LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖs NR. 04.2.1-LVPA-K-804 „AUDITAS PRAMONEI LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nr. 1 patvirtinimo

 

2015 m. liepos 31 d. Nr. 4-499

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                           Evaldas Gustas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015-07-29 raštu Nr. (24.39)-5K-1515696-6K-1505711

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 4-499

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 04.2.1-LVPA-K-804 „AUDITAS PRAMONEI LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.4. Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programa).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Auditorius – fizinis asmuo, kuris yra atestuotas pagal Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas), nuostatas. Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir juridinis asmuo, kurio bent vienas darbuotojas yra pagal aukščiau minėtą tvarką atestuotas auditorius. Energijos vartojimo auditą gali atlikti ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių auditoriai, jeigu 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1) (toliau – Direktyva 2012/27/ES) 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos bus palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;

 

4.2. Didelė įmonė – tai juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.3. Energijos vartojimo auditas – procedūra, kurios metu auditorius, vadovaudamasis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Audito atlikimo metodika), įvertina energijos ir vandens nuostolius pramonės įmonės technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numato priemones šios įmonės energijos ir vandens nuostoliams sumažinti;

4.4. Labai maža įmonė – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.5. Maža įmonė – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.6. Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“);

4.7. Sunkumų patirianti įmonė – sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte;

4.8. Vidutinė įmonė – sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vieno etapo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 000 000  Eur (vieno milijono eurų), iš kurių iki 1 000 000 Eur (vieno milijono eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9. Priemonės tikslas – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse, kuris turi būti tiesiogiai susijęs su pramonės įmonės numatomomis (planuojamomis) vykdyti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 skirsnyje nurodytomis investicijomis.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2015 metų III ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

12.1. labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės;

12.2. didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

13. Pagal Aprašą partneriai negalimi.

14. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais (projekto vykdytojais) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

15. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus atvejus.

16. Pagal Aprašą pareiškėjui, kuris yra didelė pramonės įmonė, pagalba energijos vartojimo auditui, kuris yra privalomas pagal Direktyvos 2012/27/ES 8 straipsnio 4 dalį, neteikiama, nebent energijos vartojimo auditas yra atliekamas papildomai, t. y. didelei pramonės įmonei įvykdžius Direktyvos 2012/27/ES reikalavimą dėl privalomo energijos vartojimo audito atlikimo.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai, kaip jie apibrėžti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) 100 straipsnyje.

18. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

19. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus (vertinimo aspektai nurodyti Aprašo 1 priede):

19.1. projektas turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986;

19.2. energijos vartojimo auditus atliks nustatyta tvarka atestuoti fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, turintys atestuotus auditorius arba kitos valstybės narės, kurios pagal 2012 m. spalio 25 d. Direktyvos 2012/27/ES 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos yra palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos, atestuoti auditoriai;

19.3. pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų) (skaičiuojant už dvejus praėjusius finansinius metus).

20. Projektas turi atitikti prioritetinius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams, projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 20 balų.

21. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos.

22. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

23. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

24. Projektu turi būti siekiama visų stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 24.1, 24.2 ir 24.3 papunkčiuose, ir kurių skaičiavimo aprašai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir paskelbti interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasai:

24.1. produkto stebėsenos rodiklio „Pramonės įmonės, atlikusios energetinį auditą“, kodas P.S. 314;

24.2. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B.206;

24.3. rezultato stebėsenos rodiklio „Įdiegtos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, rekomenduotos atlikus energetinį auditą“, kodas R.N. 806.

25. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška gali būti atmesta, neprašant papildomų dokumentų:

25.1. daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpiau kaip trejus metus labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) atveju ir penkerius metus didelės įmonės atveju nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Pareiškėjo daiktines teises į turtą Nekilnojamojo turto registre patikrina įgyvendinančioji institucija;

25.2. jeigu pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė, ji turi būti atlikusi pagal Direktyvą 2012/27/ES privalomąjį energijos vartojimo auditą.

26. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

27. Projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo. Projektas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“. Projekte turi būti numatyta, kad atlikus energijos vartojimo auditą pramonės įmonėje, bus pasiūlyta pramonės įmonei įdiegti priemones, procesus ar technologijas, tausojančius energiją ir gamtinius išteklius, atliekant Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 skirsnyje nurodytas investicijas.

28. Pagal Aprašą finansavimas, teikiamas Aprašo 38 punkte nurodytoms išlaidoms, yra pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 straipsnį. Aprašas nustato pagalbos aplinkos apsaugos tyrimams atlikti teikimo sąlygas, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

29. Pagal Aprašą, atlikus energijos vartojimo auditą turi būti parengta energijos vartojimo audito ataskaita, pateikiant bendro energijos vartojimo srautų išskaidymą, nurodant siūlomas energijos efektyvumo priemones, galimus sutaupyti energijos kiekius, siūlomų įgyvendinti priemonių ekonominius rodiklius ir kitą informaciją, taip, kaip nurodyta Audito atlikimo metodikoje. Auditas turi apimti visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.

30. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

31. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

32. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

33. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

33.1. jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų);

33.2. jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

34. Didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija:

34.1. 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

34.2. 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

34.3. 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

35. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

36. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

37. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

38. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos atitinka penktąją išlaidų kategoriją „Projekto vykdymas“ (perkant paslaugą) – išlaidos tyrimams, t. y. energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti.

39. Projekto išlaidoms, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 straipsnio nuostatos.

40. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos:

40.1. nustatytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

40.2. nenurodytos Aprašo 38 punkte.

41. Pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

41.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

41.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai.

42. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 straipsnyje nustatytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje.

43. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

44. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

45. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją įgyvendinančiajai institucijai raštu, kartu pateikdamas ir elektroninę laikmeną.

46. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

46.1. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną, skelbiamą interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

46.2. ne mažiau negu 3 komercinius pasiūlymus iš energijos vartojimo auditą atliksiančių auditorių. Kartu su komerciniais pasiūlymais turi būti pateikiami ir pasiūlymus pateikusių auditorių kvalifikacijos atestatų kopijos ir, jeigu komercinis pasiūlymas gautas iš energijos vartojimą auditą atliksiančių ES valstybių narių auditorių – dokumentai, patvirtinantys, kad Direktyvos 2012/27/ES 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos yra palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;

46.3. jeigu pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė – atlikto privalomojo pagal Direktyvą 2012/27/ES energijos vartojimo audito ataskaitos kopiją;

46.4. užpildytą Aprašo 4 priedą;

46.5. jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo pokyčius, dėl ko gali kisti (padidėti ar sumažėti) suvartojamos energijos sąnaudos, tuomet jis turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pvz., pasirašytas sutartis dėl naujos įrangos, turėsiančios įtakos suvartojamos energijos sąnaudų pokyčiui, pirkimo, ketinimo protokolus, įrenginių apkrovimo pokyčius, pvz., sprendimus dėl kelių pamainų darbo ir pan.). Tokiu atveju energijos vartojimo auditas turi įvertinti ir būsimas pareiškėjo energijos sąnaudas;

46.6. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) preliminarus sprendimas ar gautas sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, prognoziniai pinigų srautai, paskolos sutartis ir kt.;

46.7. jeigu pareiškėjas yra MVĮ, Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

46.8. pareiškėjo metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos įstatymų ir privataus juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka (patvirtintos 2013 m., 2014 m. metinės finansinės atskaitomybės ir tarpinės 2015 m. finansinės atskaitomybės);

46.9. dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas (taikoma tik jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas turėti tokį teisinį pagrindą).

47. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas.

48. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/kvietimai-teikti-paraiskas.

49. Paraiškos vertinimą sudaro projekto tinkamumo finansuoti vertinimas ir projekto naudos ir kokybės vertinimas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, projekto naudos ir kokybės vertinimas – Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

50. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus per terminą, nustatytą Projektų taisyklių 118 punkte.

51. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas nepateikia Aprašo 46.2 papunktyje nurodytų dokumentų (visų pramonės įmonių atveju) ir 46.3 papunktyje nurodyto dokumento (didelių pramonės įmonių atveju).

52. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

53. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat, kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 13 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuoja per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), nurodydama termino pratęsimo priežastis.

54. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 93 punkte bei III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu ir elektroniniu paštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

55. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

56. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės sudarymo ir veiklos principai nustatomi šios grupės nuostatuose.

57. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

58. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą ir apie tai informavus įgyvendinančiąją instituciją, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos elektroniniu paštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

59. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys. Projektų sutartys gali būti keičiamos ir nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

60. Jei pareiškėjas kartu su paraiška pateikė pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) preliminarus sprendimas ar gautas sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, jis ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalies šaltinis yra paskola. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą neįvykdo šių reikalavimų, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

61. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 4 priede, projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, nurodytą Projekto taisyklių 166 punkte. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

62. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

62.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

62.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, atsižvelgiant į tai, kokią šių dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

63. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus. Projektui taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti Apraše.

64. Projektų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti sudaromas Priemonės projektų priežiūros komitetas, kurio sudėtis tvirtinama ūkio ministro įsakymu, o jo sudarymo ir veiklos principai  nustatomi šio komiteto nuostatuose.

65. Atlikus energijos vartojimo auditą, turi būti per trejus metus po audito atlikimo įdiegta bent 30 proc. audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurios pagal atsipirkimo laiką galėtų būti priskirtinos Audito atlikimo metodikoje nurodytai A grupei (paprastasis atsipirkimo laikas iki vienerių metų) ir B grupei (paprastasis atsipirkimo laikas nuo vienerių iki trijų metų). Energijos vartojimo auditas turi numatyti ir C grupei (paprastasis atsipirkimo laikas ilgesnis nei trys metai) priskirtinas energijos vartojimo efektyvumo priemones.

66. Trejus metus MVĮ atveju ir penkerius metus didelės įmonės atveju po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

67. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

68. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

69. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

70. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

71. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (toliau – Aprašas) numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Vertinant atitikį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.2.1 uždavinį „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis: paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 4  prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.2.1 uždavinį „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ ir siekiamą rezultatą. 

 

 

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš apraše nurodytų veiklų.

Vertinant būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka veiklą, nurodytą Aprašo 10 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti Aprašo 10 punkte nurodytą veiklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus:

 

 

 

 

1.3.1. Energijos vartojimo auditus atliks nustatyta tvarka atestuoti fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, turintys atestuotus auditorius arba kitos valstybės narės, kurios pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1) (toliau – Direktyva 2012/27/ES) 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos yra palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos, atestuoti auditoriai“ (specialusis projektų atrankos kriterijus, patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1(2).

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad energijos vartojimo auditą atliks atestuoti pagal Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašą auditoriai arba kitų ES valstybių narių auditoriai, jeigu pagal Direktyvą 2012/27/ES sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos bus palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, dokumentai, nurodyti Aprašo 46.2 papunktyje.

Projektas turi atitikti Aprašo 19.2 ir 46.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

 

Energijos vartojimo auditą atliks fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, kurių darbuotojai yra atestuoti pagal Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas), nuostatas. Energijos vartojimo auditą galės atlikti ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių auditoriai, jeigu Direktyvos 2012/27/ES 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sertifikavimo ir (arba) akreditavimo sistemos arba lygiavertės kvalifikavimo sistemos bus palygintos tarpusavyje ir pripažintos Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos.

 

 

 

 

 

1.3.2. Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų) (skaičiuojant už dvejus praėjusius finansinius metus) (specialusis projektų atrankos kriterijus, patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1(2).

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios paskutiniųjų dvejų metų vidutinė metinė apyvarta iš pagamintos pramonės produkcijos yra ne mažesnė negu 579 240 Eur (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų).

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, dokumentai, nurodyti Aprašo 46.8 papunktyje.

Projektas turi atitikti Aprašo 19.3 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – programa) (specialusis projektų atrankos kriterijus, patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1(2).

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projektas atitinka Aprašo 19.1 papunktyje nurodytą nacionalinį strateginį dokumentą, t. y. programos antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ antrąjį uždavinį „Skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją“.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 19.1 papunktyje.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

 

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie Aprašo 24 punkte nustatytų veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodytų nacionalinių produkto ar rezultato stebėsenos rodiklių pasiekimo.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 24 punkte.

 

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, tai yra projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o šie – įgyvendinti nustatytus tikslus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

-  yra specifiniai – parodo projekto esmę ir charakteristikas;

-  išmatuojami – kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

-  pasiekiami – realūs;

-  susieti – tapatūs vykdomoms projekto veikloms;

-  iškelti laiku – aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

 

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis)

 

Netaikoma.

 

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Vertinant būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos socialinėje srityje.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad pagrįstas projekto poreikis ir tęstinumas, rezultatai pateisina investicijas.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos regionų vystymo srityje.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

 

Netaikoma.

 

 

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projektas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“. Projekte turi būti numatyta, kad atlikus energijos vartojimo auditą pramonės įmonėje, bus pasiūlyta pramonės įmonei įdiegti priemones, procesus ar technologijas, tausojančius energiją ir gamtinius išteklius, atliekant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) 7 skirsnyje nurodytas investicijas.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 27 punkte.

 

 

 

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Vertinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui:

-  sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims;

-  sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 3 priedas (Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas).

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente, nustatytus reikalavimus, nurodytus Aprašo 28 punkte.

 

Projektas finansuojamas pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų.

 

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

5. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam keliamus reikalavimus.

 

5.1. Pareiškėjas yra juridinis asmuo.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška, dokumentai, nurodyti Aprašo 46.3 ir 46.7 papunkčiuose.

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 14,15 ir 16 punktuose.

 

 

 

 

 

5.3. Pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, dokumentai, nurodyti Aprašo 46.9 papunktyje.

 

 

 

 

5.4. Pareiškėjui nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo;

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos atstovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų , 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte;

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui, jei jis yra įmonė, perkėlusi gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra;

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, taip pat kita įgyvendinančiajai institucijai prieinama informacija.

 

 

 

 

5.5. Pareiškėjas turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir panašiai.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto parengtumas atitinka Aprašo 25 punkte nurodytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: dokumentas, nurodytas Aprašo 46.3 papunktyje.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 25 punkte.

 

 

 

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

Netaikoma.

 

 

 

 


6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

 

6.1. Pareiškėjo įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

 

Vertinama, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 46.8 papunktyje nurodyti dokumentai. Duomenys tikrinami pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, paskolos gavėjo kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai bei sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš  30 dienų iki paraiškos pateikimo viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamų pardavimų dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 34 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Vertinant atitiktį šiam kriterijui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius netinkamoms finansuoti su projektu susijusioms išlaidoms padengti. Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltiniai: Aprašo 1 priedo 6.1 papunktyje nurodyti informacijos šaltiniai.

 

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Vertinant atitiktį šiam kriterijui, būtina įsitikinti, ar užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

 

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

 

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar įvertintos pagrindinės rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar:

- numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus;

- išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti;

- veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras;

- vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar:

- pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį;

- projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Projekto įgyvendinimo trukmė/ terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 21 ir 30 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

 

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

 

Vertinant atitiktį šiam kriterijui, būtina įsitikinti, ar projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 23 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 


 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Pildant lentelę ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS), jei nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Ne“, šiame klausime automatiškai pažymima „Ne“, ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Ne“ atsakymų. Jei atsakymų „Ne“ nėra, tačiau nors viename lentelės 3 stulpelio laukelyje yra pažymėtas atsakymas „Taip su išlyga“, šiame klausime automatiškai pažymima „Taip su išlyga“ ir į komentarų laukelį perkeliami visi komentarai, pateikti prie „Taip su išlyga“ atsakymų. Visus į komentarų laukelį perkeltus atsakymus įgyvendinančioji institucija gali redaguoti. Kol toks funkcionalumas nebus realizuotas SFMIS, į šį klausimą įgyvendinančioji instituciją įrašo atsakymą pati (neautomatiškai), bet komentaro laukelio pildyti neprivaloma.)

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai išlaidos:

Bendra projekto vertė (bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

 

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Galimas simbolių skaičius kiekviename laukelyje – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Automatiškai apskaičiuojama pagal formulę. Galimas simbolių skaičius – 3 prieš kablelį ir 2 po kablelio.

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu)

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

 

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

 

 

 

____________________________________ ______________________                                       ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas)

 

______________________________

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

(Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugintas iš svorio koeficiento. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

Minimalus privalomas surinkti balų skaičius

Komentarai

Kriterijaus įvertinimas

(Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

Svorio koeficien-tas

1. Pareiškėjo energijos sąnaudų ir joms tenkančių pardavimo pajamų (apyvartos) santykis.

Kriterijaus taikymo paskirtis: sudaryti palankesnes sąlygas paramai gauti pramonės įmonėms, patiriančioms dideles energijos sąnaudas, darant prielaidą, kad jos turi ir didelį energijos sąnaudų mažinimo potencialą ir šioms įmonėms tikslinga, atlikus energijos vartojimo auditą, diegti energijos taupymo priemones.

Kriterijaus vertinimas: daugiau balų skiriama projektams, kuriuos siekia įgyvendinti pareiškėjai, patiriantys didesnes energijos sąnaudas, tenkančias pareiškėjo apyvartai.

Kriterijaus apskaičiavimas: pareiškėjo metinės energijos sąnaudos pagrindinei veiklai vykdyti padalijamos iš tais pačiais metais pareiškėjo pardavimo pajamų (apyvartos).

 

X=Es/Pa, kur

X – pareiškėjo energijos sąnaudų ir pardavimo pajamų (apyvartos) santykis;

Es – energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu vienetu – tona naftos ekvivalentu (TNE);

Pa – pardavimo pajamos (apyvarta), tūkst. eurų.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

Maksimalų balą gautų projektai, kuriuose pareiškėjų metinių energijos sąnaudų dalis tenkanti pareiškėjo tais pačiais metais pardavimo pajamoms (apyvartai), yra didesnė.

Projektai surikiuojami nuo projektų, kuriuose energijos sąnaudos pardavimo pajamose (apyvartoje) yra didžiausios iki projektų, kuriuose energijos sąnaudos pardavimo pajamose (apyvartoje) yra mažiausios. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau) projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. (apvalinant gautą skaičių pagal aritmetines taisykles) projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, kuriuose energijos sąnaudos pardavimo pajamose (apyvartoje) vienodos, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.  Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

Informacijos šaltiniai: paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  4 priedas.

5

 

20 

 

20

 

Suma:

100

 

 

 

 

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

20

 

 

 

 

 

____________________________________ ________________ ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                                                           (data)                                (vardas ir pavardė, parašas)

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                            

______________________________

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas)

 

II. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

III. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

1.

 

 

 

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? pasirinkti tik vieną variantą

□ Taip

□ Ne

 

- labai maža įmonė

 

 

 

- maža įmonė

 

 

 

- vidutinė įmonė

 

 

 

- didelė įmonė

 

 

 

2.

Ar projektas neskirtas Reglamento 1 straipsnio 2 dalyje išvardintoms veikloms?

□ Taip

□ Ne

 

 

3.

Ar projektas nėra vykdomas Reglamento 1 straipsnio 3 dalyje išvardintuose sektoriuose ?

□ Taip

□ Ne

 

4.

Ar teikiama pagalba pareiškėjui, kuris neatitinka Reglamento 1 straipsnio 4 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

5.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumus turinčiai įmonei (taip, kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 18 dalyje)?

□ Taip

□ Ne

 

6.

Ar teikiama pagalba atitinka Reglamento 4 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. projektas nėra dirbtinai skaidomas?

□ Taip

□ Ne

 

7.

Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis pagal Reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

□ Taip

□ Ne

 

8.

Ar yra laikomasi pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų Reglamento 8 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

9.

Ar pagalba teikiama remiantis Reglamento 49 straipsnio 1 dalies nuostatomis?

□ Taip

□ Ne

 

10.

Ar pagalbos yra prašoma tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Reglamento 49 straipsnio 2 dalį?

□ Taip

□ Ne

 

11.

Ar pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento 49 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

12.

Ar laikomasi Reglamento 49 straipsnio 5 dalies nuostatų dėl pagalbos didelėms įmonėms?

□ Taip

□ Ne

 

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

13.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

____________________________________

(vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

______________________________________

(skyriaus vedėjas)

____________

(parašas)

____________     

(data)

 

 

_________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

4 priedas

 

INFORMACIJa APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ, KITUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS ir DUOMENYS, reikalingI projekto atitikČIAI projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

 

1.   Projektui gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba.

 

 

Planuojama gauti pagalbos suma (ne iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos)

Gautos pagalbos suma

Pagalbos teikėjas

Pagalbos suteikimo data

1.1. Pagalba darant materialiąsias investicijas

 

 

 

 

1.2. Pagalba darant nematerialiąsias investicijas

 

 

 

 

1.3. De minimis pagalba

 

 

 

 

1.4. Kita įvairių formų valstybės finansinė parama juridiniams asmenims (valstybės suteiktos garantijos, garantuotų paskolų palūkanų kompensavimas, kita)

 

 

 

 

 

2.  Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai:

 

2.1. Ar buvo pateikta paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

2.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

Ne

2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

 

3.   Pareiškėjo vykdoma veikla ir metinės pajamos.

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjo duomenys

Reikšmė

3.1.

Pareiškėjo vykdomos veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“

 

3.2.

Metinės pajamos iš pagrindinės veiklos

2013 m., Eur

 

3.3.

Metinės pajamos iš pagrindinės veiklos

2014 m., Eur

 

 

 

4.   Pareiškėjo metinės energijos sąnaudos.

 

 

Eil. Nr.

Energijos sąnaudos pagrindinei veiklai vykdyti 2014 m.

Energijos sąnaudų kiekis natūriniais vienetais (t, m3, MWh)

Energijos sąnaudų kiekis sąlyginiu vienetu – tona naftos ekvivalentu.  Pareiškėjo naudojamų energijos rūšių sąnaudos turi būti pateiktos tiek natūriniais vienetais (t, m3, MWh), tiek ir sąlyginiu vienetu (TNE). Perskaičiuojant energijos sąnaudų kiekį iš natūrinių į sąlyginį vienetą, prašome vadovautis Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika, patvirtinta  Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. DĮ-228 „Dėl Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos patvirtinimo“.

4.1.

Energijos rūšis Nr. 1 (įrašyti)

 

 

4.2.

Energijos rūšis Nr. 2 (įrašyti)

 

 

4.3.

Energijos rūšis Nr. 4 (įrašyti)

 

 

Iš viso:

 

 

 

5.   Kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.

 

______________________            _________________           ___________________________    (vadovo pareigos)                                 (parašas)                         (vardas ir pavardė)

 

______________________