LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA BE 08/15 PATVIRTINIMO

 

2015 m.  gruodžio  8  d. Nr. VE-24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.4.9 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15 (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. V-14 „Dėl Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08 patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Egidijus Skrodenis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-24  

 

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA BE 08/15

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų apraše TRA BE 08/15 (toliau – aprašas) išdėstyti reikalavimai katijoninėms bituminėms emulsijoms, naudojamoms valstybinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, remontuoti (taisyti) ir prižiūrėti. Šis dokumentas taip gali būti taikomas katijoninėms bituminėms emulsijoms, naudojamoms vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), kitose eismo zonose.

2.       Šiuo aprašu yra įgyvendinamas Lietuvos standartas LST EN 13808 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo sistema“.

3.       Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

4.       Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

II SKYRIUS

NUORODOS

 

5.       Apraše pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1.    2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43);

5.2.    2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30–47);

5.3.    LST EN 58 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas“;

5.4.    LST EN 1425 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Juslinių savybių apibūdinimas“;

5.5.    LST EN 1426 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas“;

5.6.    LST EN 1427 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas“;

5.7.    LST EN 1428 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas“;

5.8.    LST EN 1429 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų likučių ant sieto nustatymas ir pastovumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu“;

5.9.    LST EN 1430 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų dalelių poliškumo nustatymas“;

5.10LST EN 1431 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas“;

5.11LST EN 12591 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“;

5.12LST EN 12593 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas“;

5.13LST EN 12594 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas“;

5.14LST EN 12595 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas“;

5.15LST EN 12596 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru“;

5.16LST EN 12597 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija“;

5.17LST EN 12846-1 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos“;

5.18LST EN 12846-2 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas ištekamuoju klampomačiu. 2 dalis. Skiestieji ir skystieji bituminiai rišikliai“;

5.19LST EN 12848 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Sumaišytos su cementu bituminės emulsijos pastovumo nustatymas“;

5.20 LST EN 12849 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų penetracijos gebos nustatymas“;

5.21LST EN 12850 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų pH vertės nustatymas“;

5.22LST EN 13074-1 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų. 1 dalis. Išskyrimas išgarinant“;

5.23LST EN 13074-2 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų. 2 dalis. Stabilizavimas po išskyrimo išgarinant“;

5.24LST EN 13075-1 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų suirimo vertės nustatymas taikant mineralinių užpildų metodą“;

5.25LST EN 13075-2 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo nustatymas. 2 dalis. Katijoninių bituminių emulsijų smulkiausiųjų dalelių susimaišymo trukmės nustatymas“;

5.26LST EN 13302 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminio rišiklio dinaminės klampos nustatymas naudojant sukųjį klampomatį“;

5.27LST EN 13398 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios atstatos nustatymas“;

5.28LST EN 13399 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo sandėliuojant nustatymas“;

5.29LST EN 13588 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių kohezijos nustatymas bandant švytuokle“;

5.30LST EN 13589 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Modifikuoto bitumo tempiamųjų savybių tąsumo priklausomybės nuo jėgos metodu“;

5.31LST EN 13614 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų sukibimo gebos nustatymas panardinimo į vandenį bandymu“;

5.32LST EN 13703 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacijos energijos nustatymas“;

5.33LST EN 13808 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių reikalavimų sandara“;

5.34LST EN 14023 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema“;

5.35LST EN ISO 3405 „Naftos produktai. Distiliavimo charakteristikų nustatymas atmosferos slėgyje“;

5.36LST EN ISO 3675 „Žalia nafta ir skystieji naftos produktai. Laboratorinis tankio nustatymas. Hidrometrinis metodas“;

5.37LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6.       Apraše panaudotos šios sąvokos:

6.1.    Bituminė emulsija – emulsija, kurioje dispersinė fazė yra bitumas, gaunama smulkiausiomis dalelėmis disperguojant bitumą vandenyje, naudojant emulsiklius kaip emulgatorius ir prireikus stabilizatorius. Pagal bitumo dalelių elektros krūvį skirstomos į katijonines, anijonines ir nejonines bitumines emulsijas.

6.2.    Katijoninė bituminė emulsija – emulsija, kurioje emulgatorius disperguotoms bitumo dalelėms suteikia teigiamą elektros krūvį.

6.3.    Polimerais modifikuota bituminė emulsija – emulsija, kurioje dispersinė fazė yra polimerais modifikuotas bitumas arba bituminė emulsija, modifikuojama lateksu emulsijos gamybos metu. Galima ir abiejų būdų kombinacija.

 

IV SKYRIUS

ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

 

7.       Šio aprašo specifikacijų lentelėse yra naudojamos šios klasių (katijoninės bituminės emulsijos savybei būdingo lygio, išreiškiamo verčių diapazonu arba ribine verte) santrumpos:

7.1.    DV – „deklaruojama vertė“ (angl. „Declared value“) – taip žymimai eksploatacinei savybei turi būti nurodyta vertė teikiant kartu su produktu;

7.2.    NR – „reikalavimų nėra“ (angl. „No requirement“) – taip žymimai eksploatacines savybei vertės dydį nurodyti nereikalaujama.

8.       Santrumpos, išreikštos raidėmis ir skaičiais ir naudojamos svarbioms katijoninių bituminių emulsijų charakteristikoms, t. y. bituminių emulsijų dalelių poliškumui, rišiklio kiekiui, rišiklio tipui ir suirimo vertei, apibūdinti, turi atitikti pateiktas 1 lentelėje.


 

1 lentelė. Santrumpų išraiškų apibūdinimas.

 

 

Pozicija

 

Žymuo

 

Pavadinimas

 

Patvirtinantis Europos standartas

 

1

 

C

 

Katijoninė bituminė emulsija

 

LST EN 1430

 

(dalelių poliškumas)

2 ir 3

dviženklis skaičius

 

Vardinis rišiklio kiekis, % (masės)

LST EN 1428

arba

 

LST EN 1431

(vandens kiekis)

 

(išskirtas rišiklis+ naftos distiliatas)

4 arba

 

 

B

Rišiklio tipas

 

Kelių bitumas

 

 

LST EN 12591

 

 

(kelių bitumo techniniai reikalavimai)

 

4 ir 5 arba

 

P

 

Polimeriniai priedai

 

LST EN 14023

(polimerais modifikuoto bitumo techniniai reikalavimai)

 

Polimerų gali būti pridedama prieš emulgavimą, jo metu arba po jo

4 ir 5 arba 6

 

F

 

Skiediklio kiekis, didesnis nei 3 % (masės) emulsijos masės

 

 

5, 6 arba 7

 

2−10

 

Skaidymosi klasė

 

LST EN 13808

 

(2 lentelė)

Nacionalinis papildymas, nurodant numatomą naudojimo paskirtį

-S

 

-PAS-H

 

-PB

-PA

-ŠL

 

-BEM

 

-D

Sluoksnių sukibimas

Plonieji asfalto sluoksniai

ant hidroizoliacijos sluoksnio

Purškimas ir barstymas

Paviršiaus apdaras

Šlamai

Bitumine emulsija surištas

mišinys

Hidrauliniais rišikliais surištų sluoksnių dengimas

 

 

Pavyzdžiai:

C67B3-PA

Katijoninė, vardinis rišiklio kiekis – 67 %, pagaminta iš kelių bitumo, bituminės emulsijos suirimo vertė atitinka 3 klasę, naudojama paviršiaus apdarui.

C65BP4-PAS-H

Katijoninė, vardinis rišiklio kiekis – 65 %, pagaminta iš polimerais modifikuoto bitumo, suirimo vertė atitinka 4 klasę, naudojama ploniesiems asfalto sluoksniams ant hidroizoliacijos sluoksnio įrengti.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI BITUMINĖMS EMULSIJOMS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

9.       Įvairiems bituminių emulsijų tipams ir rūšims keliami reikalavimai nurodyti 2–8 lentelėse. Bituminės emulsijos turi būti gaminamos ir sandėliuojamos taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus.

10.     Bituminių rišiklių ėminių ėmimas atliekamas pagal standartą LST EN 58.

Šiame apraše nėra pateikti reikalavimai retai naudojamoms specialioms bituminėms emulsijoms. Šios bituminės emulsijos taip pat turi būti gaminamos remiantis standartu LST EN 13808, o už jų eksploatacines savybes atsako gamintojas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS SLUOKSNIŲ SUKIBIMUI

 

11.     Sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos arba polimerais modifikuotos bituminės emulsijos. Jų suirimo vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido patekusios ant posluoksnio. Sluoksnių sukibimui skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 2 lentelėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS PLONIESIEMS ASFALTO SLUOKSNIAMS ANT HIDROIZOLIACIJOS SLUOKSNIO ĮRENGTI

 

12.     Hidroizoliacijai po plonaisiais asfalto sluoksniais įrengti naudojamos polimerais modifikuotos emulsijos. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 3 lentelėje.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS PURŠKIMUI IR BARSTYMUI

 

13.     Purškimui ir barstymui naudojamos bituminės emulsijos ir polimerais modifikuotos emulsijos. Jų suirimo vertė yra tokia, kad emulsijos greitai susiskaido ant posluoksnio sąlyčio su bitumu nepadengtomis medžiagomis paviršiaus apdaro įrengimo metu. Purškimui ir barstymui skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 4 lentelėje.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS PAVIRŠIAUS APDARUI

 

14.     Paviršiaus apdarui naudojamos bituminės emulsijos ir polimerais modifikuotos emulsijos. Jų suirimo vertė yra tokia, kad emulsijos greitai susiskaido ant posluoksnio sąlyčio su bitumu nepadengtomis medžiagomis paviršiaus apdaro įrengimo metu. Paviršiaus apdarui skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 5 lentelėje.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS ŠLAMAMS

 

15.     Šlamams naudojamos polimerais modifikuotos emulsijos. Jų suirimo vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido po šlamo mišinio paklojimo. Šlamų gamybai skirtoms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 6 lentelėje.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS MIŠINIAMS, SURIŠTIEMS BITUMINE EMULSIJA, GAMINTI

 

16.     Bitumine emulsija surištiems mišiniams gaminti naudojamos bituminės emulsijos. Jų suirimo vertė yra tokia, kad emulsijos visiškai susiskaido po bituminio mišinio paklojimo. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 7 lentelėje.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BITUMINĖS EMULSIJOS, SKIRTOS dengti hidrauliniais rišikliais surištus PAGRINDO sluoksnius

 

17.     Hidrauliniais rišikliais surištiems pagrindo sluoksniams dengti naudojamos bituminės emulsijos. Jų suirimo vertė yra tokia, kad emulsijos susiskaido patekusios ant sluoksnio. Šioms emulsijoms keliami reikalavimai pateikti 8 lentelėje.

 

 

2 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms sluoksnių sukibimui

 

 

 

 

 

Savybės

 

LST EN

 

Matavimo vienetas

 

C60BP4-S

 

C60B4-S

 

C40B5-S

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Rišiklio kiekis

1428

masės %

6

nuo 58 iki 62

6

nuo 58 iki 62

3

nuo 38 iki 42

 

Skaidymasis: suirimo vertė (Forshammer užpildas)*

13075-1

 

4

nuo 110 iki 195

4

nuo 110 iki 195

5

> 170

 

Ištekėjimo trukmė per 2 mm, kai yra 40 °C*

12846-1

s

3

nuo 15 iki 70

3

nuo 15 iki 70

3

nuo 15 iki 70

 

Sukibimo geba su referencine medžiaga*

13614

%

2

≥ 75

2

≥ 75

2

≥ 75

 

Likutis ant sieto 0,5 mm sietas

1429

masės %

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

 

Likutis ant sieto po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

 

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

3

≤ 100

5

≤ 220

5

≤ 220

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

4

≥ 50

8

≥ 35

8

≥ 35

 

Sankiba (tik BP tipui)

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu (50 mm/min trauka)*

13589, 13703

J/cm²

4

≥ 1 (kai yra 5 °C)

 

 

 

Trapumo temperatūra pagal Frasą

12593

°C

5

≤ -10

 

 

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

3

≥ 50

 

 

 

Regeneruotam ir stabilizuotam rišikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

0

NR

0

NR

0

NR

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

0

NR

0

NR

0

NR

 

Sankiba (tik BP tipui)

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu (50 mm/min trauka)*

13589, 13703

J/cm²

0

NR

 

 

 

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

0

NR

 

 

*) Esminės savybės pagal LST EN 13808


 

3 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms ploniesiems asfalto sluoksniams ant hidroizoliacijos sluoksnio įrengti

 

 

 

 

 

Savybės

 

LST EN

 

Matavimo vienetas

 

C67BP4-PAS-H

 

KL

 

Reikalavimas

 

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Rišiklio kiekis

1428

masės %

8

nuo 65 iki 69

 

Skaidymasis: suirimo vertė (Forshammer užpildas)*

13075-1

 

4

nuo 110 iki 195

 

Ištekėjimo trukmė per 4 mm, kai yra 40 °C*

12846-1

s

5

nuo 5 iki 70

 

Sukibimo geba su referencine medžiaga*

13614

%

3

≥ 90

 

Likutis ant sieto 0,5 mm sietas

1429

masės %

4

≤ 0,5

 

Likutis ant sieto po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas

4

≤ 0,5

 

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)

 

 

 

 

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

3

≤ 100

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

4

≥ 50

 

Sankiba

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu (50 mm/min trauka)*

13589, 13703

J/cm²

4

≥ 1 (kai yra 5 °C)

 

Trapumo temperatūra pagal Frasą

12593

°C

5

≤ -10

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

3

≥ 50

 

Regeneruotam ir stabilizuotam rišikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

0

NR

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

0

NR

 

Sankiba

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu (50 mm/min trauka)*

13589, 13703

J/cm²

0

NR

 

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

0

NR

*) Esminės savybės pagal LST EN 13808


 

4 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms purškimui ir barstymui

 

 

 

 

 

Savybės

 

LST EN

 

Matavimo vienetas

 

C60B4-PB

 

C67B3-PB

 

C60BP4-PB

 

C67BP3-PB

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Rišiklio kiekis

1428

masės %

6

nuo 58 iki 62

8

nuo 65 iki 69

6

nuo 58 iki 62

8

nuo 65 iki 69

 

Skaidymasis: suirimo vertė (Forshammer užpildas)*

13075-1

 

4

nuo 110 iki 195

3

nuo 70 iki 155

4

nuo 110 iki 195

3

nuo 70 iki 155

 

Ištekėjimo trukmė per 2 mm, kai yra 40 °C*

12846-1

s

3

nuo 15 iki 70

0

NR

3

nuo 15 iki 70

0

NR

 

Ištekėjimo trukmė per 4 mm, kai yra 40 °C*

0

NR

5

nuo 5 iki 70

0

NR

5

nuo 5 iki 70

 

Sukibimo geba su referencine medžiaga*

13614

%

2

≥ 75

2

≥ 75

3

≥ 90

3

≥ 90

 

Likutis ant sieto 0,5 mm sietas

1429

masės %

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

 

Likutis ant sieto po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

 

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

5

≤ 220

5

≤ 220

5

≤ 220

5

≤ 220

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

8

≥ 35

8

≥ 35

7

≥ 39

7

≥ 39

 

Sankiba (tik BP tipui)

 

Sankiba, bandant švytuokle*

13588

J/cm²

 

 

5

≥ 0,7

5

≥ 0,7

 

Trapumo temperatūra pagal Frasą

12593

°C

 

 

4

≤ -15

4

≤ -15

 

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

3

≥ 50

3

≥ 50

 

Regeneruotam ir stabilizuotam rišikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

 

Sankiba (tik BP tipui)

 

Sankiba, bandant švytuokle*

13588

J/cm²

 

 

0

NR

0

NR

 

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

0

NR

0

NR

*) Esminės savybės pagal LST EN 13808


 

5 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms paviršiaus apdarui

 

 

 

 

 

Savybės

 

LST EN

 

Matavimo vienetas

 

C67B3-PA

 

C69B3-PA

 

C69BP3-PA-1

 

C69BP3-PA-2

 

C70BP3-PA-1

 

C70BP3-PA-2

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

KL

 

Reikalavimas

 

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Rišiklio kiekis

1428

masės %

8

nuo 65 iki 69

9

nuo 67 iki 71

9

nuo 67 iki 71

10

nuo 67 iki 71

10

≥ 69

10

≥ 69

 

Skaidymasis: suirimo vertė (Forshammer užpildas)*

13075-1

 

3

nuo 70 iki 155

3

nuo 70 iki 155

3

nuo 70 iki 155

3

nuo 70 iki 155

3

nuo 70 iki 155

3

nuo 70 iki 155

 

Ištekėjimo trukmė per 4 mm, kai yra 40 °C*

12846-1

s

5

nuo 5 iki 70

5

nuo 5 iki 70

5

nuo 5 iki 70

5

nuo 5 iki 70

5

nuo 5 iki 70

5

nuo 5 iki 70

 

Sukibimo geba su referencine medžiaga*

13614

%

2

≥ 75

2

≥ 75

3

≥ 90

3

≥ 90

3

≥ 90

3

≥ 90

 

Likutis ant sieto 0,5 mm sietas

1429

masės %

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

 

Likutis ant sieto po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

4

≤ 0,5

 

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

5

≤ 220

5

≤ 220

5

≤ 220

4

≤ 150

5

≤ 220

4

≤ 150

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

8

≥ 35

8

≥ 35

7

≥ 39

4

≥ 50

7

≥ 39

4

≥ 50

 

Sankiba (tik BP tipui)

 

Sankiba, bandant švytuokle*

13588

J/cm²

 

 

5

≥ 0,7

5

≥ 0,7

5

≥ 0,7

5

≥ 0,7

 

Trapumo temperatūra pagal Frasą

12593

°C

 

 

4

≤ -15

5

≤ -10

4

≤ -15

5

≤ -10

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

3

≥ 50

3

≥ 50

3

≥ 50

3

≥ 50

 

Regeneruotam ir stabilizuotam rišikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

 

Sankiba (tik BP tipui)

 

Sankiba, bandant švytuokle*

13588

J/cm²

 

 

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

 

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C

13398

%

 

 

0

NR

0

NR

0

NR

0

NR

*) Esminės savybės pagal LST EN 13808


 

6 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms šlamams

 

 

 

 

 

Savybės

 

LST EN

 

Matavimo vienetas

 

C65BP6-ŠL

 

KL

 

Reikalavimas

 

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Rišiklio kiekis

1428

masės %

7

nuo 63 iki 67

 

Skaidymasis: smulkiausiųjų dalelių susimaišymo trukmė*

13075-2

s

6

≥ 90

 

Ištekėjimo trukmė per 4 mm, kai yra 40 °C*

12846-1

s

5

nuo 5 iki 70

 

Sukibimo geba su referencine medžiaga*

13614

%

3

≥ 90

 

Likutis ant sieto 0,5 mm sietas

1429

masės %

4

≤ 0,5

 

Likutis ant sieto po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas

4

≤ 0,5

 

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

4

≤ 150

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

4

≥ 50

 

Sankiba

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu (50 mm/min trauka)*

13589, 13703

J/cm²

4

≥ 1 (kai yra 5 °C)

 

Trapumo temperatūra pagal Frasą

12593

°C

4

≤ -15

Tamprioji atstata, kai yra 25 °C

13398

%

5

≥ 50

 

Regeneruotam ir stabilizuotam rišikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

0

NR

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

0

NR

 

Sankiba

 

Sankibos energija, nustatyta tamprumo jėgos metodu (50 mm/min trauka)*

13589, 13703

J/cm²

0

NR

 

Tamprioji atstata, kai yra 25 °C

13398

%

0

NR

*) Esminės savybės pagal LST EN 13808


 

7 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms bitumine emulsija surištiems mišiniams gaminti

 

 

 

 

 

Savybės

 

LST EN

 

Matavimo vienetas

 

C60B10-BEM

 

KL

 

Reikalavimas

 

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Rišiklio kiekis

1428

masės %

6

nuo 58 iki 62

 

Skaidymasis: pastovumas maišant su cementu*

12848

g

10

≤ 2

 

Ištekėjimo trukmė per 2 mm, kai yra 40 °C*

12846-1

s

3

nuo 15 iki 70

 

Sukibimo geba su referencine medžiaga*

13614

%

2

≥ 75

 

Likutis ant sieto 0,5 mm sietas

1429

masės %

4

≤ 0,5

 

Likutis ant sieto po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas

4

≤ 0,5

 

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)

 

 

 

 

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

3

≤ 100

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

6

≥ 43

 

Regeneruotam ir stabilizuotam rišikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

0

NR

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

0

NR

*) Esminės savybės pagal LST EN 13808


 

8 lentelė. Reikalavimai bituminėms emulsijoms, skirtoms dengti hidrauliniais rišikliais surištus sluoksnius

 

 

 

 

 

Savybės

 

LST EN

 

Matavimo vienetas

 

C60B4-D

 

KL

 

Reikalavimas

 

Bituminei emulsijai nustatoma

 

Rišiklio kiekis

1428

masės %

6

nuo 58 iki 62

 

Skaidymasis: suirimo vertė (Forshammer užpildas)*

13075-1

 

4

nuo 110 iki 195

 

Ištekėjimo trukmė per 2 mm, kai yra 40 °C*

12846-1

s

3

nuo 15 iki 70

 

Sukibimo geba su referencine medžiaga*

13614

%

2

≥ 75

 

Likutis ant sieto 0,5 mm sietas

1429

masės %

4

≤ 0,5

 

Likutis ant sieto po 7 dienų laikymo 0,5 mm sietas

4

≤ 0,5

 

Regeneruotam rišikliui nustatoma (regeneravimas pagal LST EN 13074-1)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

5

≤ 220

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

8

≥ 35

 

Regeneruotam ir stabilizuotam rišikliui nustatoma (stabilizavimas pagal LST EN 13074-2)

 

Penetracija, kai yra 25 °C*

1426

0,1 mm

0

NR

 

Minkštėjimo temperatūra*

1427

°C

0

NR

*) Esminės savybės pagal LST EN 13808

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BANDYMAI IR EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

18.     Eksploatacinių savybių deklaracija rengiama vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, (toliau – Statybos produktų reglamentas) 6 straipsniu. Tuo tikslu gamintojas turi atlikti pradinį tipo bandymą (žr. šio skyriaus antrąjį skirsnį) ir vykdyti vidinę gamybos kontrolę, kuri turi būti sertifikuota (žr. šio skyriaus trečiąjį skirsnį), siekiant užtikrinti produkto atitiktį šiame apraše nustatytiems techniniams reikalavimams.

19.     Pradinis tipo bandymas atitinka tipo bandymą pagal Statybos produktų reglamentą, kuriuo nustatomas produkto tipas. Produkto tipą charakterizuoja rišiklio tipas ir rūšis, taip pat unikalus produkto numeris, pavyzdžiui, numeris iš rūšių katalogo (produkto tipo unikalus identifikavimo kodas).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRADINIS TIPO BANDYMAS

 

20.     Atitiktis šio aprašo techniniams reikalavimams turi būti įrodoma pradiniu tipo bandymu. Atitiktis gali būti pagrįsta ir bandymais, atliktais anksčiau pagal šio aprašo nuostatas (pavyzdžiui, toks pat produktas, tokia (-ios) pati (-čios) savybė (-ės), toks pat bandymų metodas, toks pat ėminių ėmimo metodas).

21.     Pradiniai tipo bandymai, susiję su atitinkamomis eksploatacinėmis savybėmis, turi būti kartojami, kai keičiasi bazinės medžiagos ir komponentai ar gamybos procesai, kurie turi didelę įtaką vienai ar kelioms produkto savybėms.

Pradinių tipo bandymų ir jų kartojimo bandymų rezultatai turi būti registruojami kiekvienam produktui kaip to produkto vidinės gamybos kontrolės (VGK) pagrindas. Jie turi būti saugomi gamintojo ne trumpiau kaip penkerius metus nuo bandymo atlikimo datos ir prieinami atliekant tikrinimą.

22.     Konkrečių produktų savybių vertės, kurios turi būti nustatytos pradiniais tipo bandymais, yra pateiktos 2–8 lentelėse.

Sukibimo geba nustatoma su gamintojo pasirinkta referencine mineraline medžiaga, kurios petrografinis aprašymas, esant poreikiui, yra deklaruojamas.

TREČIASIS SKIRSNIS

VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ (VGK)

 

23.     Gamintojas turi įdiegti, registruoti dokumentuose ir taikyti vidinės gamybos kontrolės (VGK) sistemą, siekdamas užtikrinti produktų atitiktį šio aprašo nustatytiems techniniams reikalavimams. VGK sistema turi apimti procedūras, įprastinius patikrinimus, bandymus arba įvertinimus ir duomenis, kurie reikalingi vykdant produktų kokybės kontrolę.

Gamintojas turi vadovautis pagal LST EN 13808 standartą parengtu kokybės valdymo vadovu, apimančiu VGK sistemą. Minimalūs reikalavimai yra pateikti 9−11 lentelėse. Šie reikalavimai yra įvykdomi, remiantis VGK sistema, kuri atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus ir tenkina šio aprašo techninius reikalavimus produktui.

Laikoma, kad gamintojai, vykdydami VGK, kuri atitinka LST EN ISO 9001 reikalavimus ir kurioje įdiegtos dabartinio Europos standarto nuostatos, tenkina Statybos produktų reglamente nurodytus VGK reikalavimus.

 

Įranga

 

24.     Visa svėrimo, matavimo ir bandymo įranga, kuri naudojama gamybos proceso metu, turi būti reguliariai kalibruojama, kontroliuojama ir prižiūrima, užtikrinant, kad jos naudojimas, dėvėjimasis ar gedimai neigiamai nepaveiks gamybos proceso pastovumo.

25.     Patikrinimai ir priežiūros priemonių taikymas turi būti atliekami pagal dokumentuose nustatytus procedūrinius reikalavimus, dažnumą ir kriterijus.

26.     Mažiausi kalibravimo reikalavimai svėrimo, matavimo ir bandymo įrangai pateikti 9 lentelėje.


 

9 lentelė. Gamyklos kalibravimo reikalavimai

 

Gamybos įrangos dalis

Apžiūra / patikra

Tikslas

Mažiausias dažnumas

Svėrimo įranga

Svėrimo tikslumo patikra

Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) kilus abejonių

Sumaišomų medžiagų tiekimo įranga

Juslinė kontrolė

Įsitikinti sumaišomų medžiagų tiekimo įrangos veikimo tinkamumu

Dienos sumaišomų medžiagų pirmoji partija

Tikslumo patikra

Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) kilus abejonių

Debitmačiai

Faktinio kiekio ir dozuojamo kiekio palyginimas sutikrinant

Užtikrinti kokybės valdymo vadove reikalaujamą tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) kilus abejonių

pH matuoklis (-iai) b

Kalibravimas

Užtikrinti tikslumą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) kilus abejonių

Dozavimo sistema

(periodinio veikimo gamyklose)

Partijos sudedamųjų dalių faktinio kiekio ir numatyto kiekio palyginimas pagal kokybės valdymo vadove aprašytą procedūrą

Nustatyti dozavimo tikslumo atitiktį kokybės valdymo vadovo reikalavimams

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) kilus abejonių

Dozavimo sistema (nepertraukiamo veikimo gamyklose)

Faktinės masės, gautos per nustatytą laiko tarpą, ir numatytos masės palyginimas taikant kokybės valdymo vadove aprašytą metodą

Nustatyti tikslumo atitiktį kokybės valdymo vadovo reikalavimams

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) kilus abejonių

Temperatūros kontrolės įrenginys

Tikslumo patikra

Užtikrinti tikslų temperatūros registravimą

a) sumontavus a;

b) kasmet;

c) kilus abejonių

a   Arba po esminio remonto.

b   Kai gamykla yra aprūpinta pH matuokliu (-iais), kuris (-ie) yra proceso kontrolės įrangos dalis (linijinė ar partijos kontrolė).

 

 

Tiekiamos medžiagos

 

27.     Tiekiamos medžiagos tikrinamos ir bandomos pagal kokybės valdymo vadove aprašytą metodiką ir laikantis 10 lentelėje pateikto reikalavimų plano.

10 lentelė. Tiekiamos medžiagos: bandymai, bandymų dažnumas ir reikalavimai (turi būti atliekami emulsijos gamintojo)

Sudedamosios dalys

Patikrinimas / bandymas

Bandymų standartai

Reikalavimai

Mažiausias dažnumas

1 Bitumas

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

 

1/pristatyta partija

Penetracija ir klampa b

LST EN 1426 arba

LST EN 12596 arba

LST EN 12595

Standartas arba vidiniai techniniai reikalavimai

1/2 savaitės arba 1/300 t (priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis)

arba 1/gauta siunta

Minkštėjimo temperatūra b

LST EN 1427

Standartas arba vidiniai techniniai reikalavimai

1/2 savaitės arba 1/300 t (priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis) arba 1/gauta siunta


 

10 lentelės pabaiga

Sudedamosios dalys

Patikrinimas / bandymas

Bandymų standartai

Reikalavimai

Mažiausias dažnumas

2 Skiediklis

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Tankis c

LST EN ISO 3675

Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai

1/metai

Minkštintajam bitumui:

klampa c

LST EN 12846-2

arba

LST EN 13302

Standartas arba gamintojo techniniai reikalavimai

1/metai

Distiliavimas c

LST EN ISO

3405 d

Vidiniai techniniai reikalavimai

1/metai

Specialūs reikalavimai e

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

3 Vanduo

Specialūs reikalavimai e

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

4 Emulsikliai

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Specialūs reikalavimai e

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

5 Rūgštys

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Specialūs reikalavimai e

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

6 Kiti priedai

Važtaraščio ir bandymo rezultatų a protokolo tikrinimas

 

Gamintojo techniniai reikalavimai

1/pristatyta partija

Specialūs reikalavimai e

 

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip nurodyta kokybės vadove

a  Turi būti suderinti tiekėjo ir emulsijos gamintojo susitarimu.

b  Bitumo tiekėjo pateikti rezultatai priimtini tik tada, jei tiekėjas šį produktą yra paženklinęs CE ženklu.

c  Iš pripažinto tiekėjo pakanka bandymo rezultatų protokolo.

d  Jei atitinka skiediklio sudėtį.

e  Kai sudėtinės medžiagos pobūdis (skiediklio tipas, turimo vandens kokybė, emulsiklio, rūgšties ar kitų priedų tipas) reikalauja, kad būtų atliekama speciali kontrolė, tai ją turi apibrėžti gamintojas ir dokumentuoti kokybės valdymo vadove, įskaitant taikomą dažnumą. Iš pripažinto tiekėjo pakanka bandymo rezultatų protokolo.

 

Atsekamumas ir identifikavimas

 

28.     Kiekviena produkto partija turi būti identifikuota ir atsekama, atsižvelgiant į produkto kilmę. Gamintojas turi raštu parengti procedūras, užtikrinančias, kad procesai, susiję su žymėjimo atsekamumo kodais ar ženklais, yra nuolat kontroliuojami.

 

Partijos apibrėžtis

 

29.     Priklausomai nuo gamybos plano ir kriterijų gali būti taikoma viena iš dviejų partijos apibrėžčių:

29.1Pagaminto ir viename rezervuare laikomo produkto kiekis nuo to laiko, kai tik išleidimas į šį rezervuarą užbaigiamas. Partija yra laikoma ta pačia, kol ji nepapildoma naujai pagamintu produktu.

Šiuo atveju VGK vykdoma imant ėminius iš taip apibrėžtos partijos.

29.2Didžiausias tam tikro produkto kiekis, kurį leidžiama gaminti neatliekant produkto ėminių bandymo. Tačiau bandymų dažnumas vykstant gamybai neturi būti mažesnis nei 1 patikrinimas kiekvieniems 200 tonų arba 1 kartą per mėnesį, priklausomai nuo to, kuris atvejis yra dažnesnis (jei pagaminamas produktas).

Šiuo atveju partijos kontrolinio ėminio ėmimas ir bandymai turi būti aprašyti vidinės gamybos kontrolės (VGK) kokybės valdymo vadove.

Mažais kiekiais gaminamų produktų atveju rekomenduojama sistemiškai imti ėminius ir juos bandyti iš kiekvienos mėnesio pirmosios produkto partijos.

 

Bandymai ir jų dažnumas

 

30.     Pagaminti produktai tikrinami ir bandomi pagal kokybės valdymo vadove aprašytą metodiką ir laikantis 11 lentelėje pateikto bandymų dažnumo.

11 lentelė. Pagamintų produktų bandymai ir jų dažnumas

 

Sudedamosios dalys

Kontrolė / bandymas

Bandymų

standartai a

Reikalavimai

Mažiausias dažnumas

1 Pagaminta emulsija

Juslinės savybės

LST EN 1425

Vidiniai techniniai reikalavimai

1/partija b

Temperatūra

Vidiniai techniniai reikalavimai

Kaip reikalaujama pagal gamybos proceso valdymą

Rišiklio kiekis (pagal vandens kiekį arba distiliaciją)

LST EN 1428

LST EN 1431

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/partija b

Skaidymasis:

suirimo vertė

arba

smulkiausiųjų dalelių susimaišymo trukmė arba

sumaišytos su cementu bituminės emulsijos pastovumas (jei tinka)

LST EN 13075-1

 

arba

 

LST EN 13075-2

 

arba

 

LST EN 12848

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

Mažiausiai:

1/kas trečia produkto partija b

Likutis ant sieto –0,5 mm sietas

LST EN 1429

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/partija b

pH

LST EN 12850

Vidiniai techniniai reikalavimai

1/partija b

Ištekėjimo laikas

LST EN 12846-1

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/partija b

Sukibimo geba su referencine medžiaga

LST EN 13614

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/metai/produktui

Penetracijos geba

LST EN 12849

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

Mažiausiai:

1/kas trečia produkto partija b

Likutis ant sieto (po 7 dienų laikymo) – 0,5 mm sietas

LST EN 1429

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/metai/produktui


 

11 lentelės pabaiga

 

Sudedamosios dalys

Kontrolė / bandymas

Bandymų

standartai

Reikalavimai

Mažiausias dažnumas

2 Regeneruotas rišiklis (LST EN 13074-1)

 

ir

 

Stabilizuotas rišiklis (LST EN 13074-1 + LST EN 13074-2)

Konsistencija, kai yra vidutinė darbinė temperatūra:

 

penetracija, kai yra 25 °C

LST EN 1426

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/metai/produktui

Konsistencija, kai yra padidinta darbinė temperatūra:

 

minkštėjimo temperatūra

LST EN 1427

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/metai/produktui

Sankiba (tik BP tipui)

LST EN 13589 / LST EN 13703 arba

LST EN 13588

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/metai/produktui

Trapumas, kai yra žema darbinė temperatūra:

 

trapumo temperatūra pagal Frasą

LST EN 12593

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/metai/produktui

Tamprioji atstata, kai yra 10 °C ir/arba 25 °C (tik BP tipui)

LST EN 13398

LST EN 13808 ir nacionalinis taikymo dokumentas, jei taikoma c

1/metai/produktui

3 Tiekimo transporto priemonių tinkamumas

Švarumas ir bendra būklė

Kaip nurodyta kokybės vadove

a  Gali būti taikomi alternatyvūs bandymai, jei įrodomas jų tapatumas LST EN standartams. Tačiau ginčo atveju turi būti taikomi LST EN standartai.

b  Partija: žiūrėti VI skyriaus trečiojo skirsnio dalį „Partijos apibrėžtis“.

c  Ši savybė tikrinama tuo atveju, jei ji turi būti išlaikoma pagal nacionalinį taikymo dokumentą – nacionalinį priedą arba nacionalinį normatyvinį dokumentą.

 

 

Neatitiktiniai produktai

 

31.     Gamintojas turi parengti procedūras, kuriose turi būti aprašyta elgimosi su neatitiktiniais produktais tvarka. Neatitiktinės produkcijos atvejai turi būti nedelsiant registruojami, ir šie įrašai turi būti saugomi gamintojo parengtose procedūrose nustatytą laikotarpį.

 

Koregavimo veiksmai

 

32.     Siekiant išvengti pasikartojančių atvejų, kai produktas neatitinka reikalavimų, gamintojas turi taikyti dokumentais pagrįstus koregavimo veiksmus, pašalinančius neatitikimo priežastį.

 

Tvarkymas, sandėliavimas ir pakavimas

 

33.     Gamintojas turi parengti procedūras, kuriuose aprašyti produkto priežiūros metodai ir reikalavimai produkto sandėliavimo zonoms, siekiant apsaugoti produktą nuo pažeidimo ir sunaikinimo.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BANDYMŲ METODAI

 

34.     Bandymai turi būti atliekami pagal apraše nurodytus standartus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA IR ŽENKLINIMAS CE ŽENKLU

 

 

Bendrosios nuostatos

 

35.     Kai bituminė emulsija pagal pradinius tipo bandymus atitinka šio aprašo reikalavimus, o notifikuotoji įstaiga išdavė sertifikatą atsižvelgdama į vykdomą vidinę gamybos kontrolę, gamintojas turi parengti eksploatacinių savybių deklaraciją ir jos kopiją gavėjui pateikti popierine forma arba naudojant elektronines priemones. Kopija popierine forma pateikiama, kai to reikalauja gavėjas. Gamintojas yra įpareigotas produktą pažymėti CE ženklu.

 

Eksploatacinių savybių deklaracija

 

36.     Eksploatacinių savybių deklaracijoje, rengiamoje vadovaujantis Statybos produktų reglamento 6 straipsniu, turi būti mažiausiai nurodyta:

–     produkto aprašymas (produkto tipo unikalus identifikavimo kodas);

–     numatoma naudojimo paskirtis ir, kai tikslinga, specialūs naudojimo nurodymai (pavyzdžiui, naudojimo nurodymai esant apibrėžtoms sąlygoms);

–     gamintojo pavadinimas ir adresas, gamybos vieta;

–     statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema pagal Statybos produktų reglamento V priedą (sistema 2+), taip pat informacija apie notifikuotosios įstaigos veiklą ir notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris;

–     deklaruojamos esminių charakteristikų eksploatacinės savybės:

·      ribinės vertės ar verčių diapazonai ir klasės – bituminėms emulsijoms pagal 2–8 lenteles;

·      deklaruojamos vertės, atitinkamai verčių diapazonai – eksploatacinėms savybėms, žymimoms „DV“;

·      „eksploatacinė savybė nenustatyta“ (NPD) – savybėms, kurioms reikalavimai šiuo aprašu nenustatyti (NR);

–     nuoroda į standartą su išleidimo data:

·      LST EN 13808:2013;

–     asmens, įgalioto pasirašyti eksploatacinių savybių deklaraciją gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo vardu, vardas, pavardė ir einamos pareigos.

37.     Eksploatacinių savybių deklaracija turi būti parašyta lietuvių kalba.

 

Ženklinimas CE ženklu

 

38.     Gamintojas yra atsakingas už ženklinimą CE ženklu. CE ženklo simbolis turi atitikti pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, 30 straipsnį ir nurodytas naudojamuose prekybos dokumentuose (pavyzdžiui, važtaraščiuose).

39.     Kartu su CE ženklu turi būti pateikti šie duomenys:

–     notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris;

–     gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas ir adresas;

–     pirmojo CE ženklinimo du paskutinieji metų skaitmenys;

–     eksploatacinių savybių deklaracijos numeris;

–     nuoroda į Europos standartą su išleidimo data;

·    LST EN 13808:2013;

–     produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;

–     numatoma naudojimo paskirtis ir, kai tikslinga, specialūs naudojimo nurodymai;

–     deklaruojamos eksploatacinės savybės, kur nurodomos bituminės emulsijos savybės, jei tai yra įrodoma eksploatacinių savybių deklaracijoje.

40.     Produkto ženklinimas turi užtikrinti aiškų atsekamumą su prekybos dokumentuose nurodyta informacija tam, kad būtų paženklinta CE ženklu.

41.     Kiekvienam produktui privaloma nurodyti tik esmines naudojimo paskirtis.

 

VII SKYRIUS

DUOMENYS, PATEIKIAMI LYDRAŠTYJE ARBA VAŽTARAŠTYJE

 

42.     Lydinčiuose dokumentuose turi būti pateikti mažiausiai šie duomenys:

–     CE ženklas pagal VI skyriaus penktąjį skirsnį;

–     gamintojas ir gamybos vieta;

–     produkto aprašymas pagal šį aprašą;

–     informacijos apie pradinio tipo bandymo rezultatus gavimo galimybė.

_________________________


Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15

priedas (informacinis)

 

KATIJONINIŲ BITUMINIŲ EMULSIJŲ NAUJŲ IR ANKSTESNIŲ ŽYMĖJIMŲ PALYGINIMAS

 

 

 

Naujas žymėjimas pagal TRA BE 08/15

 

Ankstesnis žymėjimas pagal TRA BE 08

C60BP4-S

C60BP1-S

C60B4-S

C60B1-S

C40B5-S

C40BF1-S

C67BP4-PAS-H

C67BP5-PAS-H

C60B4-PB

C60B5-PB

C67B3-PB

C67B4-PB

C60BP4-PB

C60BP5-PB

C67BP3-PB

C67BP4-PB

C67B3-PA

C67B4-PA

C69B3-PA

C69B4-PA

C69BP3-PA1

C69BP4-PA

C69BP3-PA2

C70BP3-PA1

C70BP4-PA

C70-BP3-PA2

C65BP6-ŠL

C65BP1-ŠL

C60B10-BEM

C60B1-BEM

C60B4-D

C60B1-D

 

._________________________