LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-914

„Dėl PaGALBOS UŽ ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 3D-527

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-914 „Dėl pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/316 (OL 2019 L 51, p.1),  atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), ir į Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).“

2. Pakeičiu 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5. nėra gavę valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;“.

3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui   (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 20 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje.

Bendra pirminės gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems ūkio subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 I priede nurodytos nacionalinės ribos.

Jei pareiškėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą pagalbos gavėjui nebus viršytos šiame punkte nurodytos ribos, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

Jei suteikus apskaičiuotą pagalbos sumą pagal šias taisykles būtų viršytos šiame punkte nurodytos nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribos, skiriant pagalbą pagalbos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodytos ribos nebūtų viršytos.

Pagalba, teikiama pagal šias taisykles, negali būti sumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas atitinkamuose valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose arba Europos Komisijos priimtuose sprendimuose nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba nustatyta pagalbos suma.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Andrius Palionis