RC_logo_b

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2018 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO nR. V-24 „DĖL Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 27 d. Nr. v-125 (101.2E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“, 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Gyvenamąją vietą deklaravusio asmens ar jo įgalioto asmens prašymu deklaravimo įstaiga (išskyrus konsulines įstaigas) išduoda dokumentą, patvirtinantį asmens deklaruotą gyvenamąją vietą – nustatytos formos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (7 priedas). Asmens prašymu prie pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama standartinė forma asmens pasirinkta kalba pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1).“

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Saulius Urbonavičius