LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

SERBIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

 

DĖL BENDRADARBIAVIMO KOVOJANT SU NUSIKALSTAMUMU

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Serbijos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

 

 

siekdamos skatinti Šalių draugystės ir bendradarbiavimo santykius;

 

 

suprasdamos, kad tarptautinis organizuotas nusikalstamumas, terorizmas, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ir kitų formų nusikalstamumas kelia didelę grėsmę Šalių valstybių socialinei ir ekonominei plėtrai ir visuomenės saugumui;

 

 

 

įsitikinusios, kad veiksmingas dvišalis bendradarbiavimas leidžia geriau siekti Šalių kompetentingoms institucijoms keliamų tikslų kovojant su nusikalstamumu;

 

 

 

įvertindamos Serbijos Respublikos siekį tapti visateise Europos Sąjungos nare ir taikyti Europos Sąjungos teisyną;

 

 

 

siekdamos sukurti tokio bendradarbiavimo mechanizmą ir specialiąsias priemones šiam tikslui pasiekti;

 

 

 

vadovaudamosi lygiateisiškumo ir abipusės naudos principais;

 

 

 

vadovaudamosi Šalies valstybės teritorijoje galiojančiais teisės aktais ir atsižvelgdamos į savo valstybių prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, visų pirma į 1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir jos protokolus, į 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos Konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108), 1961 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, 1971 m. vasario 21 d. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją ir 1988 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta,

 

 

 

susitarė:

 

 

 

 

 

1 straipsnis

 

Apibrėžtys

 

 

 

Šiame Susitarime:

 

 

 

1)    kompetentinga institucija – šio Susitarimo 4 straipsnyje nurodyta Šalies valstybės institucija, pagal savo kompetenciją įgaliota atlikti tam tikras funkcijas, susijusias su kova su nusikalstamumu;

 

 

 

2)    pareigūnas – kompetentingos institucijos atstovas, įgaliotas atlikti tam tikras funkcijas, susijusias su kova su nusikalstamumu;

 

 

 

3)     ryšių palaikymo pareigūnas – vienos iš Šalių pareigūnas, paskirtas į kitos Šalies ar trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją ryšiams su tų valstybių arba tarptautinių organizacijų institucijomis užmegzti ir palaikyti siekiant padėti kovojant su nusikalstamumu;

 

 

 

4)    informacija – bet kokie duomenys apie fizinį ar juridinį asmenį, informacija apie įvykius, aplinkybes ir ypatybes, taip pat visi kiti pagal šį Susitarimą reikalingi duomenys;

 

 

 

5)     asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta;

 

 

 

6)     asmens duomenų tvarkymas – bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar tokių veiksmų visuma.

 

 

 

 

 

2 straipsnis

 

Bendradarbiavimo sritys

 

 

 

1. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti pagal šį Susitarimą atskleidžiant ir užkardant nusikalstamas veikas, numatytas šio Susitarimo preambulėje išvardytuose dokumentuose, visų pirma:

 

 

 

1)       nusikalstamas veikas žmogaus gyvybei ir sveikatai;

 

 

 

2)       su terorizmu susijusias nusikalstamas veikas;

 

 

 

3)       neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų gamybą ir apyvartą;

 

 

 

4)       prekybą žmonėmis, taip pat neteisėtą judėjimo laisvės atėmimą ir įtraukimą į prostituciją;

 

 

 

5)     vaikų pornografiją ir seksualinį vaikų išnaudojimą;

 

 

 

6)       ginklų, šaudmenų, sprogmenų, cheminių, nuodingųjų, biologinių, radioaktyviųjų ir kitokių pavojingų medžiagų bei karinės įrangos, dvejopos paskirties technologijų ir su jomis susijusių paslaugų ir prekių vagystes, neteisėtą gamybą, prekybą ir laikymą;

 

 

 

7)       neteisėtas finansines operacijas ir kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai;

 

 

 

8)       neteisėtą migraciją;

 

 

 

9)        nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui;

 

 

 

10)     nusikalstamas veikas turtui, įskaitant turto prievartavimą ir vagystes bei neteisėtą prekybą kultūros vertybėmis;

 

 

 

11)     asmens tapatybės ir kelionės dokumentų klastojimą ir suklastotų dokumentų naudojimą;

 

 

 

12)     pinigų padirbinėjimą ir kitų atsiskaitymo priemonių, finansinių dokumentų ir vertybinių popierių bei kitų dokumentų klastojimą, jų išleidimą į apyvartą ir naudojimą kaip tikrų;

 

 

 

13)     kontrabandą ir kitas nusikalstamas veikas ekonomikai ir verslo tvarkai;

 

 

 

14)     su korupcija susijusias nusikalstamas veikas.

 

 

 

2. Šalys taip pat įsipareigoja bendradarbiauti:

 

 

 

1)      ieškant dingusių be žinios asmenų ir padedant nustatyti asmenų ir neatpažintų palaikų tapatybę;

 

 

 

2)    ieškant asmenų, įtariamų padarius nusikalstamas veikas arba vengiančių atlikti bausmę už padarytas nusikalstamas veikas;

 

 

 

3)      vienos Šalies valstybės teritorijoje ieškant su padaryta nusikalstama veika susijusių daiktų ar kito neteisėtai įgyto turto, kurie buvo neteisėtai užvaldyti kitos Šalies valstybės teritorijoje;

 

 

 

4)      suteikiant veiksmingą apsaugą asmenims, kuriems taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, arba asmenims, teikiantiems pagalbą Šalių kompetentingoms institucijoms;

 

 

 

5)      teikiant abipusę pagalbą viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui užtikrinti per Šalių valstybių teritorijose vykstančius masinius, o ypač sporto, renginius;

 

 

 

3. Šalys abipusiu sutarimu gali pagal šį Susitarimą bendradarbiauti ir kitose srityse, jei tai neprieštarauja šio Susitarimo tikslams.

 

 

 

 

 

3 straipsnis

 

Bendradarbiavimo formos

 

 

 

Šalys, bendradarbiaudamos pagal šį Susitarimą:

 

 

 

1)       keičiasi informacija, susijusia su šiuo Susitarimu ir reikalinga jam įgyvendinti;

 

 

 

2)       teikia viena kitai pagalbą per ryšių palaikymo pareigūnus;

 

 

 

3)       teikia mokslinę ir techninę pagalbą atliekant laboratorinius kriminalistinius tyrimus ir (ar) teismo ekspertizę;

 

 

 

4)     keičiasi žiniomis apie taikomus darbo metodus ir naudojamą įrangą;

 

 

 

5)       teikia pagalbą profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityje;

 

 

 

6)       įgyvendina kitas bendradarbiavimo priemones.

 

 

 

 

 

4 straipsnis

 

Kompetentingos institucijos

 

 

 

1. Įgyvendindamos šį Susitarimą, Šalių kompetentingos institucijos ir jų paskirti pareigūnai bendradarbiauja tiesiogiai. Šalių kompetentingos institucijos yra:

 

 

 

-     Lietuvos Respublikoje:

 

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,

 

 

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

 

 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

 

 

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,

 

 

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

 

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

 

 

 

-     Serbijos Respublikoje:

 

 

 

Serbijos Respublikos vidaus reikalų ministerija,

 

 

 

Serbijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Generalinis policijos direktoratas,

 

 

 

Serbijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasienio policijos direktoratas,

 

 

 

Serbijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos direktoratas,

 

 

 

Serbijos Respublikos finansų ir ekonomikos ministerijos Muitinės direktoratas.

 

 

 

2.      Šalys diplomatiniais kanalais kuo skubiau raštu praneša viena kitai apie bet kokius kompetentingų institucijų ir jų kontaktinių duomenų pasikeitimus.

 

 

 

3.      Šalių kompetentingos institucijos įgyvendindamos šį Susitarimą gali pagal savo kompetenciją sudaryti papildomus techninius protokolus dėl konkrečių bendradarbiavimo sričių ar formų.

 

 

 

 

 

5 straipsnis

 

Ryšių palaikymo pareigūnai

 

 

 

1.       Siekdamos skatinti bendradarbiavimą ir tinkamai įgyvendinti šį Susitarimą, Šalys abipusiu sutarimu gali apibrėžtam arba neapibrėžtam terminui komandiruoti savo ryšių palaikymo pareigūnus į kitos Šalies valstybės teritoriją.

 

 

 

2.       Ryšių palaikymo pareigūnai teikia informaciją ir atlieka kitus veiksmus vykdydami juos komandiravusios Šalies nurodymus ir pagal savo kompetenciją vykdo Šalies, į kurios valstybės teritoriją jie komandiruoti, institucijų pagalbos prašymus. Atlikdami savo funkcijas, ryšių palaikymo pareigūnai laikosi Šalies, į kurios valstybės teritoriją jie komandiruoti, valstybės teritorijoje galiojančių teisės aktų.

 

 

 

3.       Ryšių palaikymo pareigūnai, dėl kurių padarytos nusikalstamos veikos arba kurie patys padaro nusikalstamas veikas, atlikdami šio straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas, yra prilyginami Šalies, į kurios valstybės teritoriją jie komandiruoti, pareigūnams.

 

 

 

4.       Šalis, komandiravusi savo ryšių palaikymo pareigūnus į kitos Šalies valstybės teritoriją, atsako už bet kokią žalą, kurią padarė jos ryšių palaikymo pareigūnai atlikdami šio straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas, pagal Šalies, į kurios valstybės teritoriją jie komandiruoti, nacionalinės teisės aktus. Šalis, kurios valstybės teritorijoje padaryta tokia žala, ištaiso šią žalą tokiomis sąlygomis, kokios būtų taikomos, jei žalą būtų padarę jos pačios pareigūnai, o Šalis, komandiravusi savo ryšių palaikymo pareigūnus, kompensuoja šiai Šaliai visas išmokas, kurias ji sumokėjo nukentėjusiesiems ar kitiems turintiems teisę jas gauti asmenims.

 

 

 

 

 

6 straipsnis

 

Pagalbos prašymai

 

 

 

1.           Kompetentingos institucijos perduoda su šiuo Susitarimu susijusią ir jam įgyvendinti reikalingą informaciją ir bendradarbiauja šio Susitarimo 3 straipsnyje numatytais būdais, atsakydamos į gautus rašytinius pagalbos prašymus paštu ar per kurjerį arba perduodamos informaciją kitomis ryšių priemonėmis, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti pagalbos prašymą siuntusios Šalies parašo tapatumą. Gali būti bendradarbiaujama ir per ryšių palaikymo pareigūnus, jeigu tokie paskirti.

 

 

 

2.      Pagalbos prašyme turi būti pateikta išsami jam įvykdyti reikalinga informacija. Prie pagalbos prašymo gali būti pridėti su jo turiniu susiję dokumentai ar jų kopijos. Pagalbos prašyme turi būti nurodytas prašymą pateikusios kompetentingos institucijos pavadinimas, prašymo dalykas ir jo pagrindimas.

 

 

 

3.      Jeigu pagalbos prašymą gavusi kompetentinga institucija pagal savo kompetenciją negali jo įvykdyti, ji kuo greičiau perduoda šį pagalbos prašymą kitai jį įvykdyti galinčiai tos pačios Šalies institucijai ir apie tai praneša pagalbos prašymą pateikusiai kitos Šalies kompetentingai institucijai.

 

 

 

4.      Pagalbos prašymą gavusi kompetentinga institucija įvykdo jį kuo greičiau. Ji gali paprašyti pagalbos prašymą pateikusios kitos Šalies kompetentingos institucijos papildomos informacijos, kuri būtina prašymui įvykdyti arba kuri gali padėti jį įvykdyti.

 

 

 

5.       Jeigu pagalbos prašymą gavusi kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad įvykdžius pagalbos prašymą gali būti pakenkta jos valstybės suverenitetui ar saugumui arba būtų prieštaraujama nacionalinės teisės aktams, tarptautiniams įsipareigojimams ar kitiems esminiams nacionaliniams interesams, ji gali visiškai ar iš dalies atsisakyti vykdyti pagalbos prašymą arba įvykdyti jį iškeldama tam tikras sąlygas (apriboti pateiktos informacijos naudojimą arba prašyti nurodyti, kaip buvo panaudota jos pateikta informacija). Atsisakyti vykdyti pagalbos prašymą galima ir tuo atveju, jei veika, dėl kurios buvo pateiktas pagalbos prašymas, pagal pagalbos prašymą gavusios institucijos valstybės teritorijoje galiojančius teisės aktus nėra laikoma nusikalstama. Pagalbos prašymą gavusi kompetentinga institucija apie atsisakymą jį įvykdyti ir šio atsisakymo priežastis turi nedelsdama raštu pranešti pagalbos prašymą pateikusiai kitos Šalies kompetentingai institucijai.

 

 

 

6.       Įgyvendindamos šį Susitarimą kompetentingos institucijos gali savo iniciatyva perduoti informaciją kitos Šalies kompetentingoms institucijoms arba atlikti kitus šio Susitarimo 3 straipsnyje nustatytus veiksmus.

 

 

 

 

 

7 straipsnis

 

Asmens duomenų apsauga

 

 

 

Tvarkydamos asmens duomenis pagal šį Susitarimą, Šalių kompetentingos institucijos vadovaujasi 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108), Šalių valstybių teritorijose galiojančiais teisės aktais ir šiomis nuostatomis:

 

 

 

1)     asmens duomenis perduodančios Šalies kompetentinga institucija atsako už tai, kad jos perduodami asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi, taip pat užtikrina, kad jų būtų perduodama tik tiek, kiek reikia šio Susitarimo tikslams;

 

 

 

2)     asmens duomenis gaunančios Šalies kompetentinga institucija jai perduotus asmens duomenis naudoja tik tam tikslui, kuriam jie buvo perduoti, laikydamasi šio Susitarimo nuostatų ir duomenis perdavusios Šalies kompetentingos institucijos nustatytų sąlygų; asmens duomenis gali naudoti tik šio Susitarimo 4 straipsnyje Šalių nurodytos kompetentingos institucijos;

 

 

 

3)     asmens duomenis perdavusios Šalies kompetentingos institucijos prašymu asmens duomenis gavusios Šalies kompetentinga institucija pateikia perdavusiai Šaliai informaciją apie asmens duomenų panaudojimą ir pasiektus rezultatus;

 

 

 

4)     jeigu paaiškėja, kad buvo perduoti neteisingi ar netikslūs asmens duomenys arba asmens duomenys, kurių pagal juos perdavusios Šalies kompetentingos institucijos Šalies valstybės teritorijoje galiojančius teisės aktus nebuvo galima perduoti, juos perdavusios Šalies kompetentinga institucija apie tai kuo skubiau praneša juos gavusiai kitos Šalies kompetentingai institucijai, kuri nedelsdama juos pataiso arba sunaikina;

 

 

 

5)      asmens, kurio asmens duomenys buvo perduoti, prašymu ir pagal atitinkamos Šalies valstybės teritorijoje galiojančius teisės aktų reikalavimus jam suteikiama informacija, kokie jo asmens duomenys turimi, kokiam tikslui jie naudojami ar kokiam tikslui numatoma juos naudoti, taip pat kam jie yra teikiami ar perduoti: gali būti atsisakoma įgyvendinti duomenų subjektų teises, jei toks atsisakymas yra būtinas siekiant užtikrinti Šalies valstybės saugumą, gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamumo prevenciją, nusikalstamų veikų išaiškinimą ir atskleidimą, svarbius valstybės ekonominius ir finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų atskleidimą ir išaiškinimą, taip pat siekiant apsaugoti duomenų subjekto ar trečiųjų šalių teises ir laisves;

 

 

 

6)      asmens duomenis perdavusios Šalies kompetentinga institucija, atsižvelgdama į Šalies valstybės teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, nustato terminą, kuriam suėjus perduoti asmens duomenys nedelsiant sunaikinami; neatsižvelgiant į tai, perduoti asmens duomenys sunaikinami, kai tampa nebereikalingi tiems tikslams, kuriems buvo perduoti; duomenis perdavusios Šalies kompetentinga institucija nedelsiant informuojama apie visus asmens duomenų sunaikinimo atvejus, nurodant to priežastis;

 

 

 

7)      asmens duomenis perdavusios ir gavusios Šalies kompetentingos institucijos tvarko asmens duomenų perdavimo, gavimo ir sunaikinimo, taip pat atsisakymo perduoti asmens duomenis apskaitą;

 

 

 

8)      asmens duomenis perdavusios ir gavusios Šalies kompetentingos institucijos tinkamai juos saugo nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo be perduodančios Šalies kompetentingos institucijos leidimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, paviešinimo ir nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo.

 

 

 

 

 

8 straipsnis

 

Įslaptintos informacijos apsauga

 

 

 

1.         Kompetentingos institucijos užtikrina abipusę pagal šį Susitarimą teikiamos įslaptintos informacijos apsaugą. Įslaptintą informaciją gavusios Šalies kompetentinga institucija privalo pažymėti gautą įslaptintą informaciją atitinkama savo valstybės teritorijoje galiojančiais teisės aktais nustatyta slaptumo žyma pagal šio Susitarimo priede nurodytus slaptumo žymų atitikmenis. Nurodyti reikalavimai taikomi bet kokiai įslaptintai informacijai, neatsižvelgiant į jos fiksavimo būdą, taip pat tokios informacijos laikmenoms.

 

 

 

2.   Šalių valstybių įslaptintos informacijos žymos yra pateikiamos šio Susitarimo priede. Šalys užtikrina pagal šį Susitarimą gautai įslaptintai informacijai tokią pat apsaugą, kurią jos vadovaudamosi savo valstybės teritorijoje galiojančiais teisės aktais privalo taikyti savo įslaptintai informacijai, pažymėtai atitinkama slaptumo žyma.

 

 

 

3.   Įslaptintą informaciją gaunanti Šalis privalo užtikrinti, kad nebus keičiamos gautos įslaptintos informacijos slaptumo žymos, tokia informacija nebus išslaptinta ar perduota trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio informaciją perdavusios Šalies kompetentingos institucijos sutikimo.

 

 

 

4.    Tuo atveju, kai vienos Šalies kompetentingos institucijos perduota įslaptinta informacija gali būti atskleista arba atskleidžiama, kitos Šalies kompetentinga institucija nedelsdama apie tai praneša informaciją perdavusios Šalies kompetentingai institucijai ir informuoja apie įvykio aplinkybes, padarinius ir apie veiksmus, kurių imtasi siekiant ateityje išvengti tokių įvykių.

 

 

 

5.    Iš kitos Šalies kompetentingos institucijos gauta įslaptinta informacija gali būti naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo perduota.

 

 

 

 

 

9 straipsnis

 

Bendradarbiavimo kalbos ir dokumentų galiojimas

 

 

 

1.          Pagal šį Susitarimą siunčiami pagalbos prašymai ir kiti dokumentai surašomi juos pateikiančios kompetentingos institucijos Šalies valstybine kalba ir pateikiami kartu su vertimu į anglų kalbą.

 

 

 

2.      Dokumentai, kuriuos vienos Šalies valstybės teritorijoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka surašė arba patvirtino tos Šalies kompetentingos institucijos, kitos Šalies valstybės teritorijoje priimami nereikalaujant jokio kito patvirtinimo ar autentifikavimo.

 

 

 

 

 

10 straipsnis

 

Išlaidos

 

 

 

Kiekviena Šalis išlaidas, atsiradusiais įgyvendinant šį Susitarimą, padengia tiek, kiek reikia jos įsipareigojimams pagal šį Susitarimą įvykdyti. Prireikus Šalių kompetentingos institucijos kiekvienu konkrečiu atveju gali susitarti dėl kitokios šių išlaidų apmokėjimo tvarkos.

 

 

 

 

 

11 straipsnis

 

Kiti tarptautiniai įsipareigojimai

 

 

 

1.     Šis Susitarimas neturi įtakos įsipareigojimams, prisiimtiems pagal kitus Šalių sudarytus tarptautinius dvišalius ar daugiašalius susitarimus, įskaitant išvardytus šio Susitarimo preambulėje.

 

 

 

2Šis Susitarimas taikomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos narystę Europos Sąjungoje.

 

 

 

 

 

12 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

 

 

Visi Šalių ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami derybomis ar konsultacijomis.

 

 

 

 

 

13 straipsnis

 

Baigiamosios nuostatos

 

 

 

1.          Šis Susitarimas įsigalioja praėjus 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai Šalys diplomatiniais kanalais raštu praneša viena kitai, kad šiam Susitarimui įsigalioti būtinos teisinės procedūros pagal Šalių valstybių teritorijose galiojančius teisės aktus yra įvykdytos.

 

 

 

2.      Šis Susitarimas gali būti keičiamas ar pildomas abipusiu Šalių susitarimu. Šio Susitarimo pakeitimai ir papildymai įsigalioja šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

 

3.      Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui ir gali būti nutrauktas bet kurios Šalies iniciatyva diplomatiniais kanalais raštu pranešus apie tai kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius. Nutraukus šį Susitarimą, Šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimų, prisiimtų iki šio Susitarimo nutraukimo įsigaliojimo dienos, jei nesusitarta kitaip.

 

 

 

PASIRAŠYTA 2013 m. balandžio 16 d. dviem egzemplioriais lietuvių, serbų ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės                            Serbijos Respublikos Vyriausybės

vardu                                                                            vardu


Lietuvos Respublikos Vyriausybės

ir Serbijos Respublikos

Vyriausybės susitarimo dėl

bendradarbiavimo kovojant su

nusikalstamumu priedas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR SERBIJOS RESPUBLIKOJE NAUDOJAMŲ INFORMACIJOS SLAPTUMO ŽYMŲ ATITIKTYS

 

 

 

Lietuvos Respublikai

 

Serbijos Respublikai

 

 

 

Riboto naudojimo

 

 

 

Ši slaptumo žyma suteikiama tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės institucijų interesams.

 

 

 

Interno

 

 

 

Konfidencialiai

 

 

 

Ši slaptumo žyma suteikiama tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės interesams arba padaryti žalos valstybės institucijų veiklai ar sudaryti prielaidas neteisėtam valstybės paslaptį sudarančios informacijos atskleidimui.

 

 

 

Poverljivo

 

 

 

Slaptai

 

 

 

Ši slaptumo žyma suteikiama valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pažeisti valstybės gynybinę galią ar padaryti žalos valstybės interesams arba sudaryti prielaidas kilti pavojui žmogaus gyvybei ar sveikatai.

 

 

 

Strogo poverljivo

 

 

 

Visiškai slaptai

 

 

 

Ši slaptumo žyma suteikiama valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali sukelti grėsmę Lietuvos Respublikos suverenitetui ar teritorijos vientisumui arba turėti ypač sunkių padarinių valstybės interesams ar sukelti pavojų žmogaus gyvybei.

 

 

 

Državna tajna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

 

 

Nr. 5-426/2014

 

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 16 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu, turi garbės pranešti, kad nurodyto Susitarimo tekste aptikta klaida, kurią būtina ištaisyti.

 

Minėto Susitarimo 8 straipsnio nuostatos reglamentuoja įslaptintos informacijos apsaugą. Tačiau žodis „įslaptintos“ buvo praleistas 8 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje, kuris išdėstytas taip: „1. Kompetentingos institucijos užtikrina abipusę pagal šį Susitarimą teikiamos informacijos apsaugą.“, nors turėtų būti išdėstytas taip: „1. Kompetentingos institucijos užtikrina abipusę pagal šį Susitarimą teikiamos įslaptintos informacijos apsaugą.“

 

Jeigu Serbija sutinka su tokiu pasiūlymu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo, kad šia nota ir Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atsakomąja nota būtų ištaisytas minėto Susitarimo 8 straipsnio 1 dalies pirmasis sakinys tekstuose anglų ir, prireikus, serbų kalbomis pagal Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 79 straipsnio 1 dalies b punktą ir 4 dalį.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, naudodamasi proga, dar kartą reiškia Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai nuoširdžią pagarbą.

 

 

 

2014 m. liepos 21 d., Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBIJOS RESPUBLIKOS
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI
Belgradas


 

 

SERBIJOS RESPUBLIKOS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

Nr. 13350

 

 

 

Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir turi garbės patvirtinti gavusi tokio 2014 m. liepos 21 d. notą Nr. 5-426/2014, kurios turinys yra toks:

 

„Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 16 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu, turi garbės pranešti, kad nurodyto Susitarimo tekste aptikta klaida, kurią būtina ištaisyti.

 

Minėto Susitarimo 8 straipsnio nuostatos reglamentuoja įslaptintos informacijos apsaugą. Tačiau žodis „įslaptintos“ buvo praleistas 8 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje, kuris išdėstytas taip: „1. Kompetentingos institucijos užtikrina abipusę pagal šį Susitarimą teikiamos informacijos apsaugą.“, nors turėtų būti išdėstytas taip: „1. Kompetentingos institucijos užtikrina abipusę pagal šį Susitarimą teikiamos įslaptintos informacijos apsaugą.“

 

Jei Serbija sutinka su tokiu pasiūlymu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo, kad šia nota ir Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atsakomąja nota būtų ištaisytas minėto Susitarimo 8 straipsnio 1 dalies pirmasis sakinys tekstuose anglų ir, prireikus, serbų kalbomis pagal Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 79 straipsnio 1 dalies b punktą ir 4 dalį.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, naudodamasi proga, dar kartą reiškia Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai nuoširdžią pagarbą.“

 

Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerija turi garbės pranešti, kad pasikonsultavusi su Serbijos Respublikos vidaus reikalų ministerija ji sutinka su siūlomu taisymu ir tuo, kad šia nota ir minėta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nota būtų ištaisytas 2013 m. balandžio 16 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu pagal Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 79 straipsnio 1 dalies b punktą ir 4 dalį.

 

Serbijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, naudodamasi proga, dar kartą reiškia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai nuoširdžią pagarbą.

 

2018 m. gegužės 23 d., Belgradas

 

 

 

LIETUVOS RESPBULIKOS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI

Vilnius