LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Dietologijos ambulatorinių specializuotų paslaugų teikimo reikalavimų APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 26 d. Nr. V-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Dietologijos ambulatorinių specializuotų paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. V-66

 

 

DIETOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dietologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja dietologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimus specialistams, patalpoms, medicinos prietaisams, paslaugų teikimo organizavimą ir medicinos dokumentaciją.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

2.1. dietologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – paslaugos, teikiamos pagal gydytojo dietologo profesinę kvalifikaciją;

2.2. kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos kituose teisės aktuose.

3. Dietologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose licenciją teikti ambulatorines dietologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

4. Dietologijos paslaugų teikimo ASPĮ reikalavimai, nustatyti šiame Apraše ir Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5. Paslaugas teikia gydytojas dietologas su dietistu (pagal poreikį) ir (ar) bendrosios praktikos slaugytoju.

6. Paslaugas teikiantis gydytojas dietologas privalo turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo dietologo profesinę kvalifikaciją.

7. Dietistas turi atitikti teisės aktų dietistui nustatytus reikalavimus.

8. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

 

III SKYRIUS

PATALPŲ REIKALAVIMAI

 

9. ASPĮ turi būti įrengtos šios patalpos:

9.1. laukiamasis;

9.2. priėmimo kabinetas;

9.3. procedūrų kabinetas.

10. Paslaugos turi būti teikiamos pacientų priėmimo kabinete.

11. Procedūrų kabinete turi būti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, ir anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

 

IV SKYRIUS

MEDICINOS PRIETAISAI

 

12. ASPĮ, teikiančios paslaugas, privalo turėti šiuos medicinos prietaisus:

12.1. medicinines svarstykles;

12.2. ūgio matuoklį;

12.3. centimetrinę juostelę;

12.4. KMI skaičiuoklę;

12.5. odos klostės matuoklį (kaliperį);

12.6. arterinio kraujospūdžio matavimo aparatą;

12.7. bendrosios paciento apžiūros kušetę ir (ar) kūdikių apžiūros stalą.

13. ASPĮ naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarką, reikalavimus.

 

V SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

14. Siuntimą pas dietologijos ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją išduoda šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar gydytojas specialistas.

15. Gydytojas dietologas, dietistas ir bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą galiojančiose Lietuvos medicinos normose.

16. Tiriamieji ir gydomieji veiksmai bei rezultatai aprašomi asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a), kituose medicinos dokumentuose ir raštu ar elektroniniu būdu pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

17. Paslaugas teikiančioje ASPĮ veikia šios tarnybos arba dėl jų teikimo sudaromos sutartys su kitomis ASPĮ:

17.1. radiologijos;

17.2. klinikinių laboratorinių tyrimų;

17.3. biochemijos laboratorinių tyrimų;

17.4. mikrobiologijos laboratorinių tyrimų;

17.5. imunologijos laboratorinių tyrimų;

17.6. elektrokardiografijos.

18. Gydytojas dietologas konsultacijos metu turi:

18.1. iš paciento sužinoti ligos, gyvenimo, dietologinę anamnezę;

18.2. atlikti objektyvią paciento apžiūrą (palpacija, auskultacija ir kt.);

18.3. įvertinti laboratorinių ir instrumentinių tyrimų duomenis;

18.4. įvertinti paciento mitybos įpročius;

18.5. suteikti mitybos rekomendacijas;

18.6. esant indikacijų skirti dietinį (dietos skyrimas, jos korekcija, modifikavimas; specialios medicininės paskirties maisto produktų, papildų, mišinių, skirtų vartoti per burną, suaugusiesiems, vaikams ir kūdikiams, enterinių ir parenterinių mišinių skyrimas) ir medikamentinį (vaistinių preparatų skyrimas) gydymą.

19. Jei ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti reikiamų ištyrimo ir (ar) gydymo paslaugų, gydytojas dietologas turi pacientą siųsti į tą ASPĮ, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos, t. y. gydytojas dietologas turi užtikrinti pagalbos organizavimą tais atvejais, kai pacientas kreipiasi į jį dėl gydytojo dietologo kompetencijai nepriskirtų ligų ar būklių.

 

VI SKYRIUS

MEDICINOS DOKUMENTACIJA

 

20. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicinos dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

 

21. Dietologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________