LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO

NR. V-482 „DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

 

2020 m.   gegužės 29 d. Nr. V-808

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir pripažįstu netekusiu galios III skyriaus Trečiąjį skirsnį.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius