valstybinio studijų fondo

direktorius

 

ĮSAKYMAS

Dėl prašymo SKIRTI PARAMĄ PEDAGOGIKOS STUDIJOMS formos patvirtinimo

 

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V1-35

Vilnius

 

Vadovaudamasis Paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 4.2 papunkčiu:

Tvirtinu Prašymo skirti paramą pedagogikos studijoms formą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Ernestas Jasaitis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V1-35

 

(Prašymo skirti paramą pedagogikos studijoms forma)

 

PRAŠYMAS SKIRTI PARAMĄ PEDAGOGIKOS STUDIJOMS

202_ m. ______________ mėn. ___ d.

 

1.  Asmens, kuris kreipiasi dėl paramos pedagogikos studijoms skyrimo, duomenys:

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei asmens kodo nėra: gimimo metai, mėnuo, diena

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

V

 

M

 

 

 

2. Kontaktiniai duomenys:     

Telefono (-ų) Nr. (su šalies kodu)

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

3.  Studijų duomenys:

Aukštosios mokyklos pavadinimas

 

Studijų programos pavadinimas

 

Pasirinktos studijos (pažymėti X):

□ pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijos

□ pedagoginės profesinės studijos

□ pedagoginės gretutinės studijos

Priėmimo metai

 

 

4. Banko duomenys:

Sąskaitos numeris

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau man skirti paramą šio prašymo 3 punkte nurodytoms pedagogikos studijoms. Paramą prašau pervesti į šio prašymo 4 punkte nurodytą mokėjimo sąskaitą.

Esu informuotas (-a), kad parama skiriama pagal Paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“. Su šio aprašo nuostatomis susipažinau ir patvirtinu, kad visi prašyme pateikti duomenys yra teisingi ir nėra aplinkybių, dėl kurių neturiu teisės į paramą.

 

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Pranešame, kad Jums pateikus prašymą skirti paramą pedagogikos studijoms, aukštoji mokykla perduos Jūsų asmens duomenis Valstybiniam studijų fondui (kodas 191722967, buveinės adresas: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius, el. p. fondas@vsf.lt ) (toliau – Fondas) pagal Paramos skyrimo pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas).

Fondas pagal Aprašo nuostatas perveda Jūsų paramai mokėti skirtas lėšas aukštajai mokyklai bei kontroliuoja šių lėšų panaudojimą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkys lėšų išmokėjimo ir jų panaudojimo kontrolės tikslu.

Fondas minėtu tikslu tvarkys šiuos Jūsų prašyme nurodytus bei aukštosios mokyklos pateiktus Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, jei neturite asmens kodo – gimimo datą ir lytį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, aukštosios mokyklos, kurioje studijuojate, pavadinimą, studijų programos pavadinimą ir valstybinį kodą, studijų krypties pavadinimą ir kodą, priėmimo į studijas metus, studijų pradžios datą ir studijų pabaigos datą, informaciją apie studijas (pedagoginės pirmosios pakopos, profesinės ar gretutinės), studijų finansavimo pobūdį, akademinių skolų skaičių, jų įgijimo ir likvidavimo datas, akademinių atostogų pradžios ir pabaigos datas, Jums išmokėtos paramos dydį.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Fonde vykdo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė, tel. (8 5)  264 7153, el. p. jurgita.medaisiene@vsf.lt.

Fondas turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis subjektams, kurių teisė gauti Jūsų asmens duomenis yra nurodyta teisės aktuose, pvz., ginčo atveju, Lietuvos administracinių ginčų komisijai, teismui, Jūsų interesams atstovaujantiems advokatams ir kt.

Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Fonde, reikalauti ištaisyti ar ištrinti neteisingus, neišsamius, netikslius Jūsų asmens duomenis, reikalauti, kad šių duomenų tvarkymas būtų apribotas, teisę į duomenų perkeliamumą.

Informuojame, kad dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (85) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų pateikimas ir tvarkymas yra būtinas, siekiant skirti Jums paramą pedagogikos studijoms. Nepateikus asmens duomenų, parama pedagoginėms studijoms ar pedagoginėms gretutinėms studijoms negalėtų būti skirta.

Jums paskyrus paramą, Jūsų asmens duomenys Fonde bus saugomi 10 metų po paskutinio paramos išmokėjimo.

Jei Lietuvos Respublikos įstatymai nustatytų ilgesnį dokumentų saugojimo terminą, asmens duomenys būtų saugomi ilgesnį įstatymuose nustatytą terminą.

Pranešime nurodytą informaciją supratau ir sutinku, kad Fondas tvarkytų mano asmens duomenis.

 

 

 

 

Vardas, Pavardė

 

parašas

 

data