LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2021 M. SPALIO 14 D. ĮSAKYME NR. A1-734 „DĖL PROJEKTO, SKIRTO SOCIALINEI PAGALBAI ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS IR GALĖJUSIEMS NUKENTĖTI NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS, TEIKTI, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2022–2023 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 3 d. Nr. A1-1

Vilnius

 

I š t a i s a u techninę klaidą Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A1-734 „Dėl Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų patvirtinimo“, 37 punkte ir jį išdėstau taip:

37. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 110. Privaloma surinkti minimali balų suma – 75. Projektai, kurių paraiškos nesurinko šiame punkte nustatytos minimalios balų sumos, nefinansuojami.“

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti                                                                              Gintarė Skaistė

socialinės apsaugos ir darbo ministrą