Įsakymai ir potvarkiai       

 


 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ 2023 METAIS PATVIRTINIMO  

 

Nr.      

Vilnius

Įgyvendindama Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 punktą:

1. T v i r t i n u 2023 metų metinius vidutinio mėnesio:

1.1. darbo dienų skaičius:

1.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 20,9 darbo dienos (251 darbo diena : 12 mėnesių);

1.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,1 darbo dienos (301 darbo diena : 12 mėnesių);

1.2. darbo valandų skaičius:

1.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 166,8 darbo valandos (2 002 darbo valandos : 12 mėnesių);

1.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 166,4 darbo valandos (1 997 darbo valandos : 12 mėnesių).

2. N u s t a t a u, kad jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse nustatytas kitoks darbo laikas, nei nurodyta šio įsakymo 1 punkte, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                               Monika Navickienė