LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠEIMOS MEDICINOS PASLAUGų teikimo NAMUOSE organizavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. V-133

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 468 „Dėl įgaliojimų Sveikatos apsaugos ministerijai suteikimo“ ir siekdamas pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros organizavimo tvarką:

1. T v i r t i n u Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.;

2.2. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos
(toliau – PAASPĮ) privalo užtikrinti, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos naujai prie PAASPĮ prisirašiusiems pacientams šeimos medicinos paslaugos namuose būtų teikiamos nepriklausomai nuo pacientų gyvenamosios vietos.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133

 

ŠEIMOS medicinos paslaugų teikimo NAMUOSE organizavimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato šeimos medicinos paslaugų, teikiamų namuose, teikimo organizavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Šeimos medicinos paslaugos, teikiamos namuose (toliau – paslaugos namuose)pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose pagal šeimos gydytojo kompetenciją.

2.2. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Paslaugų namuose teikimą privalo užtikrinti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – PAASPĮ) vadovas.

4. Teikiant paslaugas namuose vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO ORGANIZAVIMo TVARKA

 

5. Paslaugas namuose teikia:

5.1. šeimos gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.2. vaikų ligų gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal vaikų ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.3. vidaus ligų gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.4. gydytojas chirurgas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją.

6. Paslaugos namuose turi būti teikiamos:

6.1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;

6.2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;

6.3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

6.4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

6.5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

6.6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;

6.7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

7. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 6 punkte nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas.

8. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

9. PAASPĮ paslaugas namuose prie PAASPĮ neprisirašiusiems pacientams teikia įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Už PAASPĮ suteiktas paslaugas namuose prie jos neprisirašiusiems pacientams apmokama teisės aktų nustatyta tvarka. Už šių paslaugų namuose teikimą ir jų kokybę atsako paslaugas teikianti PAASPĮ.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Paslaugas namuose teikianti PAASPĮ užtikrina kokybišką paslaugų teikimą.

______________