herbas-M_nespalvotas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REZIDENTŪROS STUDIJŲ Krypčių VERTINIMO IR LAIKINOJO AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 27 d. Nr. V-417

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo NR. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalimi,

tvirtinu Rezidentūros studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-417

 

REZIDENTŪROS STUDIJŲ KRYPČIŲ VERTINIMO IR LAIKINOJO AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Rezidentūros studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau – aukštosios mokyklos) rezidentūros studijų vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarką.

2Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

3Rezidentūros studijų krypčių vertinimą ir laikinąjį akreditavimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras).

 

II SKYRIUS

REZIDENTŪROS STUDIJŲ KRYPČIŲ LAIKINASIS AKREDITAVIMAS

 

4. Medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros ir veterinarijos rezidentūros studijų kryptys (toliau vadinama – rezidentūros studijų kryptys) vertinamos ir akredituojamos atskirai.

5.    Rezidentūros studijų krypties studijos laikinai akredituojamos pagal universitetų vykdomos mokslo veiklos lygį (studijų ir mokslo krypčių atitikmenys nustatyti šio Aprašo priede). Studijų kryptį atitinkančios mokslo krypties bent vienerių metų geriausių mokslo darbų ekspertinio vertinimo įvertis turi būti ne mažesnis nei 1,5 balo. Mokslo lygiui nustatyti naudojami Lietuvos mokslo tarybos atlikto 2015 ir 2016 m. mokslo veiklos vertinimo rezultatų penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai.

6. Centras, išnagrinėjęs kiekvienos aukštosios mokyklos vykdomos rezidentūros studijų krypties atitiktį Aprašo 5 punkte nustatytam rodikliui, priima vieną iš šių sprendimų dėl aukštosios mokyklos rezidentūros studijų krypties studijų laikinojo akreditavimo:

6.1. laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto rezidentūros studijų krypties studijų išorinio išsamiojo ekspertinio vertinimo termino, jeigu rezidentūros studijų krypties studijos tenkina Aprašo 5 punkte nurodytą rodiklį;

6.2. laikinai akredituoti ribojamai, kai aukštosios mokyklos rezidentūros studijų krypties studijos netenkina Aprašo 5 punkte nustatyto rodiklio.

7. Jeigu rezidentūros studijų kryptis laikinai akredituojama su papildomomis sąlygomis, aukštosios mokyklos tos studijų krypties naujas studijų programas gali pradėti vykdyti tik po teigiamo išorinio naujos studijų programos įvertinimo pagal švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą Rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą.

8. Jeigu rezidentūros studijų kryptis laikinai akredituojama ribojamai, į aukštosios mokyklos tos studijų krypties studijas studentų priėmimas negali būti vykdomas ir aukštoji mokykla neturi teisės teikti registruoti šioje studijų kryptyje  naujų studijų programų. Iki šio sprendimo priimtiems studentams sudaromos sąlygos baigti studijas. Naują paraišką dėl studijų krypties akreditavimo vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamo Rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka aukštoji mokykla gali teikti Centrui ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo sprendimo akredituoti ribojamai įsigaliojimo. Vertinimas atliekamas pagal Rezidentūros studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą taikant ketinamoms vykdyti studijoms keliamus reikalavimus.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Centrui atlikus laikinąjį aukštųjų mokyklų rezidentūros studijų krypčių studijų akreditavimą, švietimo ir mokslo ministras patvirtina išsamaus ekspertinio rezidentūros studijų krypties studijų išorinio vertinimo planą.

 

____________________