

_________________________

 

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų

išdavimo nuostatų

4 priedas

 

LAIVAVEDŽIŲ, KURIEMS SUTEIKTA TEISĖ VALDYTI MOTORINIUS PRAMOGINIUS LAIVUS BE VARIKLIO GALIOS APRIBOJIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENYSE, VIDAUS VANDENŲ KELIUOSE IR TERITORINĖS JŪROS RIBOSE IR  KURIE SIEKIA ĮGYTI TEISĘ valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMa

 

Eil. Nr.

Skyrių ir temų pavadinimai

Skiriama valandų

Iš viso

Teorija

Praktika

1.

Laivavedyba:

42

 

 

1.1.

Jūrų locija. Jūrlapių skaitymas. Jūrlapiuose, locmanų žemėlapiuose naudojami sutartiniai žymėjimo ženklai, navigacijos ženklai.

 

5

 

1.2.

Laivo valdymas įvairiomis sąlygomis. Pagalbos suteikimas laivams ir žmonėms, patyrusiems avariją. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas jūrinėmis sąlygomis. Laivo vaistinėlė.

 

6

 

1.3.

Navigacija ir jūrinės astronomijos pagrindai.

 

8

 

1.4.

Navigaciniai prietaisai ir radijo navigacinės sistemos. Radijo lokatoriai.

 

6

 

1.5.

Laivo vietos nustatymas ir kurso skaičiavimas.

 

6

 

1.6.

Okeanografija.

 

2

 

1.7.

Jūrinių bendravimo ryšių priemonių sistemos. Radijo ryšys. Viešųjų ryšio priemonių tinklų naudojimo taisyklės.

 

6

 

1.8.

Švartavimas ir inkaravimas.

 

2

 

1.9.

Kelionės plano parengimas.

 

1

1

2.

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai ir taisyklės, reglamentuojantys saugų motorinio pramoginio laivo plaukiojimą:

14

 

 

2.1.

Tarptautinė konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREGS-72). Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės.

 

8

6

3.

Anglų kalba:

10

 

 

3.1.

Nesudėtinga motorinio pramoginio laivo terminologija.

 

4

 

3.2.

Pagrindiniai nelaimės signalai.

 

3

 

3.3.

Pagrindiniai tarptautinių sąvadų signalai.

 

3

 

4.

Praktiniai užsiėmimai.

4

 

4

 

IŠ VISO

70

59

11

 

_________________________