ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMŲ IŠDAVIMO VAŽIUOTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T-245

Šiauliai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2014 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. XII-899 redakcija) 20 straipsniu, Lietuvos  Respublikos  kelių  priežiūros ir  plėtros  programos finansavimo įstatymo (2014 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. XII-898 redakcija) 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, IV skyriumi, Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano patvirtinimo“, 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Leidimų išdavimo važiuoti Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tvarkos aprašą.

1.2. Mokesčio už važiavimą Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tarifus litais.

1.3. Mokesčio už važiavimą Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tarifus eurais.

1.4. Leidimo važiuoti vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis formą.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.2 punktas galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3 punktas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.

4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. T-109 „Dėl Leidimų išdavimo važiuoti Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Paskelbti  informacinį pranešimą apie šio sprendimo priėmimą ir visą sprendimą Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

6. Šis sprendimas registruojamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Algimantas  Gaubas


 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-245

 

LEIDIMŲ IŠDAVIMO VAŽIUOTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų išdavimo važiuoti Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu ir laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Kelių priežiūros tvarkos ir reglamentuoja mokesčio už važiavimą didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės (toliau – rajono) keliais Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus (toliau – didžiagabaritės), ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė (toliau – sunkiasvorės) (toliau – mokestis), mokėjimą, administravimą, kontrolę ir leidimų važiuoti jomis rajono keliais išdavimą.

2. Maksimalūs leidžiami transporto  priemonių  matmenys, leidžiama  ašies  (ašių)  apkrova,  leidžiama  bendroji  masė yra  patvirtinti  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo  ministro  2002 m.  vasario  18  d.  įsakymu  Nr. 3-66  „Dėl  maksimalių  leidžiamų  transporto  priemonių  matmenų,  leidžiamų  ašies  (ašių)  apkrovų,  leidžiamos  bendrosios  masės  patvirtinimo“. 

 

IIMOKESČIO MOKĖJIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

3. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai, vadovaudamiesi Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamas sąskaitas, kodų sąrašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m.  vasario  26  d.  bendru  įsakymu  Nr.  V-57/1B-160,  šio  Aprašo  1  punkte  nurodytą  mokestį  moka  į  teritorinių  valstybinių  mokesčių  inspekcijų  biudžeto  pajamų  surenkamąsias  sąskaitas,  nurodydami  įmokos  kodą  7840  „Mokestis  už  važiavimą  keliais  Lietuvos  Respublikoje,  Europos  Sąjungos  valstybėse  narėse  ir  kitose  užsienio  valstybėse  įregistruotomis  transporto  priemonėmis (jų  junginiais),  kurių  matmenys  su  kroviniu  ar  be jo  ir  (ar)  ašies  (ašių)  apkrova,  ir  (ar)  transporto  priemonės  (jų  junginio)  leidžiama  bendroji  masė  viršija  maksimalius  leidžiamuosius  dydžius“.  Transporto  priemonių  savininkai  ar  valdytojai  turi  teisę  šį  mokestį  mokėti  grynaisiais  pinigais,  mokėjimo  pavedimu  ar  kitomis  įstatymais arba  teisės  aktais nustatytomis  mokėjimo  priemonėmis ar  būdais.  Jeigu  mokestis  sumokėtas  pavedimu,  šis  pavedimas  turi  būti  patvirtintas  banko  antspaudu.

4. Mokesčio dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo didžiausių (maksimalių) transporto priemonių (jų junginių) leidžiamų charakteristikų viršijimo ir transporto priemonės važiavimo maršruto ilgio. Mokestis skaičiuojamas pasinaudojant kelių žemėlapiu, bei patvirtintais mokesčių už važiavimą rajono keliais  Lietuvos  Respublikos ir užsienio  šalyse,  tarp  jų  ir  Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto  priemonėmis  (jų  junginiais),  kurių  matmenys  su  kroviniu  ar  be  jo viršija  leidžiamus,  kai  viršijama  leidžiamos  ašies  (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė, tarifais.

5. Jeigu transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija leidžiamus, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienų parametrų viršijimą. Kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) leidžiama transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, mokestis nustatomas tas, kuris yra didesnis, ir įmokos sumuojamos prie mokesčio už leidžiamų matmenų viršijimą.

6. Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo tvarka yra tokia:

6.1. jei prašymas gauti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais yra patenkinamas, tuomet leidimus išduodantys tarnautojai apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį, kurį transporto priemonės savininkas ar valdytojas privalo sumokėti;

6.2. transporto priemonių savininkai ar valdytojai privalo sumokėti vienkartinį, mėnesio ar metų mokestį už kiekvieną transporto priemonę (jų junginį), mokėjimo dokumente nurodydami tos transporto priemonės (vilkiko, priekabos, puspriekabės) valstybinius numerius;

6.3. leidimas išduodamas važiuoti tik su ta transporto priemone (jų junginiu), už kurią sumokėtas mokestis;

6.4. gaunant leidimą pareiškėjas privalo pateikti banko patvirtintą mokesčio sumokėjimo dokumentą, o leidimą išduodantis darbuotojas – užregistruoti šį dokumentą ir sumokėtą mokesčio sumą;

6.5. sumokėjus vienkartinį mokestį, leidimas negali būti pratęstas, negali būti išduotas jo dublikatas ar išduotas leidimas už tą patį mokestį kitai transporto priemonei;

6.6. sumokėjus mėnesio ar metų mokestį už krovinio vežimą viena transporto priemone ir norint vežti jį kita analogiška transporto priemone, naujas leidimas gali būti išduotas, nereikalaujant papildomo mokesčio ir tik grąžinus ankstesnįjį leidimą. Pametus leidimą, dublikatas gali būti išduotas tik tai pačiai transporto priemonei.

7. Mokestis nemokamas:

7.1. už Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones ar jų junginius, priskirtus kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

7.2. už užsienio valstybių karinės apsaugos sistemos didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones ar jų junginius.

8. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), važiuodami rajono keliais, privalo turėti dokumentus (pvz., pažymas), patvirtinančius transporto priemonės, už kurią mokestis nemokamas, priskyrimą atitinkamai transporto grupei ir jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

9. Kai mokestis buvo sumokėtas, o leidimas nebuvo paimtas, transporto priemonės savininkui ar valdytojui prašant, Administracija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal transporto priemonės savininko ar valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtas mokestis.  

 

IIILEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

10. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis  (jų  junginiais)  kroviniai gali būti vežami  rajono  keliais  tik  gavus  leidimą ir sumokėjus įstatymų nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Išduodami leidimai vežti tik nedalomus krovinius ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitokiomis transporto priemonėmis ir vežti dalomus krovinius šešių ar daugiau ašių transporto priemonėmis, kurias sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabė) su suporintais ratais ir kurių ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t. Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės vidaus keliais dydis gali būti nustatomas šalių (kelio savininko ir kelio naudotojo) tarpusavio sutarimu.                  

11. Leidimas gali būti išduodamas:

11.1. važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams, jeigu transporto priemonės su kroviniu ar be jo matmenys yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: aukštį iki 50 cm (įskaitytinai) ir (ar) plotį iki 100 cm (įskaitytinai), ir (ar) ilgį iki 500 cm (įskaitytinai);

11.2. važiuoti vieną kartą, jeigu transporto priemonės su kroviniu ar be jo matmenys yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm, ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm;

11.3. važiuoti vieną kartą arba mėnesiui, jeigu transporto priemonės su kroviniu ar be jo ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ne daugiau kaip 4 t;

11.4. važiuoti vieną kartą, jeigu transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą nuo 4,1 t iki 8 t;

11.5. važiuoti vieną kartą, jeigu transporto priemonės masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę.

12. Leidimus važiuoti rajono keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įvertinusi kelio dangos ir jo statinių būklę. Didžiagabaritinio krovinio vežimo sąlygas Administracija papildomai derina:

12.1. su ryšių ir (ar) elektros tinklų savininkais, kai aukštis yra didesnis ar lygus 5,0 m; 

12.2. su geležinkelio savininku, jei krovinio vežimo maršrute yra geležinkelio pervaža ir yra viršijamas bent vienas iš šių transporto priemonės (jų junginio) matmenų: plotis - 5,0 m, ilgis - 24,0 m, aukštis – 4,5 m.

13. Platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėmis kaip 24,0 m transporto priemonėmis leidžiama važiuoti šviesiuoju paros metu esant geram matomumui, o tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui – tik lydint automobiliui su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Važiuojant platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėmis kaip 25,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis, visais atvejais šias transporto priemones turi lydėti automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Jeigu transporto priemonių junginys yra platesnis kaip 4,5 m ir (ar) ilgesnis kaip 30 m, jį turi lydėti policijos automobilis.

14. Norint gauti leidimą važiuoti rajono keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), Administracijai būtina pateikti prašymą nurodant:

14.1. transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną;

14.2. važiavimo maršrutą bei tarpinius punktus;

14.3. važiavimo laiką;

14.4. duomenis apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

14.4.1. markę, modelį, valstybinį numerį (-ius) ir transporto priemonės gamyklos gamintojo nustatytą leidžiamą svorį;

14.4.2. ilgį;

14.4.3. plotį;

14.4.4. aukštį;

14.4.5. faktišką pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę;

14.4.6. ašių išsidėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių;

14.4.7.posūkio spindulius;

14.5. krovinio pavadinimą, jo masę ir (ar) matmenis.

15. Prašymą pasirašo transporto priemonės savininkas ar valdytojas, kuris atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

16. Prašymas leidimui važiuoti rajono keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) gali būti pateikiamas tiesiogiai arba paštu.

17. Leidimas vienam važiavimui gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu. Leidime, išduotame vienam važiavimui, vairuotojo vardas ir pavardė nerašoma. Leidime, išduotame vieno mėnesio ar vienerių metų laikotarpiui, nerašoma važiavimo data, vairuotojo vardas ir pavardė. Transporto priemonių savininko ar valdytojo prašymu leidime, išduodamame vienam mėnesiui ar vieneriems metams transporto priemonei (jų junginiui), specialiai pagamintai ar pritaikytai nedalomiems kroviniams (pvz., negabaritiniams mechanizmams, statybinėms konstrukcijoms ar įrenginiams ir pan.) vežti, gali būti nurodyti kelių vilkikų valstybiniai numeriai, tačiau negali būti viršijami matmenys, nurodyti leidime.

18. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

19. Leidimas neišduodamas, jeigu:

19.1. pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai ir transporto priemonės savininkas ar valdytojas neįvykdo reikalavimo per 2 darbo dienas pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

19.2. sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;

19.3. nesumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą ir (ar) mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis;

19.4. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.

20. Leidimų išdavimas ribojamas:

20.1. polaidžio, potvynių laikotarpiu, esant itin karštiems orams (25 oC ir daugiau), kai dėl to gali būti sugadintas kelias;

20.2. stichinių nelaimių, eismo įvykių, kelio priežiūros darbų metu (kelio taisymo) ir kitais atvejais, kai tai kelia grėsmę saugiam eismui;

20.3.  paros temperatūrai nukritus žemiau –20 oC , kai dėl to gali būti sugadinti kelio įrenginiai.

21. Atsisakymas  išduoti  leidimą  turi  būti  pateiktas  raštu,  nurodant  motyvus.  Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IVLEIDIMŲ IŠDAVIMO KONTROLĖ

 

22. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas rajono keliais, privalo leidimą turėti su savimi ir pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams.

23. Mokestis už naudojimąsi keliais skaičiuojamas važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 t).            

24. Didžiausia 11,5 t ašies apkrova leidžiama tik transporto priemonių pavienėms varančiosioms ašims su suporintais ratais. Kitais atvejais vadovaujamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl  maksimalių  leidžiamų  transporto  priemonių  matmenų,  leidžiamų  ašies  (ašių)  apkrovų,  leidžiamos  bendrosios  masės  patvirtinimo“ III skirsnio 5 punkto nuorodomis.

25. Už teisingą transporto priemonės (jų junginio) faktiškų matmenų, ašies (ašių) apkrovos, bendrosios masės nurodymą dokumentuose atsako transporto priemonių savininkai ar valdytojai.

26. Mokesčius apskaičiuoja ir už jų apskaičiavimo teisingumą atsako leidimus išduodantis įgaliotas tarnautojas.

27. Leidimo važiuoti rajono keliais turėjimą kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų pareigūnai bei Administracijos įgalioti tarnautojai. Minėti asmenys turi teisę tikrinti kelių transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas, bendrąją masę.

28. Kai nustatoma, kad transporto priemonės faktiniai matmenys yra didesni už leidime nurodytus matmenis daugiau kaip 5 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova yra didesnė už leidime nurodytą apkrovą daugiau kaip 0,6 t ir (ar) faktinė bendroji masė yra didesnė už leidime nurodytą masę daugiau kaip 1 t arba, kad  transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: ilgį daugiau kaip 1 m, aukštį daugiau kaip 10 cm, plotį daugiau kaip 9 cm ir (ar) ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t ir (ar) bendroji masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 t, o jos savininkas ar valdytojas (vairuotojas) neturi leidimo, transporto priemonei leidžiama važiuoti tik įforminus administracinį teisės pažeidimą ir gavus leidimą.

29. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą bei pristatymą gavėjui, taip pat ir transporto priemonės saugojimą tenka transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

30. Transporto priemonės (jų junginio) bendrąją masę pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant.

31. Jeigu transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė pagal pateiktus dokumentus neatitinka kontrolinio svėrimo rezultatų, vadovaujamasi svėrimo rezultatais.

 

VBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Šis Aprašas taikomas važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis rajono keliais.

33. Šis Aprašas skelbiamas vietinėje spaudoje arba Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

34. Šis Aprašas keičiamas, pildomas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Pasikeitus įstatymui ar kitiems teisės aktams galioja jų nuostatos, kol atitinkamai aprašas bus pakeistas.

 

 

______________________

 


 

PATVIRTINTA       

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-245

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS

TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TARIFAI LITAIS

 

1. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transport priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausius  leidžiamus naudojantis keliais transporto  priemonių ar jų  junginių matmenis (toliau – didžiausieji leidžiamieji matmenys),  tarifai:

 

Leidžiami matmenys viršyti (cm)

Mokesčio dydis litais savivaldybės teritorijoje

aukščio

pločio

ilgio

Vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

Mėnesio tarifas

Metų tarifas

10–20

-

5,5

250

1280

11–30

21–60

101–300

6,5

300

1530

31–50

61–100

301–500

7,3

340

1700

101–145*

501–750*

8,3

385

1940

* - I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta

 

2. Jeigu transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėms motorinėms transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausiojo tarifo pridedamas papildomas vieno lito mokestis už kiekvieno didžiausiojo leidžiamojo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jeigu viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų viršijimą.

3. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau – didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova), tarifai: 

 

Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis litais savivaldybės teritorijoje 

Vienkartinis tarifas 10 kilometrų

Mėnesio tarifas

0,6–1

3,0

200

1,1–1,5

5,0

350

1,6–2

7,0

500

2,1–3

13,0

890

3,1–4

20,0

1430

4,1–5

29,0

5,1–6

36,0

6,1–7

43,0

7,1–8 įskaitytinai

52,0

 

4. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

5. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, tarifai:

 

Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis litais savivaldybės teritorijoje 

Vienkartinis tarifas 10 kilometrų

Mėnesio tarifas

0,6–1

1,00

67

1,1–1,5

1,70

118

1,6–2

2,40

168

2,1–3

4,22

295

3,1–4

6,80

476

4,1–5

9,60

5,1–6

12,00

6,1–7

14,40

7,1–8 įskaitytinai

17,20

 

6. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

7. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

8. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 t) (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė), tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis litais už 10 kilometrų

1,0–20,0

4,00

21,0–40,0

4,75

daugiau kaip 40

6,00

 

9. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, tarifai:

 

Leidžiama bendroji masė viršyta (tonomis)

Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis litais už 10 kilometrų

1,0–20,0

0,60

21,0–40,0

0,80

daugiau kaip 40

1,25

 

10. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

 

_________________________

 

 


 

PATVIRTINTA       

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-245

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS

TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TARIFAI EURAIS

 

1. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis (toliau – didžiausieji leidžiamieji matmenys),  tarifai:

 

Leidžiami matmenys viršyti (cm)

Mokesčio dydis eurais savivaldybės teritorijoje

aukščio

pločio

ilgio

Vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

Mėnesio tarifas

Metų tarifas

10–20

1,60

72,00

371,00

11–30

21–60

101–300

1,90

87,00

443,00

31–50

61–100

301–500

2,10

99,00

492,00

101–145*

501–750*

2,40

112,00

562,00

* - I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta

 

2. Jeigu transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėms motorinėms transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausiojo tarifo pridedamas papildomas 0,30 euro mokestis už kiekvieno didžiausiojo leidžiamojo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jeigu viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų viršijimą.

3. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau – didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova), tarifai: 

 

Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis eurais savivaldybės teritorijoje 

Vienkartinis tarifas 10 kilometrų

Mėnesio tarifas

0,6–1

0,90

58,00

1,1–1,5

1,50

101,00

1,6–2

2,00

145,00

2,1–3

3,80

258,00

3,1–4

5,80

414,00

4,1–5

8,40

5,1–6

10,00

6,1–7

12,00

7,1–8 įskaitytinai

15,00

 

4. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

5. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, tarifai:

 

Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis eurais savivaldybės teritorijoje 

Vienkartinis tarifas 10 kilometrų

Mėnesio tarifas

0,6–1

0,30

19,00

1,1–1,5

0,50

34,00

1,6–2

0,70

49,00

2,1–3

1,20

85,00

3,1–4

2,00

138,00

4,1–5

2,80

5,1–6

3,50

6,1–7

4,00

7,1–8 įskaitytinai

5,00

 

6. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausiosios leidžiamosios ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

7. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

8. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 t) (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė), tarifai:

 

Didžiausioji leidžiamoji masė viršyta, t

Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis eurais už 10 kilometrų

1,0–20,0

1,20

21,0–40,0

1,40

daugiau kaip 40

1,70

 

9. Mokesčio už naudojimąsi Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, tarifai:

 

Leidžiama bendroji masė viršyta (tonomis)

Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis eurais už 10 kilometrų

1,0–20,0

0,20

21,0–40,0

0,30

daugiau kaip 40

0,40

 

10. Kai viršijama didžiausioji leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

 

 

_________________________