VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠIMČIŲ PAGAL REGLAMENTĄ (ES) 2018/1139 SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 9 d. Nr. 2-91

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, 71 straipsnį,

tvirtinu Išimčių pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Strateginio planavimo ir finansų

skyriaus patarėjas, pavaduojantis

viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktorių                                                                            Mantas Kerdokas

 

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros

direktoriaus 2021 m. liepos 9 d.

įsakymu Nr. 2-91

 

 

IŠIMČIŲ PAGAL REGLAMENTĄ (ES) 2018/1139 SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Išimčių pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimų, taikomų pagal 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, III skyrių (išskyrus tame skyriuje išdėstytus esminius reikalavimus) arba juo remiantis priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus (toliau – reglamentai), taikymo išimčių, vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1139 71 straipsnio nuostatomis, suteikimo, pratęsimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir išimčių atšaukimo tvarką.

2.  Reglamentuose nustatytais atvejais viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) Apraše nustatyta tvarka suteikia išimtis Lietuvos Respublikos juridiniams arba fiziniams asmenims, jei nustatoma, kad jos nepadarys neigiamos įtakos skrydžių saugai.

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2018/1139. 

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO SUTEIKTI IŠIMTĮ PATEIKIMAS

 

4.  Prašymą TKA suteikti arba pratęsti jau suteiktą išimtį (toliau – prašymas) gali pateikti Lietuvos Respublikos juridiniai arba fiziniai asmenys (toliau – pareiškėjas), kuriems taikomos reglamentų nuostatos. Prašymas teikiamas raštu TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo atsakingo asmens fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu.

5.  Prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

5.1. susidariusios nenumatytos aplinkybės, darančios poveikį pareiškėjui arba skubūs veiklos (operaciniai) poreikiai;

5.2. priežastys, dėl kurių neįmanoma tinkamai spręsti su nenumatytomis aplinkybėmis ar reikmėmis susijusių klausimų, laikantis taikomų reikalavimų;

5.3. kaip užtikrinama sauga ir taikomų esminių reikalavimų laikymasis, taikant tinkamas poveikio švelninimo priemones;

5.4. išimties taikymo sritis, nuorodos į reglamentų reikalavimus, dėl kurių prašoma suteikti išimtį ir laikotarpis, kuriam prašoma suteikti išimtį;

5.5. nuorodos į bet kurią ankstesnę suteiktą išimtį, susijusią su ta pačia sritimi.

6.  Kartu su prašymu turi būti pateiktas rizikos vertinimas su numatytais rizikos mažinimo veiksmais ir visi dokumentai, patvirtinantys, kad suteikta išimtis neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, bei dokumentai, patvirtinantys reglamentuose nustatytų sąlygų išimčiai gauti įgyvendinimą.

7.  Pateikiant prašymą sumokamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyto dydžio atlyginimas už TKA administracines paslaugas.

8.  TKA visu išimties svarstymo ir suteiktos išimties galiojimo laikotarpiu gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

9.  Prašymas paliekamas nenagrinėtas, jeigu pareiškėjui netaikomi reglamentų reikalavimai, dėl kurių prašoma suteikti išimtį. Apie tai pareiškėją TKA informuoja nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo palikti prašymą nenagrinėtą priėmimo, ir pareiškėjui grąžinami pateikti dokumentų originalai.

10.  Jei TKA prašymo nagrinėjimo metu nustato, kad pateikta ne visa reikiama informacija ar dokumentai, ji apie tai raštu informuoja pareiškėją, nurodydama ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų trūkstamų dokumentų pateikimo terminą. Jeigu nustatyto termino trūkumams pašalinti nepakanka, pareiškėjui pateikus motyvuotas priežastis, TKA gali pratęsti terminą, atsižvelgdama į pareiškėjo prašymą. Jei per nustatytą ar pratęstą terminą pareiškėjas nepateikia visų nurodytų dokumentų ir informacijos, prašymas toliau nenagrinėjamas ir apie tai raštu informuojamas pareiškėjas bei pareiškėjui grąžinami pateikti dokumentų originalai.

11.  Jei prašymo nagrinėjimo arba, jei išimtis suteikiama, jos galiojimo laikotarpiu pasikeičia ar išnyksta nenumatytos aplinkybės ar skubūs veiklos (operaciniai) poreikiai, kuriais buvo grindžiamas prašymas, pareiškėjas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių pasikeitimo, raštu apie tai informuoti TKA.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS IR IŠIMTIES SUTEIKIMAS

 

12.  Prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus nagrinėja ir vertina TKA sudaryta Saugos informacijos grupė (toliau – SIG). SIG, gavusi Aprašo 4 – 6 punktuose nurodytus dokumentus:

12.1.  įvertina, ar suteikus arba pratęsus išimtį, ji neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai ir išimties suteikimas atitiks reglamentais nustatytas išimčių suteikimo sąlygas ir reikalavimus;

12.2.  jei reikia, organizuoja papildomą patikrinimą (-us).

13.  Atlikusi prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų vertinimą ir įvertinusi galimą įtaką skrydžių saugai, SIG teikia motyvuotą siūlymą TKA direktoriui suteikti (arba atsisakyti suteikti) išimtį. Jei rekomenduojama išimtį suteikti, SIG taip pat siūlo nustatyti konkrečias išimties suteikimo sąlygas ir terminą.

14.  Išimtis negali būti suteikta, jei atlikus prašymo vertinimą, nustatoma galima neigiama įtaka skrydžių saugai. Išimtis suteikia TKA direktorius. Sprendimas suteikti išimtį arba atsisakyti ją suteikti priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų Aprašo 4 – 6 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo arba 12.2 punkte numatyto patikrinimo (-ų), jei toks buvo atliekamas, dienos.

15.  Prašymai dėl suteiktos išimties pratęsimo nagrinėjami ir sprendimai priimami ta pačia tvarka, kaip ir prašymai dėl išimties suteikimo.

16.  Atitinkamos Europos Sąjungos institucijos ir valstybės narės apie TKA suteiktas ir pratęstas išimtis informuojamos reglamentuose nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

IŠIMTIES GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR ATŠAUKIMAS

 

17.  TKA nedelsdama sustabdo išimties galiojimą, jeigu:

17.1.  paaiškėja, kad išimčiai suteikti arba pratęsti pareiškėjas pateikė klaidingus duomenis;

17.2.  paaiškėja, kad nesilaikoma išimties suteikimo arba pratęsimo sąlygų;

17.3.  Europos Komisija priima ir paskelbia sprendimą, kuriuo nustato būtinas įgyvendinti sąlygas taikant išimtį (teigiamas sprendimas su sąlygomis) ir dėl to reikalingas išimties galiojimo sustabdymas.

18.  TKA nedelsdama atšaukia išimtį, jeigu:

18.1. Europos Komisija priima sprendimą, kad taikant išimtį neįvykdytos reglamentais nustatytos sąlygos (neigiamas sprendimas);

18.2. paaiškėja, kad išimtis tapo nebeaktuali ar nebėra nenumatytų aplinkybių arba skubių veiklos (operacinių) poreikių, kuriais buvo grindžiamas išimties suteikimas;

18.3. sustabdžius išimties galiojimą, išimties turėtojas per TKA nustatytą terminą tinkamai neištaiso nurodytų neatitikimų, kaip numatyta 22 punkte.

19.  Apie išimties galiojimo sustabdymą arba atšaukimą TKA nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu informuoja išimties turėtoją ir nurodo išimties galiojimo sustabdymo ar atšaukimo priežastis.

20.  Jei išimties galiojimas sustabdomas dėl 17.1, 17.2 arba, kai taikytina, 17.3 punktuose nurodytų priežasčių, išimties turėtojas per TKA nustatytą terminą turi pašalinti nurodytas išimties sustabdymo priežastis ir pateikti tai įrodančius dokumentus TKA.

21.  SIG, įvertinusi pateiktus neatitikimų ištaisymą ar nurodytų sąlygų įgyvendinimą įrodančius dokumentus ir nustačiusi, kad neatitikimai ištaisyti, rekomenduoja TKA direktoriui panaikinti išimties galiojimo sustabdymą. Sprendimas panaikinti išimties galiojimo sustabdymą priimamas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie išimties sustabdymo priežasčių pašalinimą gavimo.

22.  Jei per TKA nustatytą terminą išimties turėtojas neištaiso nustatytų neatitikimų arba neatitikimai ištaisyti netinkamai, arba nepateikia TKA reikiamų neatitikimų ištaisymą įrodančių dokumentų, SIG rekomenduoja TKA direktoriui atšaukti suteiktos išimties galiojimą.

23.  Išimčių galiojimą, atsižvelgdamas į SIG rekomendacijas, sustabdo ir atšaukia TKA direktorius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.  TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

_______________