LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL METINĖS ĮMOKOS UŽ RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIAVIMO, RETRANSLIAVIMO, PLATINIMO INTERNETE IR UŽSAKOMŲJŲ AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLĄ DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. KS-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 31 straipsnio 13 dalimi ir 48 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija
n u s p r e n d ž i a:

1. patvirtinti Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama);

2. nustatyti, kad metinių įmokų mokėtojai, kuriems iki Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) įsigaliojimo nustatyti metinių įmokų dydžiai atitinka Aprašo reikalavimus, moka iki Aprašo įsigaliojimo nustatytas metines įmokas. Metinių įmokų mokėtojams, kuriems iki Aprašo įsigaliojimo nustatyti metinių įmokų dydžiai neatitinka Aprašo reikalavimų, Komisija iki 2023 m. lapkričio 1 d. nustato naujas metines įmokas“.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Rimantas Bagdzevičius

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr. KS-66                                

 

METINĖS ĮMOKOS UŽ RADIJO IR (AR) TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIAVIMO, RETRANSLIAVIMO, PLATINIMO INTERNETE IR UŽSAKOMŲJŲ AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLĄ DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

i skyrius

BENDROSIOS nuostatos

 

1. Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą (toliau – metinė įmoka) dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

 

II skyrius

metinės įmokos mokėtojai

 

3. Metinės įmokos mokėtojai yra:

3.1. asmenys, Lietuvos Respublikoje vykdantys licencijuojamą ar nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, išskyrus asmenis, kuriems transliavimo licencijas viešųjų renginių radijo programoms transliuoti iki 2 W efektinės spinduliuotės galios antžeminėmis radijo stotimis Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija) išduoda be konkurso ir radijo dažniai šių transliavimo licencijų turėtojams skiriami ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui;

3.2. asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, išskyrus asmenis, kurie užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas teikia naudodamiesi dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslauga.

 

iii SKYRIUS

metinės įmokos dydis

 

4. Metinės įmokos dydis nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiais už 1 (vienerius) vykdomos veiklos (teikiamų paslaugų) metus.

5. Metinės įmokos dydį nustato Komisija, atsižvelgdama į:

5.1. licencijos turėtojo transliuojamų ir (ar) retransliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų, platinamų internete televizijos programų ir (ar) atskirų programų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pobūdį ir turinį (didėjant rengiamų originalios kūrybos kultūrinių, informacinių, vietinių naujienų, šviečiamųjų programų ir programų vaikams, užtikrinančių teisingą ir nešališką informacijos pateikimą skaičiui – įmokos dydis mažėja);

5.2.  teritoriją, kurioje bus transliuojamos ir (ar) retransliuojamos programos, platinami dekoderiai ir kiti įrenginiai, suteikiantys galimybę gauti prieigą prie programų (jeigu programos transliuojamos ir (ar) retransliuojamos panaudojant sąlyginės prieigos sistemas), ir į gyventojų skaičių šioje teritorijoje (didėjant gyventojų skaičiui, proporcingai didėja įmokos dydis);

5.3. konkurencingą aplinką (jeigu numatomoje priėmimo zonoje yra ir daugiau kitų radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir (ar) teikiančių panašaus pobūdžio radijo, televizijos programų – metinės įmokos dydis mažėja);

5.4. radijo ir (ar) televizijos programos reikšmę programų transliavimo, retransliavimo ir (ar) televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų plėtojimui (jeigu numatomoje priėmimo zonoje programa netransliuojama ir (ar) neretransliuojama ir ši programa gali turėti reikšmingos įtakos transliavimo ir (ar) retransliavimo plėtojimui tose apylinkėse – įmokos dydis proporcingai mažėja).

6. Metinės įmokos už vienos radijo, televizijos programos transliavimą, radijo, televizijos programos (programų) retransliavimą per antžeminę radijo, televizijos stotį ar tokių stočių tinklą dydis už kiekvieną radijo, televizijos stotį, per kurią transliuojama (transliuojamos), retransliuojama (retransliuojamos) radijo, televizijos programa (programos):

 

Žmonių, gyvenančių radijo, televizijos stoties tikėtino (teorinio) patikimo priėmimo zonoje, skaičius

Metinės įmokos už televizijos programos (programų) transliavimą, retransliavimą dydis (BSI)

Metinės įmokos už radijo programos (programų) transliavimą, retransliavimą dydis (BSI)

Iki 50 000

1–4

1–2,5

50 000–200 000

4–9

2,5–6

200 000–350 000

9–14

6–9

350 000–500 000

14–17,5

9–11,5

Nuo 500 000

17,5–22

11,5–15

 

7. Metinės įmokos už radijo programos (programų) transliavimą, retransliavimą per antžeminę skaitmeninio radijo, skaitmeninės televizijos stotį ( stočių tinklą) dydis už pirmus 10 veiklos metų – 0,1 BSI.

8. Metinės įmokos už vienos radijo, televizijos programos transliavimą, radijo, televizijos programos (programų) retransliavimą per mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklą, kabelinės televizijos tinklą, kabelinio radijo tinklą, taip pat elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo, televizijos programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, dydis:

 

Žmonių, gyvenančių teritorijoje, kurioje transliuojama (transliuojamos) ir (ar) retransliuojama (retransliuojamos) radijo, televizijos programa (programos) ir (ar) platinami dekoderiai ir (ar) kiti įrenginiai, suteikiantys galimybę gauti prieigą prie radijo, televizijos programos (programų), skaičius

Metinės įmokos už radijo, televizijos programos (programų) retransliavimą per kabelinės televizijos tinklą, kabelinio radijo tinklą ir laidiniais elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, dydis (BSI)

Metinės įmokos už radijo, televizijos programos (programų) retransliavimą per mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklą ir belaidžiais elektroninių ryšių tinklais, kurių pagrindinė paskirtis nėra radijo, televizijos programų transliavimas ir (ar) retransliavimas, dydis (BSI)

Metinės įmokos už radijo, televizijos programos (programų) transliavimą dydis (BSI)

Iki 5 000

0,5–2

3–7,5

1–5

5 000–15 000

2–3,5

15 000–30 000

3,5–6

30 000–50 000

6–8

50 000–100 000

8–9,5

100 000–150 000

9,5–15

7,5–15

5–10

150 000–300 000

15–25

15–25

300 000–700 000

25–35

25–35

10–20

700 000–1 500 000

35–45

35–45

20–30

1 500 000–3 000 000

45–52

45–52

30–40

 

9. Metinės įmokos už televizijos programos (programų) transliavimą, retransliavimą per dirbtinį Žemės palydovą ar palydovus, dydis – 45–52 BSI.

10. Metinės įmokos už radijo programos (programų) transliavimą, retransliavimą per dirbtinį Žemės palydovą ar palydovus dydis 0,5–2 BSI.

11. Metinės įmokos už televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą dydis – 2040 BSI.

12. Metinės įmokos už užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos vartotojams dydis už pirmus veiklos metus – 0,1 BSI, už kitus – 5–15 BSI. Jeigu pagal užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas teikiančio asmens pateiktus Komisijai finansinius duomenis jo pajamos per praėjusį įmokos mokėjimo laikotarpį iš šios veiklos neviršijo 30 000 eurų, metinės įmokos dydis už kitus veiklos metus sumažinamas iki 0,1 BSI.

13. Metinės įmokos už vienos televizijos programos transliavimą per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, kt.) dydis – 1–4 BSI.

14. Metinės įmokos už vienos radijo programos transliavimą per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, kt.) dydis – 0,5–2 BSI.

15. Viešajai įstaigai „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“, kaip ypatingą misiją atliekančiai valstybei nuosavybės teise priklausančiai viešajai ne pelno siekiančiai institucijai, nustatyti metinės įmokos dydžiai dauginami iš koeficiento 0,01.

16. Metinės įmokos mokslo ir studijų institucijoms arba švietimo įstaigoms, kurioms transliavimo licencija išduota be konkurso šviečiamosioms ir kultūrinėms radijo ir (ar) televizijos programoms transliuoti iki 20 W galios antžeminėmis radijo ir (ar) televizijos stotimis, už šių radijo, televizijos programų transliavimą, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą bei transliavimą per informacinės visuomenės informavimo priemones (interneto svetaines, tinklalapius, kt.) metinės įmokos dydis – 0,2–0,5 BSI.

17. Metinės įmokos dydį metinės įmokos mokėtojui Komisija nustato vadovaudamasi Aprašo 5 punkte nustatytais kriterijais, Aprašo 6–16 punktuose nustatytų metinės įmokos dydžių ribose.

18. Jeigu metinės įmokos mokėtojas transliuoja tą pačią radijo, televizijos programą, retransliuoja ar platina internetu tą pačią (tas pačias) radijo, televizijos programą (programas) daugiau nei vienos rūšies elektroninių ryšių tinklais, metinės įmokos už tokį transliavimą, retransliavimą ar platinimą internetu dydis nustatomas atitinkamo didžiausio Aprašo 6–16 punktuose nustatytos metinės įmokos dydžio ribose. Jeigu asmuo retransliuoja televizijos programas ir teikia televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, nustatomas vienas metinės įmokos už tokį retransliavimą ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą dydis, atitinkamo didžiausio Aprašo 6–11 punktuose nustatytos metinės įmokos dydžio ribose.

 

iV SKYRIUS

metinės įmokos nustatymo ir mokėjimo tvarka

 

19. Komisija, priėmusi sprendimą dėl licencijos išdavimo, gavusi asmens pranešimą apie ketinimą Lietuvos Respublikoje vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, ne vėliau kaip per 20 dienų Komisijos sprendimu nustato metinės įmokos metinės įmokos mokėtojui dydį.

20. Komisija, pakeitusi licencijoje (leidime) nustatytą licencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklos teritoriją, gavusi pranešimą apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ar retransliavimo veiklos teritorijos pasikeitimą ar gavusi finansinius duomenis, kad užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas teikiančio asmens pajamos per praėjusį įmokos mokėjimo laikotarpį iš šios veiklos neviršijo 30 000 eurų, ne vėliau kaip per 20 dienų priima sprendimą pakeisti metinės įmokos dydį pagal Aprašo 6–8 ir 12 punktų reikalavimus.

21. Metinės įmokos mokėtojai turi teisę kreiptis į Komisiją dėl metinės įmokos dydžio pakeitimo.

22. Komisija ne vėliau kaip per  20 dienų nuo metinės įmokos mokėtojo prašymo dėl metinės įmokos dydžio pakeitimo  gavimo Komisijoje dienos išnagrinėja jį ir sprendimu nustato naują metinės įmokos dydį metinės įmokos mokėtojui arba pateikia motyvuotą atsisakymą tenkinti prašymą. Naujas metinės įmokos dydis nustatomas už kitus veiklos metus.

23. Apie sprendimą dėl metinės įmokos dydžio nustatymo arba pakeitimo per 5  dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos informuojami Visuomenės informavimo etikos asociacija ir metinės įmokos mokėtojas.

24. Metinės įmokos mokėtojai metinę įmoką privalo sumokėti kasmet per pirmąsias 30 įmokos mokėjimo laikotarpio dienų. Įmokos mokėjimo laikotarpis skaičiuojamas nuo radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo Lietuvos Respublikoje ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžios. Pirmą kartą nustatyta metinė įmoka už pirmus licencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo Lietuvos Respublikoje veiklos metus turi būti sumokėta per 30 dienų nuo šios veiklos pradžios. Pirmą kartą nustatyta metinė įmoka už pirmus nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo Lietuvos Respublikoje ar televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos metus turi būti sumokėta per 12 mėnesių nuo šios veiklos pradžios.

25. Metinės įmokos mokėtojai, sumokėję metinę įmoką, tačiau nutraukę veiklą, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo veiklos pabaigos dienos, pateiktos Komisijai, turi teisę kreiptis į Visuomenės informavimo etikos asociaciją dėl sumokėtos metinės įmokos dalies grąžinimo. Visuomenės informavimo etikos asociacija metinės įmokos dalį grąžina ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo grąžinti metinės įmokos dalį gavimo dienos. Grąžinama metinės įmokos dalis nuo veiklos pabaigos dienos iki metinės įmokos laikotarpio pabaigos dienos apskaičiuojama proporcingai.

26. Metinė įmoka pervedama Visuomenės informavimo etikos asociacijai. Visuomenės informavimo etikos asociacija yra atsakinga už nustatytų metinių įmokų administravimą bei gali įstatymų nustatyta tvarka išieškoti nesumokėtas metines įmokas.

 

V skyrius

baigiamosios nuostatos

 

27. Metinės įmokos mokėtojams, laiku nesumokėjusiems metinės įmokos, taikomos Visuomenės informavimo įstatyme numatytos poveikio priemonės.

28. Ginčai, susiję su metinės įmokos dydžio nustatymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Duomenis apie metinę įmoką Komisija pateikia į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą (VIRSIS) Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka ir terminais.

 

_______________________

part_ddb4a6266d674de68f45e1f9965ec004_end