LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DVARČIONIŲ VALSTYBINIO GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO

TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 326

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 1.31 punktu:

1. T v i r t i n u Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planą (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.1. per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėms;

2.2. pagal kompetenciją organizuoti Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano sprendinių įgyvendinimą.

3. N u s t a t a u, kad Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio tvarkymo plano originalas saugomas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos.

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. balandžio 20 įsakymu Nr. 326

 

DVARČIONIŲ VALSTYBINIO GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dvarčionių valstybinio geomorfologinio draustinio (toliau – Draustinis) tvarkymo planą (toliau – Tvarkymo planas) sudaro tekstinė dalis (aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai) bei grafinė dalis (Tvarkymo plano brėžinys).

2. Tvarkymo plano tikslai:

2.1. nustatyti teritorijos apsaugos ir tvarkymo principus ir kraštovaizdžio tvarkymo zonas;

2.2. nustatyti apsaugos ir tvarkymo priemones gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti ir naudoti;

2.3. numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui;

2.4. nustatyti gyvenamųjų vietovių plėtros kryptis.

 

II SKYRIUS

TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

 

3. Tvarkymo plane pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ patvirtintus Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.1. miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: ekosistemų apsaugos miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.2. žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

3.2.1. ekosistemas saugančių agrarinių teritorijų grupėje – ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (ŽEk) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.2.2. apsauginių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – specializuoto apsauginio ūkininkavimo (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.3. kitos paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zona;

3.4. vandens ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos: bendrojo naudojimo (bendrosios apsaugos) vandenų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (VAe) kraštovaizdžio tvarkymo zona.

 

III SKYRIUS

APSAUGOS IR TVARKYMO PRIEMONĖS

 

4. Siekiant išsaugoti ir tinkamai eksponuoti raiškų Dvarčionių dubaklonio reljefą ir jo gamtinę aplinką, Tvarkymo plane numatoma:

4.1. siekiant sumažinti automobilių skleidžiamą taršą, Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose vietose įrengti apsauginius užtvarus iš želdinių arba natūralių gamtinių medžiagų;

4.2. vietovėje paženklinti Draustinio ribas.

5. Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, Tvarkymo plano brėžinyje pažymėtose vietose įrengti informacinius stendus, atokvėpio vietą, regyklą. Informaciniai stendai ir rodyklės prireikus gali būti įrengiami ir Tvarkymo plano brėžinyje nenumatytose vietose.


IV SKYRIUS

GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PLĖTROS KRYPTYS

 

6. Draustinyje naujas sodybas galima kurti:

6.1. buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą);

6.2. Tvarkymo plane išskirtose sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zonose.

__________________