VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-265 „DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOJE IR KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 28 Nr. B1-214

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“:

1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. VMVT teritoriniams padaliniams pagal kompetenciją:

4.2.1. kontroliuoti šio įsakymo reikalavimų vykdymą,

4.2.2. koordinuoti arba paimti:

4.2.2.1. iš sergančių ar įtariamų, kad serga, kiaulių kraujo mėginius AKM tyrimams IFA ir PGR metodais,

4.2.2.2. iš transportavimo į skerdyklą metu nugaišusių kiaulių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.3. iš skerdyklose paskerstų kiaulių, kurioms po skerdimo nustatyti AKM būdingi požymiai, kraujo ir organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.4. iš visų nugaišusių arba nugaišintų paršavedžių ir kuilių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.5. kiekvieną savaitę iš ne mažiau kaip dviejų vėliausiai nugaišusių vyresnių kaip 60 dienų kiaulių, laikomų kiaulių laikymo vietoje, kurioje kiaulės auginamos pardavimui, organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius arba atskirai paimti iš ne daugiau kaip dešimt vėliausiai nugaišusių vyresnių kaip 60 dienų kiaulių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu, iš kurių sudėtinius mėginius sudarys NMNVRI. Sudėtinį mėginį gali sudaryti ne daugiau kaip penkių nugaišusių kiaulių organai (blužnis ir inkstas (-ai)),“.

2. Pakeičiu 4.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.7. gavus informaciją apie rastus nugaišusius arba eismo įvykio metu užmuštus šernus,

iš jų paimti organų (blužnies, inksto (-ų)) mėginius arba priekinę ar galinę koją su vamzdiniu kaulu ir kaulų čiulpais AKM tyrimams PGR metodu. Iš ne daugiau kaip penkių skirtingų šernų paimtų organų (blužnies, inksto (-ų)) arba jų priekinių ar galinių kojų su vamzdiniu kaulu ir kaulų čiulpais gali būti sudaromas sudėtinis mėginys AKM tyrimams PGR metodu. Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto kopiją el. paštu svs@vmvt.lt pateikti VMVT Skubios veiklos skyriui ir užtikrinti gaišenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka,“.

3. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. kiaulių laikytojams:

4.4.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., informuoti VMVT teritorinį padalinį arba įgaliotąjį veterinarijos gydytoją apie nugaišusias kiaules,

4.4.2. laikantiems kiaules užkrėstoje teritorijoje, ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoti VMVT teritorinį padalinį arba įgaliotąjį veterinarijos gydytoją apie kiaulės skerdimą savo reikmėms, kad įgaliotasis arba valstybinis veterinarijos gydytojas turėtų galimybę paskerstą kiaulę apžiūrėti, įvertinti patologinius anatominius pakitimus ir, esant gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimui, paimti mėginius AKM tyrimams;“.

4. Papildau nauju 4.5 papunkčiu:

4.5. asmenims, siekiantiems užkrėstoje teritorijoje naujai laikyti kiaules arba steigti naujas kiaulių laikymo vietas:

4.5.1. įrengti kiaulių laikymo vietas taip, kad jos atitiktų Biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose, ir

4.5.2. pateikti atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui laisvos formos prašymą leisti laikyti kiaules, nurodant kiaulių laikytojo duomenis ir kiaulių laikymo vietos adresą, numatomų laikyti kiaulių skaičių ir paskirtį, ir

4.5.3. sudaryti sąlygas VMVT teritoriniam padaliniui atlikti kiaulių laikymo vietos atitikties Biologinio saugumo priemonių reikalavimams kiaulių laikymo vietose patikrinimą, ir

4.5.4. į kiaulių laikymo vietą atsivežti kiaules, tik gavus VMVT teritorinio padalinio raštišką leidimą, ir laikytis biologinio saugumo priemonių, AKM kontrolės ir stebėsenos, kiaulių registravimo, ženklinimo, perkėlimo ir kitų su kiaulių laikymu susijusių teisės aktų reikalavimų.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika