Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. kovo 4 d. Nr. 234
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35. Institucijos, įstaigos ir organizacijos (toliau – išvadas teikiantys subjektai) privalo pateikti savo išvadas dėl joms pateiktų teisės aktų projektų (išskyrus nurodytus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties teisės aktų projektai (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi įstatymų projektai (nustatantys naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys), – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Dėl Vyriausybės nutarimų projektų, kuriuose teikiamos Vyriausybės išvados dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti per 7 darbo dienas.

Dėl mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu teikiamų teisės aktų projektų, būtinų valstybės karinės gynybos ir kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti nedelsdami, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jeigu šioje pastraipoje nurodyti teisės aktų projektai išvadoms gauti buvo pateikti iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo ir nėra pasibaigęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti nedelsdami, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo.

Jeigu išvadas teikiantis subjektas nustatytu laiku nepateikia išvadų, laikoma, kad jis teisės akto projektui pritaria.“

2. Pakeisti 38 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„Teisės aktų projektai, susiję su tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektai, Vyriausybės išvadų projektai dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, taip pat mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu teikiami teisės aktų projektai, būtini valstybės karinės gynybos ir kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti, Teisingumo ministerijai teikiami derinti tuo pačiu metu kaip ir kitiems išvadas teikiantiems subjektams.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis