LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo

 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. 5-V-1074

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 38 straipsnio 7 dalimi:

1. T v i r t i n u Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad vieno ginklo vertinimo, žymėjimo ir deaktyvacijos sertifikato išdavimo paslaugos kaina yra 120 eurų (su PVM).

3. P a v e d u Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininkui kontroliuoti įsakymo vykdymą.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                         Linas Pernavas

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos

generalinio komisaro

2016 m. gruodžio    d. įsakymu Nr.

 

DEAKTYVAcijos SERTIFIKATŲ IR PAŽYMŲ, KAD GINKLAI (šaudmenys) YRA VISIŠKAI NETINKAMi NAUDOTI, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymų išduoti deaktyvacijos sertifikatus bei prašymų išduoti pažymas, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, pateikimo, jų nagrinėjimo ir šių sertifikatų bei pažymų išdavimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo Reglamente 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkamai naudoti, (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

3. Deaktyvacijos sertifikatus ir pažymas, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išduoda Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – Centras).

4. Prašymai išduoti deaktyvacijos sertifikatus ir pažymas, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, ir ginklai (šaudmenys) Centre priimami laikantis Centro Objektų apyvartos taisyklių.

 

II skyrius

prašymo išduoti deaktyvacijos sertifikatą pateikimas

 

5. Deaktyvacijos sertifikatai gali būti išduoti šaunamiesiems ginklams, išvardytiems Reglamento I priedo I lentelėje ir perdirbtiems į visiškai netinkamus naudoti ginklus laikantis Reglamento I priede nustatytų techninių specifikacijų.

6. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti deaktyvacijos sertifikatą, Centro interneto svetainėje skyriuje Paslaugos / Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų išdavimas nurodytu laiku Centrui asmeniškai pateikia:

6.1. prašymą išduoti deaktyvacijos sertifikatą, kuriame nurodoma:

6.1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, taip pat darbuotojo, įgalioto pateikti ir atsiimti dokumentus ir šaunamąjį ginklą, vardas, pavardė, asmens kodas;

6.1.2. šaunamojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, pagaminimo metai (jeigu žinomi) ir numeris (jeigu jis yra), šaudmens tipas. Jeigu šaunamasis ginklas nepažymėtas identifikaciniu numeriu, tokį numerį šaunamajam ginklui teisės aktų nustatyta tvarka suteikia Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas). Šaunamojo ginklo žymėjimą Policijos departamento suteiktu numeriu ir įstatymų nustatyta tvarka organizuoja šaunamojo ginklo savininkas;

6.1.3. telefonas ar elektroninio pašto adresas, kuriuo asmuo nori gauti pranešimą apie priimtą sprendimą;

6.2. leidimą perdirbti ginklą į visiškai netinkamą naudoti;

6.3. fizinio ar juridinio asmens, perdirbusio ginklą į visiškai netinkamą naudoti, ginklo taisymo (perdirbimo) aktą arba užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar įmonės, įgaliotos išduoti dokumentą, patvirtinantį, kad šaunamasis ginklas, šaudmuo yra visiškai netinkamas naudoti, aktą (šiuo atveju taip pat pateikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų įgaliotų subjektų patvirtintas

dokumento vertimas į lietuvių kalbą). Valstybiniai muziejai vietoj šiame papunktyje nurodyto akto pateikia jų pačių sudarytą ginklo perdirbimo pažymą;

6.4. šaunamąjį ginklą (nuo ginklo, pateikiamo Centrui, turi būti nuvalytas tepalas, rūdys, kiti nešvarumai). Jei pagal Reglamento I priedo II ir III lentelėse numatytą procesą numatytas ginklo dalių virinimas, kurį atlikus nebus galimybės įvertinti visų ginklo dalių tinkamo perdirbimo ar pažymėti deaktyvacijos žymeniu kokios nors pagrindinės ginklo dalies, ginklas vertinimui atlikti turi būti pateiktas neatlikus šių suvirinimo darbų;

6.5. dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėtas Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu nustatyto dydžio mokestis už šaunamojo ginklo vertinimą, jo žymėjimą ir sertifikato išdavimą.

7. Jeigu deaktyvacijos sertifikatą prašoma išduoti daugiau negu dėl vieno šaunamojo ginklo, Centrui pateikiamas vienas prašymas, kuriame nurodomas visas šaunamųjų ginklų sąrašas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI PAŽYMĄ, KAD GINKLAS (ŠAUDMUO) YRA VISIŠKAI NETINKAMAS NAUDOTI, PATEIKIMAS

 

8. Pažymos, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, gali būti išduotos ginklams (šaudmenims), neišvardytiems Reglamento I priedo I lentelėje, bet perdirbtiems laikantis Reglamente išdėstyto principo: jie yra visam laikui padaromi netinkami naudoti, užtikrinant, kad visos pagrindinės ginklo (šaudmens) dalys būtų visiškai netinkamos naudoti ir nebūtų įmanoma jų išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti jų savybių taip, kad būtų galima kaip nors reaktyvuoti ginklą (šaudmenį).

9. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti pažymą, kad ginklas (šaudmuo) yra visiškai netinkamas naudoti, Centro interneto svetainėje skyriuje Paslaugos / Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų išdavimas nurodytu laiku Centrui asmeniškai pateikia:

9.1. prašymą pripažinti ginklą (šaudmenį) visiškai netinkamu naudoti, kuriame nurodoma:

9.1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, taip pat darbuotojo, įgalioto pateikti ir atsiimti dokumentus ir ginklą (šaudmenį), vardas, pavardė, asmens kodas;

9.1.2. ginklo (šaudmens), kurį prašoma pripažinti visiškai netinkamu naudoti ginklu (šaudmeniu), rūšis, modelis, kalibras, pagaminimo metai (jeigu žinomi) ir numeris (jeigu jis yra);

9.1.3. telefonas ar elektroninio pašto adresas, kuriuo asmuo nori gauti pranešimą apie priimtą sprendimą;

9.2.  leidimą perdirbti ginklą į visiškai netinkamą naudoti;

9.3. fizinio ar juridinio asmens, perdirbusio ginklą į visiškai netinkamą naudoti, ginklo taisymo (perdirbimo) aktą arba užsienio valstybės kompetentingos institucijos ar įmonės, įgaliotos išduoti dokumentą, patvirtinantį, kad šaunamasis ginklas, šaudmuo yra visiškai netinkamas naudoti, aktą (šiuo atveju taip pat pateikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų įgaliotų subjektų patvirtintas dokumento vertimas į lietuvių kalbą). Valstybiniai muziejai vietoj šiame papunktyje nurodyto akto pateikia jų pačių sudarytą ginklo perdirbimo pažymą;

9.4. ginklą (šaudmenį) (nuo ginklo, pateikiamo Centrui, turi būti  nuvalytas  tepalas, rūdys, kiti nešvarumai). Jei perdirbant ginklą (šaudmenį) numatytas ginklo (šaudmens) dalių virinimas, kurį atlikus nebus galimybės įvertinti visų ginklo (šaudmens) dalių tinkamo perdirbimo, ginklas (šaudmuo) vertinimui atlikti turi būti pateiktas neatlikus šių suvirinimo darbų;

9.5. dokumentą, patvirtinantį, kad yra sumokėta už ginklo (šaudmens) vertinimą ir pažymos išdavimą nustatyta valstybės rinkliava.

10. Jeigu prašoma visiškai netinkamais naudoti ginklais (šaudmenimis) pripažinti daugiau negu vieną ginklą (šaudmenį), Centrui pateikiamas vienas prašymas, kuriame nurodomas visas ginklų (šaudmenų) sąrašas.

11. Jeigu prašoma visiškai netinkamais naudoti pripažinti didelių išmatavimų (patrankos ir pan.)  ginklą ir nesant galimybės fiziniam arba juridiniam asmeniui šį ginklą pristatyti Centrui, šis asmuo gali Centro prašyti ginklo būklę įvertinti šio ginklo buvimo vietoje. Specialisto kelionės išlaidas ir kelionei sugaištą darbo laiką pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintus įkainius apmoka prašymą pateikęs asmuo.

 

IV skyrius

deaktyvacijos sertifikatų IŠDAVIMAS

 

12. Šaunamųjų ginklų vertinimą Centre atlieka bei sprendimą dėl deaktyvacijos sertifikatų išdavimo priima Centro ginklų tyrimo specialistai.

13. Nustačius, kad šaunamasis ginklas, įvardytas Reglamento I priedo I lentelėje, yra perdirbtas laikantis Reglamento I priede pateiktų techninių specifikacijų, surašomas deaktyvacijos sertifikatas (1 priedas). Deaktyvacijos sertifikatą pasirašo Centro viršininkas.

14. Sprendimas dėl deaktyvacijos sertifikato išdavimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo šaunamojo ginklo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Centre dienos. Jeigu užsakovas pateikia du ir daugiau šaunamųjų ginklų, deaktyvacijos sertifikato išdavimo terminas derinamas su užsakovu.

15. Pagal Centre galiojančias Objektų apyvartos taisykles sudaroma šaunamojo ginklo tyrimo byla, kurioje saugoma:

15.1. prašymas išduoti deaktyvacijos sertifikatą;

15.2. leidimo perdirbti ginklą į visiškai netinkamą naudoti kopija;

15.3. fizinio ar juridinio asmens, pagal Reglamente nurodytus reikalavimus perdirbusio ginklą į visiškai netinkamą naudoti, ginklo taisymo (perdirbimo) akto kopija arba valstybinio muziejaus sudarytos ginklo perdirbimo pažymos kopija;

15.4. fotolentelė, sudaryta iš nuotraukų su užfiksuotais šaunamojo ginklo perdirbimais;

15.5. išduoto deaktyvacijos sertifikato kopija.

16. Kiekvienas šaunamasis ginklas yra pažymimas unikaliu žymeniu, susidedančiu iš raidžių EU (deaktyvacijos žymuo), raidžių LT (Lietuvos Respublikos oficialus tarptautinis kodas), raidžių LP  (šaunamojo ginklo deaktyvavimą patvirtinusio subjekto (Lietuvos policija) simbolis) ir dviejų skaitmenų (du paskutiniai deaktyvacijos metų skaitmenys). Visas žymuo pažymimas tik ant šaunamojo ginklo rėmo, o deaktyvacijos žymuo (EU) ir deaktyvacijos šalies kodas (LT) – ant visų kitų pagrindinių ginklo dalių.

17. Kiekvienam šaunamajam ginklui yra išduodamas atskiras deaktyvacijos sertifikatas.

18. Apie priimtą sprendimą prašymą pateikusiam asmeniui pranešama jo pageidaujamu būdu.

19. Jeigu įvertinus šaunamojo ginklo būklę nustatoma, kad jis perdirbtas netinkamai, prašymą pateikusiam asmeniui raštu nurodoma, kaip reikia perdirbti pateiktą šaunamąjį ginklą, ir jam atvykus grąžinamas ginklas. Asmuo su Centro išduotu raštu ir šaunamuoju ginklu turi kreiptis į fizinį ar juridinį asmenį, įgaliotą perdirbti šaunamuosius ginklus, ir atlikti rašte nurodytus papildomus perdirbimus.

20. Perdirbęs šaunamąjį ginklą pagal Centro pateiktus nurodymus, asmuo gali kreiptis į Centrą su prašymu pakartotinai įvertinti šaunamojo ginklo būklę. Šiuo atveju pateikiamas tik šaunamasis ginklas ir fizinio ar juridinio asmens, perdirbusio ginklą į visiškai netinkamą naudoti, ginklo taisymo (perdirbimo) aktas. Valstybiniai muziejai vietoj šiame punkte nurodyto akto pateikia jų pačių sudarytą ginklo perdirbimo pažymą.

21. Pakartotinai įvertinti pateiktą šaunamąjį ginklą pripažinus tinkamu deaktyvacijos sertifikatui išduoti, deaktyvacijos sertifikatas išduodamas Taisyklių 14, 16 17 ir18  punktuose nurodyta tvarka.

 

 

V skyrius

PAŽYMŲ, kad ginklai (šaudmenys) yra VISIŠKAI NETINKAMi NAUDOTI, IŠDAVIMAS

 

22. Ginklų ir šaudmenų vertinimą Centre atlieka bei sprendimą dėl pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo priima Centro ginklų tyrimo specialistai.

23. Nustačius, kad ginklas (šaudmuo) yra perdirbtas tinkamai, surašoma pažyma, kad ginklas (šaudmuo) yra visiškai netinkamas naudoti (2 priedas). Pažymą pasirašo vertinimą atlikęs specialistas.

24. Sprendimas dėl pažymos išdavimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo ginklo (šaudmens) ir visų reikalingų dokumentų gavimo Centre dienos. Jeigu užsakovas pateikia du ir daugiau ginklų (šaudmenų), pažymos išdavimo terminas derinamas su užsakovu.

25. Pagal Centre galiojančias Objektų apyvartos taisykles sudaroma ginklo (šaudmens) tyrimo byla, kurioje saugoma:

25.1. prašymas išduoti pažymą, kad ginklas (šaudmuo) yra visiškai netinkamas naudoti;

25.2. leidimo perdirbti ginklą į visiškai netinkamą naudoti kopija;

25.3. fizinio ar juridinio asmens, perdirbusio ginklą į visiškai netinkamą naudoti, ginklo taisymo (perdirbimo) akto kopija arba valstybinio muziejaus sudarytos ginklo perdirbimo pažymos kopija;

25.4. fotolentelė, sudaryta iš nuotraukų su užfiksuotais ginklo (šaudmens) perdirbimais;

25.5. pažymos, kad ginklas (šaudmuo) yra visiškai netinkamas naudoti, kopija.

26. Dėl kiekvieno ginklo (šaudmens) yra išduodama atskira pažyma.

27. Apie priimtą sprendimą prašymą pateikusiam asmeniui pranešama jo pageidaujamu būdu.

28. Jeigu įvertinus ginklo (šaudmens) būklę nustatoma, kad ginklas (šaudmuo) negali būti pripažintas visiškai netinkamu naudoti, prašymą pateikusiam asmeniui raštu nurodoma, kaip reikia perdirbti pateiktą ginklą (šaudmenį), kad jį galima būtų pripažinti visiškai netinkamu naudoti, ir jam atvykus grąžinamas ginklas (šaudmuo). Asmuo su Centro išduotu raštu bei ginklu (šaudmeniu) turi kreiptis į fizinį ar juridinį asmenį, įgaliotą perdirbti šaunamuosius ginklus, ir atlikti rašte nurodytus papildomus perdirbimus.

29. Perdirbęs ginklą (šaudmenį) pagal Centro pateiktus nurodymus, asmuo gali kreiptis į Centrą su prašymu pakartotinai įvertinti ginklo (šaudmens) būklę. Šiuo atveju pateikiamas tik ginklas (šaudmuo) ir juridinio, fizinio asmens, perdirbusio ginklą (šaudmenį), ginklo (šaudmens) taisymo (perdirbimo) aktas. Valstybiniai muziejai vietoj šiame punkte nurodyto akto pateikia jų pačių sudarytą ginklo perdirbimo pažymą.

30. Pakartotinai įvertinti pateiktą ginklą (šaudmenį) pripažinus visiškai netinkamu naudoti, pažyma išduodama Taisyklių 24, 26 ir 27,  punktuose nurodyta tvarka.

 

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Deaktyvacijos sertifikatai spausdinami naudojant Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą, o pasirašyti sertifikatai skenuojami ir dedami į šią sistemą.

32. Sugadinti deaktyvacijos sertifikatų blankai naikinami Valstybės turto, kurį pasitikėjimo teise valdo policijos įstaigos, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu  Nr. 5-V-192 „Dėl Valstybės turto, kurį patikėjimo teise valdo policijos įstaigos, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

33. Asmuo, nesutinkantis su sprendimu dėl ginklo (šaudmens) būklės įvertinimo, gali ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos kreiptis į Lietuvos policijos generalinį komisarą su prašymu peržiūrėti sprendimą. Pareiškėjas, per 30 kalendorinių dienų negavęs jį tenkinančio atsakymo arba visai negavęs atsakymo, sprendimą įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

______________