LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĘ „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“, IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1V-981DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĘ „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 18 d. Nr. 1V-384

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 80 punktu ir atsižvelgdama į Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. gegužės 11 d. raštu Nr. ESFS14-2022-00624 „Dėl patikslintos papildomo finansavimo išvados“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projektui Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ (projekto kodas 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011) – iki 45 548,15 euro (keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 15 centų) iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 01.004) pagal priemonę „Gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse“ (priemonės kodas 12-01-01) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1).

2. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-981 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ patvirtintą priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui (Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu nustatyta tvarka per šešis mėnesius nuo įteikimo dienos arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius, ar per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-981

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1V-384 redakcija)

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

10.1.3-ESFA-R-920-01-0011

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

288768350

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje

177 915,09

177 915,09

0

__________________________