Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 01 08

 

 

SUSITARIMAS

 

DĖL

 

EUROPOS MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS KONFERENCIJOS

 

ĮKŪRIMO

 

 

 

Susitariančiosios Šalys,

 

suvokdamos svarbų molekulinės biologijos vaidmenį siekiant mokslo pažangos ir žmonijos gerovės;

 

atsižvelgdamos į poreikį tarpvyriausybiniais veiksmais plėsti ir stiprinti šioje srityje vykstantį tarptautinį bendradarbiavimą;

 

siekdamos stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą molekulinės biologijos srityje ir taip skatinti mokslui ypač naudingą veiklą;

 

atsižvelgdamos į tai, kad Europos molekulinės biologijos organizacija (toliau – EMBO) priima šio Susitarimo nuostatas, su kuriomis ji susijusi,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Konferencijos įkūrimas

 

Šiuo Susitarimu įkuriama Europos molekulinės biologijos konferencija (toliau – Konferencija).

 

 

 

2 straipsnis

 

Tikslai

 

1.  Konferencija sudaro sąlygas Europos Valstybėms bendradarbiauti vykdant fundamentinius mokslinius tyrimus molekulinės biologijos srityje, taip pat kitose glaudžiai susijusiose srityse.

 

2.  Konferencijoje privaloma įgyvendinti bendrąją programą, kuri pirmiausia apima:

 

a) ugdymo veiklos organizavimą, mokymą ir mokslines stipendijas;

 

b) pagalbą universitetams ir kitoms aukštojo mokslo įstaigoms, kurios pageidauja kviestinių profesorių;

 

c) kursų programų sukūrimą ir mokomųjų susitikimų organizavimą, derinant juos su universitetų ir kitų aukštojo mokslo bei mokslinius tyrimus vykdančių įstaigų programomis.

 

Bendrąją programą įgyvendinti Konferencija paveda EMBO.

 

Bendroji programa arba jos įgyvendinimo priemonės gali būti keičiamos vienbalsiu visų dalyvaujančių ir balsuojančių Konferencijos Narių priimtu Konferencijos sprendimu.

 

3.  Projektai, kuriuos vertina Konferencija, o įgyvendina tik kai kurie dalyviai, vadinami Specialiaisiais projektais. Visi Specialieji projektai yra tvirtinami dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma. Specialiojo projekto įgyvendinimas yra jame dalyvaujančiųjų Valstybių specialiosios sutarties objektas. Visiems Nariams suteikiama teisė dalyvauti bet kuriame vėlesniame Specialiojo projekto, kuris jau yra patvirtintas, įgyvendinimo etape.

 

 

 

3 straipsnis

 

Konferencija

 

1.  Konferencijos Narės yra Valstybės, šios Sutarties šalys.

 

2.  Konferencija gali vienbalsiai priimtu dalyvaujančių ir balsuojančių Narių sprendimu suteikti teisę kitoms Europos valstybėms, taip pat valstybėms, kurios nuo pat EMBO įkūrimo reikšmingai prisidėjo prie jos veiklos, tapti Narėmis prisijungiant prie šio Susitarimo jam įsigaliojus.

 

3.  Konferencija gali vienbalsiai priimtu dalyvaujančių ir balsuojančių Narių sprendimu pradėti bendradarbiauti su valstybėmis, kurios nėra Narės, nacionalinėmis institucijomis ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Kiekvienu atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, tokio bendradarbiavimo sąlygos ir eiga yra nustatoma vienbalsiai priimtu dalyvaujančių ir balsuojančių Narių sprendimu.

 

 

 

4 straipsnis

 

Konferencijos darbo tvarka ir funkcijos

 

1.  Konferencija renkasi į eilinę sesiją vieną kartą per metus. Ji taip pat gali susirinkti į neeilinę sesiją, jei to pageidauja du trečdaliai visų Narių.

 

2.  Vienam Nariui atstovauja ne daugiau nei du atstovai, kuriuos gali lydėti patarėjai. Konferencija išrenka pirmininką ir du vicepirmininkus laikotarpiui iki kitos eilinės sesijos.

 

3.  Konferencija:

 

a) priima 2 straipsnyje nustatytam tikslui įgyvendinti būtinus sprendimus;

 

b) nustato savo susitikimo vietą;

 

c) turi teisę turėti lėšų ir sudaryti sutartis;

 

d) priima savo darbo tvarkos taisykles;

 

e) dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma įkuria reikiamus pavaldžius organus;

 

f) nustato preliminarią 2 straipsnio 2 dalyje minėtos bendrosios programos įgyvendinimo schemą ir jos trukmę. Patvirtindama šią schemą, Konferencija vienbalsiu dalyvaujančių ir balsuojančių Narių sprendimu nustato didžiausią lėšų,  kurios bus panaudotos per tą laikotarpį, sumą. Ši suma vėliau negali būti keičiama, nebent Konferencija taip nusprendžia vienbalsiu dalyvaujančių ir balsuojančių Narių sprendimu;

 

g) dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma nustato bendrąjį metinį biudžetą ir sudaro reikiamus finansinius susitarimus;

 

h) tvirtina preliminarią ateinančių dvejų metų išlaidų sąmatą;

 

i) atsižvelgia į konkrečias finansines nuostatas, susijusias su bet kuriuo Specialiuoju projektu, anksčiau priimtu tame projekte dalyvaujančių Narių;

 

j) priima finansinius reglamentus dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma;

 

k) tvirtina ir skelbia audituotus metinius sąskaitų duomenis;

 

l) tvirtina metinę ataskaitą, kurią pristato Generalinis sekretorius.

 

4. a) i) kiekvienas Narys Konferencijoje turi vieną balsą;

 

ii) Nariai neturi teisės balsuoti dėl Specialiojo projekto įgyvendinimo, nebent yra sutikę dalyvauti tame projekte;

 

iii) valstybės, kurios pasirašė Susitarimą, tačiau dar nėra jo ratifikavusios, priėmusios ar patvirtinusios, be teisės balsuoti dvejus metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo gali būti atstovaujamos Konferencijoje ir dalyvauti jos darbe;

 

iv) Narys neturi teisės balsuoti Konferencijoje, jeigu nėra įnešęs savo įnašo ateinantiems dvejiems finansiniams metams;

 

b) išskyrus atvejus, kai šiame Susitarime nustatyta kitaip, Konferencija sprendimus priima dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma.

 

c) Kvorumui per kiekvieną Konferencijos susitikimą būtinas daugumos Narių atstovų dalyvavimas.

 

 

 

5 straipsnis

 

Generalinis sekretorius

 

1.  Dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma Konferencija apibrėžtam laikotarpiui paskiria Generalinį sekretorių. Jis eina savo pareigas tol, kol paskiriamas jo įpėdinis. Generalinis sekretorius padeda Konferencijos pirmininkui ir palaiko Konferencijos veiklos tęstinumą tarp sesijų. Jis turi teisę imtis visų veiksmų, kurių reikia, kad būtų atlikti einamieji Konferencijos veiksmai.

 

2.  Generalinis sekretorius pristato Konferencijai:

 

a)  preliminarią schemą, minėtą 4 straipsnio 3 dalies f punkte;

 

b)  bendrąjį biudžetą ir preliminarią išlaidų sąmatą, nustatytą 4 straipsnio trečios dalies g ir h punktuose;

 

c)  konkrečias finansines nuostatas kiekvienam Specialiajam projektui pagal 4 straipsnio 3 dalies i punktą;

 

d) auditoriaus patikrintus metinius sąskaitų duomenis ir metinę ataskaitą, kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalies k ir l punktuose.

 

3.  Atlikdamas savo pareigas, Generalinis sekretorius naudojasi EMBO paslaugomis.

 

 

 

6 straipsnis

 

Biudžetas

 

1.  Generalinis sekretorius pateikia Konferencijai bendrąjį metinį biudžetą ateinantiems finansiniams metams, prasidedantiems sausio 1 d. ir besitęsiantiems iki gruodžio 31 d., parodantį išlaidas, atsiradusias įgyvendinant bendrąją programą, taip pat išlaidas, kurios atsirado dėl Konferencijos veiklos, kartu su apskaičiuotomis pajamomis, ne vėliau nei kiekvienų metų spalio 1 d.

 

2.  Bendrojo biudžeto išlaidos padengiamos:

 

a) finansiniais Narių įsipareigojimais;

 

b) Narių įteiktomis dovanomis, neskaitant jų finansinių įnašų, jeigu jos atitinka Konferencijos tikslus;

 

c) bet kokiais kitais ištekliais, ypač privačių organizacijų ar pavienių asmenų teikiamomis dovanomis, jeigu joms buvo iš anksto pritarta dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma.

 

 

 

7 straipsnis

 

Įnašai ir auditas

 

1.  Visi Nariai prisideda tiek prie išlaidų, susidariusių įgyvendinant bendrąją programą, tiek prie išlaidų, atsirandančių dėl Konferencijos veiklos, padengimo pagal skalę, kurią kas trejus metus nustato Konferencija dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma, atsižvelgdama į kiekvieno Nario vidutines grynąsias nacionalines pajamas faktinėmis kainomis pagal trejų praėjusių metų, kurių statistiniai duomenys yra prieinami, statistiką.

 

2.  Konferencija dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma gali nuspręsti atsižvelgti į įvairaus pobūdžio ypatingas aplinkybes, veikiančias Narį, ir atitinkamai pakoreguoti jo įnašą. Taikant šią nuostatą, „ypatingos aplinkybės“ pirmiausia reiškia padėtį, kai Valstybės Narės nacionalinės pajamos vienam gyventojui yra mažesnės nei suma, kurią Konferencija nustato dviejų trečdalių balsų dauguma.

 

3.  Jei Valstybė tampa Susitarimo dalyve arba nustoja ja būti, įnašo dydis pagal 1 dalyje minėtą skalę yra keičiamas. Naujoji skalė įsigalioja nuo ateinančių finansinių metų pradžios.

 

4.  Generalinis sekretorius informuoja Narius apie jų įnašų dydį pagal apskaitos vienetą, lygų 0,88867088 gramų gryno aukso, ir apie datas, kada reikia atlikti mokėjimus.

 

5.  Generalinis sekretorius tvarko išsamią visų įplaukų ir išlaidų apskaitą. Konferencija paskiria auditorius, kurie turi atlikti jos sąskaitų auditą ir, laikantis finansinių reglamentų, patikrinti EMBO sąskaitas. Generalinis sekretorius ir EMBO aprūpina auditorius tokia informacija ir turi suteikti jiems tokią pagalbą, kuri yra būtina, kad jie galėtų atlikti savo pareigas.

 

 

 

8 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

Bet koks ginčas tarp dviejų ar daugiau Narių, susijęs su šio Susitarimo aiškinimu ar taikymu, kurio nepavyksta išspręsti tarpininkaujant Konferencijai, bet kurios ginčo šalies prašymu yra perduodamas Tarptautiniam Teisingumo Teismui, nebent suinteresuoti Nariai per priimtiną laikotarpį susitaria kitaip.

 

 

 

9 straipsnis

 

Pakeitimai

 

1.  Šis Susitarimas gali būti pakeistas, jei to pageidauja ne mažiau nei du trečdaliai visų Narių.

 

2.  Pasiūlymas dėl pakeitimo įtraukiamas į eilinės sesijos darbotvarkę iš karto, kai apie tai pranešama Generaliniam sekretoriui. Toks pasiūlymas taip pat gali būti svarstomas per neeilinę sesiją.

 

3.  Bet kuris Susitarimo pakeitimas priimamas vienbalsiu Konferencijos Narių sprendimu, Nariai apie sutikimą raštu informuoja Šveicarijos Vyriausybę.

 

4.  Pakeitimai įsigalioja per 30 dienų po paskutinio rašytinio sutikimo pateikimo dienos.

 

 

 

10 straipsnis

 

Užbaigimas

 

Atsižvelgiant į bet kokius Narių susitarimus dėl Konferencijos užbaigimo, visi su tuo susiję klausimai pateikiami Generaliniam sekretoriui. Išskyrus atvejus, kai Konferencijoje nustatoma kitaip, likutis paskirstomas Nariams proporcingai pagal jų įnašus, kuriuos jie sumokėjo nuo tos dienos, kai tapo šio Susitarimo dalyviais. Deficito atveju, Nariai jį pasidalija tokiu pat santykiu, kaip ir nustatant jų įnašų dydį einamiesiems finansiniams metams.

 

 

 

11 straipsnis

 

Galutinės nuostatos

 

1.  Šį Susitarimą pasirašo jį sudariusios Valstybės.

 

2.  Susitarimas turi būti ratifikuojamas, priimamas ar patvirtinamas. Atitinkami dokumentai yra deponuojami Šveicarijos Vyriausybei.

 

3.  Bet kuri Valstybė, nepasirašiusi Susitarimo, gali prie jo prisijungti, jei ji atitinka 3 straipsnio 2 dalies nuostatas. Prisijungimo dokumentai deponuojami Šveicarijos Vyriausybei.

 

4.  a) Susitarimas įsigalioja, kai jį ratifikuoja, priima ar patvirtina dauguma jį sudariusių Valstybių, jei bendras šių Valstybių įnašas sudaro bent 70 proc. įnašų, nurodytų skalėje, kuri pridedama prie Susitarimo;

 

b) visoms kitoms pasirašiusioms ar prisijungiančioms Valstybėms Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jos deponuoja ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentus;

 

c) iš pradžių šis Susitarimas galioja penkerius metus. Ne vėliau nei prieš metus iki šio laikotarpio pabaigos Konferencija susirenka, kad dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma nuspręstų, ar pratęsti Susitarimo galiojimą jo nekeičiant, pataisyti jį ar nutraukti europinį bendradarbiavimą molekulinės biologijos srityje pagal  Susitarimą.

 

5.  Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo praėjus penkeriems metams, Valstybė, kuri yra Susitarimo dalyvė, gali denonsuoti Susitarimą, pranešdama apie tai Šveicarijos Vyriausybei. Toks denonsavimas įsigalioja:

 

a) einamųjų finansinių metų pabaigoje, jeigu pranešimas buvo įteiktas per pirmus devynis tų finansinių metų mėnesius;

 

b) kitų finansinių metų pabaigoje, jei pranešimas buvo įteiktas per paskutinius tris einamųjų finansinių metų mėnesius.

 

6.  Jeigu Narys neįvykdo Susitarime nustatytų savo įsipareigojimų, Konferencijos sprendimu – dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Narių balsų dauguma – jo narystė gali būti panaikinta. Apie tokį sprendimą pasirašiusioms ir prisijungusioms valstybėms praneša Generalinis sekretorius.

 

7.  Šveicarijos Vyriausybė praneša pasirašiusioms ir prisijungusioms Valstybėms apie:

 

a) visus parašus;

 

b) visų ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentų deponavimą;

 

c) Susitarimo įsigaliojimą;

 

d) visus rašytinius sutikimus, kaip paminėta 9 straipsnio 3 dalyje;

 

e) pakeitimų įsigaliojimą;

 

f) visus denonsavimus, apie kuriuos pranešama pagal 11 straipsnio 5 dalį.

 

8.  Įsigaliojus šiam Susitarimui, Šveicarijos Vyriausybė perduoda jį užregistruoti Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnį.

 

 

 

12 straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

1.  Nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos iki gruodžio 31 d. Konferencija tvarko biudžetą, o išlaidos padengiamos iš Valstybių narių apmokestinimo, kuris nustatomas pagal tolesnes dvi dalis.

 

2.  Valstybės, šio Susitarimo dalyvės, nuo jo įsigaliojimo dienos, ir Valstybės, kurios gali tapti dalyvėmis iki gruodžio 31 d., kartu padengia išlaidas, numatytas laikinajame biudžete, kurį Konferencija gali priimti pagal šio straipsnio 1 dalį.

 

3.  Valstybių įmokų dydis, taikomas pagal šio straipsnio 2 dalį, nustatomas laikinai ir pagal poreikį, laikantis šio Susitarimo 7 straipsnio 1 dalies nuostatų. Laikotarpio, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, pabaigoje galutinis išlaidų pasidalijimas tarp Valstybių gali keistis atsižvelgiant į faktines išlaidas. Bet koks Valstybės įmokos perteklius, viršijantis jai faktiškai apskaičiuotą sumą, yra laikomas sąskaitoje ir panaudojamas vėliau.

 

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Pasirašyta 1969 m. vasario 13 d. Ženevoje anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis; visi trys tekstai yra autentiški ir vienu originalo tekstu saugomi archyve Šveicarijos Vyriausybės, kuri patvirtintas kopijas perduoda visiems pasirašiusiems Nariams ir prisijungiančioms Valstybėms.

 

 

 

 

(parašai)