LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-488 „DĖL BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. V-1407

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendruosius savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašai išdėstyti Nuostatų 1 ir 2 prieduose.“

1.2. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus kovo–gegužės mėnesiais nuo 2016 metų atlieka 5-ų, 7-ų, 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimus, nuo 2018 metų atlieka suaugusių savivaldybės gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimus, tyrimų duomenis iki tų metų, kuriais atliktas atitinkamas tyrimas, liepos 1 d. pateikia Higienos institutui;“.

1.3Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Higienos institutas:

10.1. teikia metodinę pagalbą savivaldybėms dėl visuomenės sveikatos stebėsenos;

10.2. renka ir iki spalio 15 d. Higienos instituto interneto svetainėje skelbia naujausias iš Nuostatų 1 priede nurodytų duomenų šaltinių gautas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių reikšmes;

10.3. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų gavimo paskelbia jas Higienos instituto interneto svetainėje;

10.4. rengia ir iki liepos 1 d. Higienos instituto interneto svetainėje skelbia suvestinę praėjusių metų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą;

10.5. kas 3 metus peržiūri ir pagal poreikį keičia savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašą;

10.6. skelbia Higienos instituto interneto svetainėje Nuostatų 8.3 papunktyje nurodytų tyrimų klausimynus, apklausų vykdymo metodikas, duomenų įvedimo formas, atlieka gautų tyrimų duomenų analizę, parengia gyvensenos rodiklių suvestinę-ataskaitą, rengia mokymus, skirtus visuomenės sveikatos biurų specialistams supažindinti su gyvensenos tyrimų metodikomis.“

1.4. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų

2 priedas

 

SAVIVALDYBIŲ GYVENTOJŲ GYVENSENOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Rodiklis

Suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos rodikliai

1.                                                  1.

Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, dalis

2.                                                  2.

Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neįskaitant bulvių), dalis

3.                                                  3.

Suaugusiųjų, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, dalis

4.                                                  4.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien rūkė tabako gaminius, dalis

5.                                                  5.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien rūkė elektronines cigaretes, dalis

6.                                                  6.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

7.                                                  7.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, dalis

8.                                                  8.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, dalis

9.                                                  9.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo, dalis

10.                                                10.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo, dalis

11.                                                11.

Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis

12.                                                12.

Suaugusiųjų, kurie bendrauja su šeimos nariais, giminaičiais ar draugais bent kelis kartus per mėnesį, dalis

13.                                                13.

Suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau, dalis

14.                                                14.

Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina kaip gerą ir labai gerą, dalis

15.                                                15.

Suaugusiųjų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ir labai gerą, dalis

16.                                                16.

Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi, dalis

Vaikų gyvensenos stebėsenos rodikliai

17.                                                17.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių pusryčius, dalis

18.                                                18.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, dalis

19.                                                19.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neįskaitant bulvių), dalis

20.                                                20.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako gaminius, dalis

21.                                                21.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius, dalis

22.                                                22.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė elektronines cigaretes, dalis

23.                                                23.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė elektronines cigaretes, dalis

24.                                                24.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

25.                                                25.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

26.                                                26.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo kanapes, dalis

27.                                                27.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo kanapes, dalis

28.                                                28.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, išskyrus kanapes, dalis

29.                                                29.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, išskyrus kanapes, dalis

30.                                                30.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 1 valandą ir ilgiau, dalis

31.                                                31.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu, dalis

32.                                                32.

Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojosi per paskutinius 2 mėnesius, dalis

33.                                                33.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie patys tyčiojosi iš kitų vaikų per paskutinius 2 mėnesius, dalis

34.                                                34.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną, dalis

35.                                                35.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiuoju paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus, dalis

36.                                                36.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami automobilyje, dalis

37.                                                37.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi pakankamai laimingi ir labai laimingi galvodami apie savo dabartinį gyvenimą, dalis

38.                                                38.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveikatą vertina kaip gerą ir puikią, dalis

 

________________________