CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ, KURIEMS turi būti atliktas PRELIMINARUS ĮTAKOS SAUGAI VERTINIMas, SĄRAŠO PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. 4R-289

Vilnius

 

P a k e i č i u VĮ „Oro navigacija“ techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašą, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4R-84 „Dėl techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 39-1969) ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

Direktorius                                                                                                   Kęstutis Auryla

___________

 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4R-84

(Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-289 redakcija)

 

VĮ „ORO NAVIGACIJA“ techninės priežiūros darbų, kuriems turi būti atliktas preliminarus įtakos saugai vertinimas, sąrašas

 

I. Automatizuota skrydžių valdymo įranga

 

1. Automatizuotos skrydžių valdymo įrangos techninės priežiūros darbai, susiję su:

1.1. skrydžių valdymo įrangos išjungimu Vilniuje – TP6, Palangoje – TK3, TK4 (TP6), Kaune – TP4, TP5, TP6;

1.2. skrydžių valdymo įrangos programinės įrangos bylų tvarkymu (Palangoje);

1.3. akumuliatorių baterijų atjungimu ar keitimu Kaune – TP5, TP6;

1.4. skrydžių valdymo įrangos duomenų bazės tvarkymu ir žemėlapių keitimu.

 

II. Radiolokatorių įranga

 

2. Oro erdvės stebėjimo pirminio ir antrinio radiolokatorių techninės priežiūros darbai, susiję su:

2.1. antenos sustabdymu arba atjungimu;

2.2. elektros maitinimo išjungimu;

2.3. duomenų perdavimo kanalo išjungimu.

3. Aerodromo eismo apžvalgos radiolokatoriaus Vilniuje techninės priežiūros darbai, susiję su:

3.1. antenos sustabdymu arba atjungimu;

3.2. elektros maitinimo išjungimu;

3.3. duomenų perdavimo kanalo išjungimu.

 

III. Navigacinė įranga

 

4. Techninės priežiūros darbai, susiję su:

4.1. Tūpimo pagal prietaisus (ILS/DME) sistemos:

4.1.1. Krypties radijo švyturio (LLZ) įrangos:

4.1.1.1. periodine technine priežiūra Vilniuje – TP3, TP4, TP6; Kaune – TP5 (СП-80), TP3, TP4, TP6; Palangoje – TP5, TP6;

4.1.1.2. skrydžių bandymais.

4.1.2. Tūptinės radijo švyturio (GP) įrangos:

4.1.2.1. periodine technine priežiūra Vilniuje – TP3, TP4, TP6; Kaune – TP5 (СП-80), TP3, TP4, TP6; Palangoje – TP5, TP6;

4.1.2.2. skrydžių bandymais.

4.1.3. Toliamačio radijo švyturio (DME) įrangos:

4.1.3.1. periodine technine priežiūra TP5, TP6.

4.1.4. Viduriniojo ženklinamojo radijo švyturio (Kaunas) įrangos:

4.1.4.1. periodine technine priežiūra TP3, TP4.

4.2. Visakrypčio radijo švyturio DVOR/DME sistemos:

4.2.1. DVOR įrangos:

4.2.1.1. periodine technine priežiūra TP3, TP5, TP6.

4.2.2. Toliamačio radijo švyturio (DME) įrangos:

4.2.2.1. periodine technine priežiūra TP5, TP6.

4.3. Nekryptinio radijo švyturio (NDB) įrangos:

4.3.1. periodine technine priežiūra TP5, TP6.

4.4. Automatinio radijo pelengatoriaus (ARP) įrangos:

4.4.1. periodine technine priežiūra TP5, TP6.

 

IV. Radijo ryšių įranga

 

5. Techninės priežiūros darbai, susiję su:

5.1.VHF radijo siųstuvų įrangos:

5.1.1. periodine technine priežiūra Vilniuje – TP6, Kaune – TP6, Palangoje – TK2 (TP6);

5.1.2. antenų ir kabelių atjungimu Vilniuje – TP6, Kaune – TP6, Palangoje – TK3 (TP6).

5.2.VHF radijo imtuvų įrangos :

5.2.1. periodine technine priežiūra Vilniuje – TP6, Kaune – TP6, Palangoje – TK8 (TP6);

5.2.2. antenų ir kabelių atjungimu Vilniuje – TP6, Kaune – TP6, Palangoje – TK9 (TP6).

 

V. Energetikos objektai

 

6. Techninės priežiūros darbai, susiję su:

6.1. elektros generatoriaus periodine technine priežiūra TP2, TP3, TP5, TP6 (Palangoje – TA6, TA12);

6.2. elektros pastočių priežiūros darbais (kartą per metus);

6.3. įvadinių paskirstymo spintų priežiūros darbais (kartą per metus);

6.4. įvadinių kabelių priežiūros darbais (kartą per metus);

6.5. ryšių kabelių priežiūros darbais (kartą per metus).

___________