LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. gegužės 27 d. Nr. ĮV-337

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 7.2.6. papunktį išdėstau taip:

7.2.6. Dailės vertybės tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų skaičiuojamoji kaina, patvirtinta tvarkomuoju dokumentu (kai Valdytojas yra juridinis asmuo) arba tvirtinimo žyma ir atsakingo asmens parašu (kai Valdytojas yra fizinis asmuo). Dailės vertybės tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų skaičiuojamoji kaina apskaičiuojama vadovaujantis normatyvais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo patvirtinimo“, ketvirtojoje normavimo srityje. Atliekant bet kokio sudėtingumo kategorijos dailės vertybių (jų dalių, elementų) apmatavimus bei nustatant šių vertybių tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų kiekius šiais normatyvais vadovaujamasi tik tais atvejais, kai to neįmanoma atlikti taikant fotogrametrijos ir/ar lazerinio skenavimo bei kitas šiuolaikines technologijas;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas Birutis