Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2016 04 08

 

 

 

ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

 

LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

PROTOKOLO

 

DĖL BALTIJOS GYNYBOS KOLEDŽO IR JO PERSONALO STATUSO

 

PAKEITIMO PROTOKOLAS

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybė, Latvijos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

 

norėdamos sudaryti Protokolą, kuriuo būtų keičiamas 1999 m. birželio 14 d. Rygoje sudarytas Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolas dėl Baltijos gynybos koledžo ir jo personalo statuso, toliau – 1999 m. Protokolas,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

1999 m. Protokolo 2 straipsnis („Apibrėžimai“) papildomas šiuo nauju f punktu:

 

f) „paskirtas personalas“ reiškia personalą, kurį į Koledžą paskyrė valstybės, išskyrus Estijos Respubliką.

 

 

 

2 straipsnis

 

1999 m. Protokolo 9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

 

 

 

3 straipsnis

 

1999 m. Protokolo 9 straipsnis („Koledžo pareigūnų privilegijos ir imunitetai“) papildomas šiomis naujomis 11, 12 ir 13 dalimis:

 

„11. Estijos Respublikos Vyriausybė paskirtam personalui, kuris prieš pradėdamas eiti pareigas Koledže Estijoje nuolat negyveno, siekdama palengvinti jo įsikūrimą Estijoje moka kompensacijas, kurių suma lygi PVM, sumokėtam įsigyjant Priede nurodytas prekes Estijoje per vienus metus  nuo darbo Koledže pradžios.

 

12. Paskirtam personalui, kuris Koledže jau dirba šios dalies nuostatų įsigaliojimo momentu ir kuris prieš pradėdamas eiti pareigas Koledže Estijoje nuolat negyveno, taip pat mokamos 11 dalyje nurodytos kompensacijos vienus metus nuo tų metų, kuriais įsigalioja šios dalies nuostatos, sausio 1 dienos.   

 

13. Koledžas kiekvienais metais Estijos Respublikos gynybos ministerijai pateikia bendrą visų reikalavimus atitinkančių asmenų prašymą skirti kompensaciją. Estijos Respublikos gynybos ministerija praneša Koledžui apie šios dalies nuostatų įgyvendinimo tvarką.“

 

 

 

4 straipsnis

 

1999 m. Protokolas papildomas šiuo Priedu:

 

PRIEDAS

 

Prekių sąrašas, kuriuo remiantis teikiami prašymai skirti kompensaciją

 

1. Asmeninėms reikmėms skirtos transporto priemonės:

 

1.1. bet kokia viena motorinė transporto priemonė vienam į Koledžą paskirtam asmeniui, jei ta transporto priemonė nėra išnuomota; 

 

1.2. motociklai, mopedai, dviračiai;

 

2. ilgalaikio vartojimo prekės, kurios Estijoje naudojamos asmens namų ūkyje arba asmeniniais tikslais:

 

2.1. interjero puošybos objektai (pavyzdžiui, baldai, kilimai, užuolaidos, užuolaidų strypai, žaliuzės, staltiesės, lėkštės ir dubenys, staliniai ir sieniniai laikrodžiai), išskyrus visam laikui namuose įtaisytus objektus (pavyzdžiui, kilimai per visą kambarį, įtaisomos puošmenos, baseinas, vonia);  

 

2.2. buitiniai elektriniai prietaisai (pavyzdžiui, skalbyklės, lygintuvai, siuvamosios mašinos, indaplovės, šaldikliai, šaldytuvai, šildytuvai, valymo prietaisai, ventiliatoriai, drėkintuvai, oro kondicionieriai, viryklės, orkaitės, plakikliai, kavamalės, kavos virimo aparatai, keptuvai, skrudintuvai, duonos skrudintuvai, projektoriai, lempos ir t. t.), išskyrus visam laikui namuose įtaisomus objektus (pavyzdžiui, pavojaus signalizavimo ir saugos  sistemos);

 

2.3. biuro įranga ir garso ir vaizdo įranga (pavyzdžiui, kompiuteriai, spausdintuvai, skaitytuvai, kopijavimo aparatai, skaičiuotuvai, telefono ir fakso aparatai, radijo imtuvai, magnetofonai, akustinė įranga, stiprintuvai, garsiakalbiai, mikrofonai, televizoriai, vaizdo ir DVD aparatūra, pavyzdžiui, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra ir fotoaparatai);

 

3. sporto reikmenys ir įranga, išskyrus drabužius.“

 

 

 

5 straipsnis

 

1. Šis Protokolas tampa neatskiriama 1999 m. Protokolo dalimi.

 

2. Šis Protokolas įsigalioja 30 dieną nuo tos dienos, kurią depozitaras gauna paskutinį rašytinį pranešimą, kad visi šiam Protokolui įsigalioti būtini nacionalinės teisės reikalavimai yra įvykdyti. Depozitaras praneša Šalims apie kiekvieną gautą pranešimą ir Protokolo įsigaliojimo datą.

 

 

 

Pasirašyta 2016 m. birželio 14 d. Briuselyje vienu originaliu egzemplioriumi estų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis, visi tekstai yra autentiški ir saugomi depozitaro archyve. Depozitaras perduoda visoms Šalims patvirtintas Protokolo kopijas. Kilus nesutarimų dėl aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

Estijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Parašas

 

 

 

Vieta

 

 

 

Latvijos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Parašas

 

 

 

Vieta

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

 

 

 

Parašas

 

 

 

Vieta