HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PERKANTIEJI SUBJEKTAI TURI TAIKYTI PIRKDAMI PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. D1-765

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą:

1.1. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Pastatų projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos:

19.1. pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai;

19.2. statybinės medžiagos.“

1.2. Papildau 31 punktu:

31. Degalai;“.

1.3 Papildau 32 punktu:

32. Elektra.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus:

2.1. Pakeičiu 7.2.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas (toliau – pirkimo vykdytojas) vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.2. Pakeičiu 8.2.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Žaliojo rakto diplomas arba EMAS, arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.3. Pakeičiu 8.2.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.4. Papildau 9.1.6 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.5. Pakeičiu 9.2.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.6. Papildau 11.1.4 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.7. Papildau 15.1.2 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel  arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.8. Papildau 16.1.2 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.9. Papildau 17.1.2 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.10. Papildau 18.1.2papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.11. Papildau 19.1.2 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.12. Papildau 20.1.2 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.13. Papildau 21.1.2 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.14. Pakeičiu 31.2.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.15. Pakeičiu 33.1 papunktį ir jį išdėstau taip:  

33.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 

33.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš nurodytų kriterijų:

33.1.1.1. atliekant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

33.1.1.2. kitais viešųjų pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 33.1.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:

33.1.1.2.1transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti šių dydžių:

Nr.

Transporto priemonės klasė

CO2, g/km

1.

Lengvasis keleivinis automobilis (M1)

99

2.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas dyzelinu

113

3.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė neviršija 1760 kg, varomas kitu kuru

131

4.

Lengvasis komercinis automobilis (N1),
kurio etaloninė masė viršija 1760 kg

153

 

33.1.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (33.1.1.1–33.1.1.2. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.16. Pakeičiu 34.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

34.1.1. transporto priemonė atitinka vieną iš nurodytų kriterijų:

34.1.1.1. atliekant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

34.1.1.2. kitais viešųjų pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 34.1.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą, išskyrus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (34.1.1.1–34.1.1.2. papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.17. Pakeičiu 35.1.1. papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.18. Pakeičiu 44.1.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.19. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:

45.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

45.1.1. teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, atlikdamas supaprastintus pirkimus ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas ir kt.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

45.1.2. statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (46 produktas „Statybinės medžiagos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

45.2.1. statomi nauji ypatingieji ir neypatingieji pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis statytojo (užsakovo) pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal statytojo (užsakovo) pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as) (schemą (-as)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: teikėjo darbuotojo, tiesiogiai dalyvausiančio atliekant statinio projektavimo ir (ar) statybos darbus, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai, gauti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytus reikalavimus, išklausius kvalifikacijos tobulinimo kursus pastatų tvarumo srityje pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.“

2.20. Pakeičiu 48.1.6 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.21. Pakeičiu 49.1.6 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.22. Pakeičiu 50.2.11.7 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, arba taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.23. Pakeičiu 50.1.5 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (50.1.4-50.1.5 papunkčiams) LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, arba taikomų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.24. Pakeičiu 51.2.8 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;“.

2.25. Pripažįstu netekusiu galios 51.2.9 papunktį.

2.26. Papildau 52.1.2 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.27. Pripažįstu netekusiu galios 53.1.1 papunktį.

2.28. Pripažįstu netekusiu galios 54.1.1 papunktį.

2.29. Papildau 59.1.13 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.30. Papildau 60.1.3 papunktį antrąja pastraipa:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;“.

2.31. Pakeičiu 61.1.1 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;“.

2.32. Pripažįstu netekusiu galios 61.2.1 papunktį.

2.33. Papildau XXXI ir XXXII skyriais:

 

XXXI SKYRIUS

DEGALAI

 

68. Degalai:

68.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

68.1.1. degalai turi atitikti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kitas lygiavertis įrodymas.

 

XXXII SKYRIUS

ELEKTRA

 

69. Elektra:

69.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

69.1.1. elektra pagaminta iš atsinaujinančių išteklių energijos;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: žaliosios elektros energijos sertifikatas „Žalia lietuviška energija“ arba „Žalia energija“, arba „Green Choice“, arba „Baltic Green Energy“, arba kitas lygiavertis įrodymas.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Duomenis apie pirkimo vykdytojų atliktus žaliuosius pirkimus kaupia Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri kiekvienais metais per II kalendorinių metų ketvirtį stebėsenos duomenis pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.“

4. Nustatau, kad 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu keičiamų Aplinkos apsaugos kriterijų 45 punkto redakcija:

45. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:

45.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

45.1.1. statomi nauji ypatingieji ir neypatingieji pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis statytojo (užsakovo) pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal statytojo (užsakovo) pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as) (schemą (-as)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: teikėjo darbuotojo, tiesiogiai dalyvausiančio atliekant statinio projektavimo ir (ar) statybos darbus, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai, gauti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytus reikalavimus, išklausius kvalifikacijos tobulinimo kursus pastatų tvarumo srityje pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

45.1.2. teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, atlikdamas supaprastintus pirkimus ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas ir kt.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

45.1.3. statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (46 produktas „Statybinės medžiagos“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba sertifikatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas