herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS IR UKRAINOS JAUNIMO MAINŲ TARYBOS LĖŠOMIS 2019 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 17 d. Nr. 2V-14 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ (su vėlesniais pakeitimais), pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina priemonę 1.5 „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“, 1.9.3 papunkčiu „administruoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos patvirtinimo“, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 5 „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso skelbimo“ ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu:

1.1. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus (pridedama).

1.2. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Vladas Polevičius – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys (komisijos pirmininkas) (jo nesant, Antanas Mikalauskas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas);

Loreta Eimontaitė - Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktoriaus pavaduotoja (komisijos pirmininko pavaduotoja) (jo nesant, Guoda Lomanaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė;

Jurgita Juodišiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant, Aurelija Mineikaitė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus Vyresnioji patarėja);

Giedrius Granickas – Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Baltijos jūros šalių skyriaus pirmasis sekretorius.

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Justiną Lukaševičiūtę (jos nesant Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Ritą Andrejevą) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniajai patarėjai Justinai Lukaševičiūtei teisės aktų ir šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintų nuostatų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 2V-14 (1.4)

 

LIETUVOS IR UKRAINOS JAUNIMO MAINŲ TARYBOS lėšomis
2019 metais finansuojamų projektų konkurso
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos (toliau – taryba) lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimą tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui (toliau – Konkursas), jų vertinimą, projektų finansavimą, vykdymą ir kontrolę.

2Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento interneto svetainėse atitinkamai www.socmin.lt ir www.jrd.lt.

3.  Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

4.  Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 72 000 (septyniasdešimt du tūkstančiai) Eur.

5.  Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019 m. gegužės 1 d., iki 2019 m. spalio 31 d.

6.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1.      dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie jame dalyvauja, išskyrus vadovus ir jaunimo lyderius;

6.2.      jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.3.      jaunimas – du ir (ar) daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.4.      Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetas (toliau – Komitetas) – Tarybos vadovaujantis organas;

6.5.      mažiau galimybių turintys jauni žmonės – jauni žmonės, kurie turi mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos;

6.6.      nacionalinė valdymo institucija – Tarybos administracinį ir organizacinį darbą atliekanti institucija: Lietuvos Respublikoje – Departamentas, Ukrainoje – Ukrainos jaunimo ir sporto ministerija;

6.7.      paraiškapareiškėjo pagal Nuostatų 19 punkte nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

6.8.      pareiškėjas subjektas, vadovaudamasis Nuostatais teikiantis Konkursui paraišką;

6.9.      partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projektą (turi būti pasirašęs partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 4 priedą ir gali būti sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai ir (ar) paslaugų, prekių, daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

6.10.    projektas – tikslinės jaunų žmonių grupės, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, vykdytojais ir dalyviais;

6.11.    vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, tiesiogiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytojas nėra asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas);

6.12.    kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

7.  Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIui

 

8.  Konkurso būdu finansuotinos veiklos formos:

8.1.    jaunimo mainai;

8.2.    mokymai;

8.3.    seminarai;

8.4.    susitikimai;

8.5.    konferencijos;

8.6.    pažintiniai vizitai;

8.7.    informaciniai projektai.

9.  Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

9.1.      Europinių vertybių populiarinimas, skleidžiant patirtį ir prisidedant prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimas Europos Sąjungos, NATO ir ESBO organizacijų veiklose;

9.2.      bendro istorinio ir kultūrinio paveldo identifikavimas, analizė ir populiarinimas jaunimo tarpe per jaunimo įgyvendinamas veiklas (pvz., per UNESCO ir kitų Jungtinių Tautų agentūrų tikslus ir programas);

9.3.      pilietinio švietimo veiklos jaunimo tarpe, remiant savanorišką veiklą ir socialinę antreprenerystę;

9.4.      Europos Sąjungos iniciatyvos „Europos rytų partnerytės“ veiklų dešimtmečio populiarinimas ir informacijos apie programos pridėtinę vertę sklaida;

10.       Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1.    projektu numatyta įgyvendinti ne mažiau kaip vieną iš Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklos formų;

10.2.    projektu numatyta įgyvendinti vieną iš Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų;

10.3.    Dalyviai, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, yra 13–30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, yra jauni žmonės;

10.4.    projekte negali dalyvauti daugiau kaip 60 proc. dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, iš vienos šalies ir daugiau kaip 60 proc. vienos lyties dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių;

10.5.    projekto trukmė, neįskaitant išankstinio parengiamojo vizito, turi būti nuo 4 iki 7 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

10.6.    išankstinio parengiamojo vizito trukmė – iki 2 dienų, neįskaitant kelionės dienų. Išankstiniame parengiamajame vizite dalyvauja ne daugiau nei po 3 asmenys, iš kurių bent 1 yra dalyvis, ne vadovas ir/ ar ne jaunimo lyderis iš Lietuvos ir Ukrainos pusės;

10.7.    veiklos turi būti suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai;

10.8.    projekto veiklos yra suplanuotos nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019 m. gegužės 1 d., iki 2019 m. spalio 31 d.

11.       Finansavimo prioritetai, už kuriuos, vertinant projektus, skiriami papildomi balai:

11.1.    pareiškėjui iki 2019 metų nebuvo skirtas tarybos finansavimas;

11.2.    į projekto programą pareiškėjas įtrauks ne mažiau kaip 2 mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.

12.     Finansavimą gavęs pareiškėjas iki 2019 m. spalio 31 d. turi pasiekti:

12.1.    šiuos kiekybinius rodiklius:

12.1.1  visi dalyviai, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, yra 13–30 metų amžiaus;

12.1.2  ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, yra jauni žmonės;

12.1.3  projekto iš vienos šalies dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, skaičius ne didesnis kaip 60 proc.;

12.1.4  projekto vienos lyties dalyvių, neįskaitant vadovų ir jaunimo lyderių, skaičius ne didesnis kaip 60 proc.;

12.1.5  projekte iš viso dalyvauja ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 30 dalyvių, neįskaitant grupės vadovų ir jaunimo lyderių;

12.1.6  tiesiogiai į projekto organizavimą ir įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 jauni žmonės;

12.1.7 projekte dalyvauja ne mažiau kaip 1 grupės vadovas 10 projekto dalyvių, iš viso ne daugiau kaip 4 grupės vadovai 30 projekto dalyvių;

12.1.8 į projekto programą įtraukti ne mažiau kaip 2 mažiau galimybių turinčius jaunus asmenis (šis punktas taikomas, jei pareiškėjas atitiko Nuostatų 11.2 papunktyje numatytą prioritetą);

12.2.    šiuos kokybinius rodiklius:

12.2.1    projekte užtikrintas aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas visuose projekto etapuose;

12.2.2    tiek pareiškėjas, tiek partneris aktyviai ir lygiaverčiai prisideda prie visų projekto etapų įgyvendinimo;

12.2.3    projekte užtikrintas tarpkultūrinis dalyvių mokymasis;

12.2.4    projekte taikomi neformaliojo ugdymo metodai, užtikrinantys dalyvių ugdymą(-si);

12.2.5    projekte užtikrintas skirtingoms etninėms ir tautinėms grupėms atstovaujančio jaunimo dalyvavimas;

12.2.6    veiklos suplanuotos užtikrinant dalyvių fizinį ir emocinį saugumą;

12.2.7    dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose ;

12.2.8     viešinti programą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie programos tikslus, eigą ir rezultatus.

13.       Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

14.       Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Ukrainos teritorijoje.

15.       Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

15.1.    tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

15.2.    skirtas siekti pelno;

15.3.    kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

15.4.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos ir (ar) Ukrainos valstybės simboliams;

15.5.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

15.6.    bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) Ukrainos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

15.7.    skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti, bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) Ukrainos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI pareišKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

16.  Konkursui paraišką teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

16.1.    pareiškėjas yra jaunimo organizacija ar su jaunimu dirbanti organizacija, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

16.2.    pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

16.3.    pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo ar su jaunimu dirbantis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, registruotas Ukrainoje kaip juridinis asmuo, įsteigtas ir veikiantis pagal Ukrainos teisės aktų reikalavimus;

16.4.    pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 Eur.

17. Konkursui teikiamų projektų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 1 projekto vykdytojas yra jaunas žmogus.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

18.       Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 25 punkte. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

19.     Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir Nuostatų 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

20.     Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

21.     Konkursui negali teikti paraiškos pareiškėjas, kuris nėra atsiskaitęs už ankstesniais ir / ar einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sutartyje ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir Projektų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 64 punkte numatytas trejų metų terminas.

22.     Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

23.       Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

23.1.    pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

23.2.    dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduoto Juridinių asmenų registro išrašo);

23.3.    projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (gyvenimo aprašymo arba diplomų, arba pažymėjimų);

23.4.    bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);

23.5.    partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 4 priedas), pasirašytą (-as) organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.6.    teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), , kuris (-ie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.7.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

23.8.    asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.

24. Nuostatų 23 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimų.

25. Paraiška kartu su Nuostatų 23 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Konkursui paraiška gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

26. Paraiškos, pateiktos pasibaigus Nuostatų 25 punkte nurodytam terminui, nepriimamos ir nevertinamos.

27. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. 8 683 63071, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

28Projekto vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

28.1.    formaliųjų kriterijų;

28.2.    projekto turinio;

28.3.    lėšų planavimo.

29Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui pateikto projekto formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

30Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per nurodytą terminą nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

31.  Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 16–17, 19–21, 25 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

32.       Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 2V-07 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komisijų darbo reglamento patvirtinimo patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

33.       Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas).

34.     Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 135 balai vienai projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 60 balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojamos.

35.     Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektų vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

36.       Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

37.       Departamentas komisijos pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo pateikia Komitetui per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pateikimo Departamentui.

38. Jei projektui įgyvendinti komisija ar Komitetas siūlo skirti dalį lėšų ir Komitetas pritaria siūlymui patvirtindamas tai Komiteto nutarimu, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Komiteto priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie Komiteto siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal Komiteto priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Kai pareiškėjas sutinka su Komiteto siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijos sekretoriui patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad Komiteto siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos ir (ar) Komiteto elektroniniame laiške pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos (SPPD) patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su Komiteto siūloma skirti suma ir (ar) kad Komiteto siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su Komiteto siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su Komiteto priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

39.       Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

40.       Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, vadovaudamasis Komiteto nutarimu ir įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komiteto nutarimo gavimo dienos arba, jei Komitetas siūlo skirti dalį lėšų projekto įgyvendinimui, nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ-

 

41.     Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 47 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

42.     Projektų biudžetui taikomi šie specialieji reikalavimai:

42.1. kelionės išlaidoms skiriama iki 100 (vieno šimto) proc. visų projekto išlaidų, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio parengiamojo vizito vietos;

42.2. projektui įgyvendinti skiriama iki 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) Eur pareiškėjui ir iki 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) Eur Ukrainos partneriui (daugiausiai 500 (penki šimtai) Eur projektui) nacionalinėms veikloms organizuoti;

42.3. projekto apgyvendinimo, maitinimo ir įgyvendinimo išlaidoms skiriama po 35 (trisdešimt penkis) Eur vienai dienai vienam žmogui;

42.4. specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti projektui gali būti skiriama iki 100 (vieno šimto) Eur specialiųjų lėšų vienam asmeniui;

42.5. išankstiniam parengiamajam vizitui, apgyvendinimo, maitinimo ir veiklų įgyvendinimo išlaidoms skiriama po 35 (trisdešimt penkis) Eur vienai dienai vienam žmogui;

42.6. projekto rezultatams viešinti ir jų sklaidai skiriama iki 15 (penkiolikos) proc. nuo Nuostatų 42.2–42.5 papunkčiuose nurodytos sumos.

43. Įgyvendinant projektus, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

43.1. su projekto įgyvendinimu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant visus darbdavio privalomus sumokėti mokesčius (ne daugiau kaip 25 (dvidešimt penkių) proc. nuo visų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.2. transporto paslaugoms (važiavimo tarptautiniu (iš Lietuvos į Ukrainą ir iš Ukrainos į Lietuvą), regioniniu, vietiniu transportu bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotojų). Gali būti skirta iki 100 (vieno šimto) proc. visų projekto išlaidų, keliaujant ekonomiškiausiu būdu.

43.3. transportui išlaikyti (degalai, transporto priemonės be vairuotojo nuoma). Gali būti skirta iki 100 (vieno šimto) proc. visų projekto išlaidų, keliaujant ekonomiškiausiu būdu.

43.4. projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

43.5. nuomos išlaidos, skirtos projekto veikloms vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

43.6. ryšio paslaugoms (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio, pašto išlaidos);

43.7. apgyvendinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 28 (dvidešimt aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą Ukrainoje);

43.8. paslaugoms, teikiamoms pagal autorines, paslaugų sutartis (pvz., lektoriams, mokymų vadovams) (ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) Eur už vieną valandą ir ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) proc. nuo visų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų);

43.9. maitinimo paslaugoms (paslaugoms (ne daugiau kaip 8 (aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 29 (dvidešimt devyni) Eur vienam asmeniui per parą Ukrainoje);

43.10. išlaidos projekto veikloms viešinti (pvz., straipsnių spaudoje, televizijos, radijo reportažų paslaugų pirkimas, internetas, socialiniai tinklai, lankstinukų gamybos paslaugų pirkimas) (skiriama iki 15 (penkiolikos) proc. nuo Nuostatų 42.2–42.5 papunkčiuose nurodytos sumos);

43.11. kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepatenka į Nuostatų 43.1–43.10 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) proc. nuo visų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų).

44.     Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

44.1ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

44.2statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, aplinkos tvarkymo išlaidos;

44.3.  išlaidos, susijusios su projekto parengiamuoju etapu, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki Departamento direktoriaus įsakymo dėl tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo priėmimo dienos, ir patirtos ir apmokėtos anksčiau nei iki 2019 m. gegužės 1 d., pvz., paraiškos rengimo, narių sąrašų sudarymo išlaidos;

44.4.  bet kokios išlaidos, patirtos projekto dalyvių, gyvenančių kitose šalyse nei Lietuvos Respublika ir Ukraina;

44.5.  išlaidos projektui įgyvendinti už Lietuvos Respublikos ir Ukrainos ribų;

44.6.  išlaidos pareiškėjo ir / ar partnerio skoloms, nesusijusioms su finansuojamo projekto įgyvendinimu, padengti;

44.7.  išlaidos, patirtos ir apmokėtos vėliau nei iki 2019 m. spalio 31 d.;

44.8kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

45.     Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

46.     Departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti lėšas projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

47.     Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

48.     Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2019 metams. Projektui įgyvendinti 2019 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d. Negrąžintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą iš visų Ministerijos ir (arba) Departamento projektų ir (arba) programų 3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai ir (arba) Departamentui, ir (arba) SPPD iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

49.     Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

49.1.  kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų metų sausio 5 d. ketvirčio / metines veiklų įvykdymo ataskaitas (Nuostatų 7 priedas), SPPD nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo, finansines ataskaitas;

49.2.  kartu su metų veiklų įvykdymo ataskaitomis Nuostatų 12 punkte nurodytų įsipareigojimų įgyvendinimą pagrindžiančią informaciją – nurodyti į projekto veiklas tiesiogiai įtraukus jaunus žmones, pateikiant dalyvių, neįskaitant projekto vadovų ir jaunimo lyderių, sąrašus ir publikacijų kopijas;

49.3.  teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

50.     Departamentas ir SPPD tikrina, kaip įgyvendinamos finansuojamos projekto veiklos, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

51.     Departamentui ir (arba) SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja Departamentą ir SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja Departamento ir SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

52.     SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

52.1.  SPPD nustato esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų, Sutarties įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

52.2.  paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai ir (arba) Departamentui, ir (arba) SPPD priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo;

52.3.  vadovaujantis Nuostatų 51 punktu, sustabdomas Sutarties vykdymas;

52.4.  nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

53.       Neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, nustačius neteisėto panaudojimo ar panaudojimo ne pagal paskirtį atvejį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi būti grąžinamos į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

54.     Pareiškėjai gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje išlaidų sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

55.     Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019 m. gegužės 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

56.     Pareiškėjas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, atnaujinamas sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

 

57.       Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

 

58.       Prašymai tikslinti projektų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios ir ne vėliau kaip iki
2019 m. spalio 17 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

 

59.       Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia Pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., neįgyvendintų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 60–61 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavus prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustačius, kad projekto išlaidų pakeitimas pakeis pareiškėjo projekto veiklų planą, SPPD turi informuoti Departamentą ir nurodyti pareiškėjui laikytis Nuostatų 60-61 punktuose nustatytos tvarkos.

 

60.       Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl projekto veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems projekto veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

61. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2019 m. spalio 17 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykusių (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62.  Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

64. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė taryba, taip pat kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

65. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

66. Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), teisės aktų nustatyta tvarka gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

67. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

68. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

69. Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________