Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymo nr. dv-9 „dėl pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. DV-690

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1.    Keičiu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. DV-163 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Reglamentas):

1.1. keičiu Reglamento 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Asmenys į karjeros valstybės tarnautojo pareigas Administracijoje skiriami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, į darbą priimami: konkurso būdu – jei pareigybė įtraukta į Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą; atrankos būdu – Administracijos direktoriaus nustatytais atvejais; Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka – visais kitais atvejais.“

1.2. keičiu Reglamento 5.3 punktą ir jį išdėstau taip:

5.3. kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl prašymo paskelbti konkursą arba Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skelbti atranką;“

2. Pavedu:

2.1. Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei Astai Pagojienei įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir su juo supažindinti struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, o vadovams – savo struktūrinio padalinio darbuotojus;

2.2. Juridinio ir personalo skyriaus vyresniajai specialistei Linai Valantonei paskelbti įsakymą Administracijos skelbimų lentoje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                Rimantas Užuotas