ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T-269

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, IV skyriumi, Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose veiklos plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės veiklos srityse ir Šiaulių rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse įstaigose ir viešosiose įstaigose veiklos plano patvirtinimo“, 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 ir 58 punktus ir juos išdėstyti taip:

1.1. „31. Akcijų, obligacijų, vekselių ir kitų vertybinių popierių vertė įskaitoma į viso turto vertės sumą, jeigu bendra jų vertė viršija 579,24 Eur. Piniginės lėšos, turimos bankuose bei kitose kreditinėse įstaigose ir ne bankuose, gautos (negrąžintos) paskolos, kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos į viso turimo turto vertę įskaitomos, jeigu kiekvienos jų suma viršija 579,24 Eur.“

1.2. „58. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos iki 10 val. per savaitę. Pagalbos į namus paslaugų sąrašas ir įkainiai:“

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų, teikiamų namuose, pavadinimas

Vieno karto paslaugos teikimo trukmė (val.)

Paslaugos įkainis

1.

Informavimas (reikalingos informacijos apie socialinę priežiūrą, pagalbą suteikimas asmeniui / šeimai)

-

nemokama

2.

Konsultavimas (socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kai kartu su asmeniu (šeima) analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų)

-

nemokama

3.

Tarpininkavimas / atstovavimas (socialinio darbuotojo teikiama paslauga tarpininkaujant asmeniui / šeimai tarp įvairių institucijų, sprendžiant socialines problemas)

-

nemokama

4.

Asmens higienos paslaugos:

 

 

4.1.

Kūno apiprausimas, pagalba rengiantis, šukuojantis

0,5

0,5 MVA

4.2.

Maudymas vonioje (palydėjimas į vonios kambarį, pagalba įlipant ir išlipant iš vonios, galvos plovimas)

1

1 MVA

4.3.

Patalynės keitimas, lovos klojimas

0,5

0,5 MVA

4.4.

Kojų ir rankų nagų priežiūra

0,5

0,5 MVA

4.5.

Kirpimo paslauga

1

1 MVA

5.

Maitinimo organizavimas

 

 

5.1.

Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg) artimiausioje parduotuvėje

0,5

0,5 MVA

5.2.

Maisto produktų nupirkimas (iki 5 kg) artimiausioje parduotuvėje, turguje, turgavietėje

1

1 MVA

5.3.

Maisto paruošimas

1

1 MVA

5.4.

Pagalba valgant (maitinimas)

0,5

0,5 MVA

5.5.

Pagalba plaunant indus

0,5

0,5 MVA

6.

Pagalba buityje ir namų ruošoje

 

 

6.1.

1 kambario buto tvarkymas (dulkių valymas, grindų šlavimas ir plovimas kambaryje, virtuvėje, tualeto ir vonios patalpose, šiukšlių išnešimas)

1

1 MVA

6.1.2.

1,52 kambarių buto tvarkymas

1,5

1,5 MVA

6.1.3.

Tualeto patalpų tvarkymas

0,5

0,5 MVA

6.1.4.

Vonios patalpų valymas

0,5

0,5 MVA

6.1.5.

Laiptinės valymas

0,5

0,5 MVA

6.2.

Langų valymas

0,5

0,5 MVA

6.2.1.

Vieno lango valymas

0,5

0,5 MVA

6.3.

Kilimų valymas

1

1 MVA

6.4.

Apleisto buto tvarkymas (kai bute antisanitarinės sąlygos)

2

2 MVA

7.

Asmens sveikatos priežiūros organizavimas

 

 

7.1.

Medikamentų pirkimas, receptų pas gydytoją išrašymas

0,5

0,5 MVA

7.2.

Gydytojo iškvietimas

0,5

0,5 MVA

8.

Skalbimo paslaugos

 

 

8.1.

Skalbimas rankomis

1,5

1,5 MVA

8.2.

Skalbimas mašina

1

1 MVA

8.3.

Lyginimas

1

1 MVA

9.

Lydėjimas į įvairias institucijas

1,5

1,5 MVA

10.

Vandens, malkų ir anglių atnešimas ir krosnies iškūrenimas

0,5

0,5 MVA

11.

Artimųjų kapų tvarkymas (tik gyvenamojoje vietoje esančiose kapinėse)

2

2 MVA

12.

Kultūrinės paslaugos

1

1 MVA

13.

Kompensacinės technikos pristatymas klientui į namus

0,5

0,5 MVA

 

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.1 papunktis įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Algimantas Gaubas