LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-424

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Papildyti 5 straipsnį 51 dalimi:

51. Savivaldybės atlieka valstybinę funkciją – prižiūri, saugo ir tvarko joms viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui patikėjimo teise perduotus valstybinės miško žemės sklypus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2017 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė