CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

 

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 4R-93 „DĖL ORLAIVIŲ ĮGULŲ IR ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TECHNIKŲ / INŽINIERIŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 17 d. Nr. 4R-27

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgulų susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011, L 311/1, p. 1), 10 straipsnio nuostatas, p a k e i č i u Orlaivių įgulų licencijavimo taisykles, patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, XXX skyrių ir jį išdėstau taip:

 

XXX. Valstybinės aviacijos pilotų licencijų (toliau - VAPL) pakeitimas į Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies licencijas

 

611. Civilinės aviacijos administracija (CAA) gali išduoti FCL dalies licencijas karinių oro pajėgų pilotams, turintiems galiojančias Valstybinės aviacijos piloto licencijas (toliau - VAPL), jeigu prašymo teikėjas tarnavo Lietuvos Respublikos karinėse oro pajėgose (KOP) ir baigęs tarnybą pereina dirbti į civilinės aviacijos oro bendrovę. Ši nuostata netaikoma išduodant LAPL, PPL, SPL ir BPL licencijas. Išduodant FCL dalies licencijas VAPL licencijų pagrindu turi būti laikomasi šių 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgulų susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011, L 311/1, p. 1), 1 priedo reikalavimų:

611.1. skrydžių patirtis įgyta tarnaujant KOP įskaitoma į bendrą skridą FCL dalies licencijai gauti;

611.2. teorijos kursų apimtį CAA gali sumažinti atsižvelgdama į piloto patirtį, turimą karinę kvalifikaciją ir pagedaujamą gauti FCL dalies licencijos rūšį;

611.3. turi būti išlaikyti visi teorijos egzaminai FCL dalies licencijai gauti;

611.4. pagal norimos gauti licencijos rūšį turi galiojantį 1 arba 2 klasės sveikatos pažymėjimą, išduotą pagal medicinos reikalavimų (MED) dalį.

611.5. įrodo mokąs kalbą pagal FCL.055 dalį.

6111. VAPL licencijų kategorijos ir kvalifikacijos – pilotai, skraidantys:

6111.1. vienmotoriais reaktyviniais lėktuvais (naikintuvais) (SEL);

6111.2. vienmotoriais vienpiločiais sraigtasparniais (SEH);

6111.3. vienmotoriais vienpiločiais transporto lėktuvais (SEAT);

6111.4. daugiamotoriais daugiapiločiais transporto sraigtasparniais (MPHT);

6111.5. daugiamotoriais daugiapiločiais transporto lėktuvais (MPAT).

612. Teorinių žinių ir patirties įskaitymas:

612.1. pilotų, skraidančių SEL ir SEAT lėktuvais, žinių ir patirties įskaitymas LAPL(A) ir PPL(A) licencijoms gauti:

612.1.1. laikoma, kad teoriniai kursai, nurodyti FCL.115 arba FCL.210 atitinkamai yra baigti, tam, kad pradėtų laikyti teorinius egzaminus;

612.1.2. skrydžių patirtis, ne mažiau kaip 10 valandų savarankiško skrydžio ir bendras skrydžio laikas turi atitikti reikalavimus atitinkamai licencijai gauti (FCL.110A, FCL.210.A).

612.1.3. Skrydžio egzaminas gali būti laikomas kariniu arba civiliniu vienmotoriu vienpiločiu lėktuvu, kuris atitinka EASA nustatytus klasės reikalavimus. Jeigu pilotas neskraidė konkrečiu SEP klasės lėktuvu, jis turi baigti ATO mokymą. Praktinius gebėjimus tikrina skrydžio egzaminuotojas, turintis FCL dalies pažymėjimą.

612.2. pilotų, skraidančių SEAT ir MPAT lėktuvais, žinių ir patirties įskaitymas CPL(A) licencijai gauti:

612.2.1. teoriniai kursai turi būti baigti ATO pagal reikalavimus, nurodytus FCL.315 punkto 3 priedėlyje. Jeigu pareiškėjas turi karinę galiojančią IR(A) kvalifikaciją, atitinkamai  ATPL(A) arba IR(A) mokymo kursai ir teoriniai egzaminai turi būti išlaikyti, kaip nurodyta FCL.515 arba FCL.615 punktuose.

612.2.2. skrydžių patirtis, ne mažiau kaip 100 valandų lėktuvo vadu ir bendras skrydžio laikas turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 3 priedėlio E,12 punkte. reikalavimus. Jeigu pilotas pageidauja gauti IR(A) kvalifikaciją, jo patirtis turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 6 priedėlio A, 7 punkte įskaitant skrydžių patirtį skraidyti naktį pagal FCL.810. Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti MPA tipo kvalifikaciją, jis turi įvykdyti būtinas išankstines sąlygas minėtai kvalifikacijai suteikti kaip nurodyta FCL.735.A ir FCL.720.A, d).

612.2.3. skrydžio egzaminas turi būti laikomas vienmotoriu arba dvimotoriu vienpiločiu lėktuvu (kariniu arba civiliniu), atestuotu gabenti ne mažiau kaip 4 asmenis, turėti keičiamo žingsnio oro sraigtą ir įtraukiamą važiuoklę. Jeigu pilotas neskraidė konkrečiu SEP/MEP klasės lėktuvu, jis turi baigti ATO mokymą. Jeigu suteikiama IR(A) kvalifikacija, praktiniai gebėjimai tikrinami pagal FCL dalies 7 priedėlį. Jeigu pareiškėjas pageidauja suteikti MPA tipo kvalifikaciją, praktiniai gebėjimai tikrinami pagal FCL dalies 9 priedėlį. Praktinius gebėjimus tikrina skrydžio egzaminuotojas, turintis FCL dalies pažymėjimą.

612.2.4.  ATPL(A) licencija išduodama su MPA tipo kvalifikacija, jeigu pareiškėjas atitinka FCL dalies F skyriaus 1 skirsnio reikalavimus. 

612.3. pilotų, skraidančių SEH ir MPHT sraigtasparniais, žinių ir patirties įskaitymas LAPL(H) ir PPL(H) licencijoms gauti:

612.3.1. laikoma, kad teoriniai kursai, nurodyti FCL.115 arba FCL.210 atitinkamai yra baigti, tam, kad pradėtų laikyti teorinius egzaminus;

612.3.2. skrydžių patirtis, ne mažiau kaip 10 valandų savarankiško skrydžio ir bendras skrydžio laikas turi atitikti reikalavimus atitinkamai licencijai gauti (FCL.110H, FCL.210H);

612.3.3. skrydžio egzaminas gali būti laikomas kariniu arba civiliniu vienmotoriu vienpiločiu sraigtasparniu, kuris atitinka EASA nustatytus tipo reikalavimus. Jeigu pilotas neskraidė konkrečiu sraigtasparnio tipu, jis turi baigti ATO mokymą. Praktinius gebėjimus tikrina skrydžio egzaminuotojas, turintis FCL dalies pažymėjimą;

612.4. Pilotų, skraidančių SEH ir MPHT sraigtasparniais, žinių ir patirties įskaitymas CPL(H) licencijai gauti:

612.4.1. teoriniai kursai turi būti baigti ATO pagal reikalavimus, nurodytus FCL.315 3 priedėlyje F-K skirsniuose. Jeigu pareiškėjas turi karinę galiojančią IR(H) kvalifikaciją, atitinkamai ATPL(H) arba IR(H) mokymo kursai ir teoriniai egzaminai turi būti išlaikyti kaip nurodyta FCL.515 arba FCL.615.

612.4.2. skrydžių patirtis, ne mažiau kaip 50 valandų sraigtasparnio vadu ir bendras skrydžio laikas turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 3 priedėlio K skirsnio 11 punkte reikalavimus. Jeigu pilotas pageidauja gauti IR(H) kvalifikaciją, jo patirtis turi atitikti reikalavimus, nustatytus FCL dalies 6 priedėlio B skirsnio 7 punkte įskaitant skrydžių patirtį skraidyti naktį pagal FCL.810,b),iii). Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti vienpiločio kelių variklių arba MPH tipo kvalifikaciją, jis turi įvykdyti būtinas išankstines sąlygas minėtai kvalifikacijai suteikti kaip nurodyta FCL.735.H ir FCL.720.H.

612.4.3. ATPL(H) licencija išduodama su MPH tipo kvalifikacija, jeigu pareiškėjo patirtis atitinka FCL.510.H. punkto reikalavimus. Jeigu išduodama ATPL(H)/IR, tai skrydžių patirtis pagal IFR turi atitikti FCL.605. d) punkto reikalavimus ir teisę skraidyti naktį pagal FCL.810 punkto reikalavimus. 

6121. Ribojimai:

6121.1. jeigu bendra skrydžių patirtis neatitinka FCL dalies reikalavimų prašomai licencijai gauti, išduodama žemesnio lygio licencija.

611.2. jeigu skrydžio patirtis prašomai kvalifikacijai gauti neatitinka FCL dalies reikalavimų, turi būti baigti papildomi mokymai ATO.“

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                         Joris Gintilas