STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ AKREDITAVIMO TERMINŲ PRATĘSIMO

 

2019 m. sausio 25 d. Nr. SV6-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 49 straipsniu bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. sausio 25 d. raštu Nr. SR-282 „Dėl aukštųjų mokyklų akreditavimo termino pratęsimo“,

p r a t ę s i u Lietuvos verslo kolegijos, A. Graičiūno vadybos aukštosios mokyklos, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, Panevėžio kolegijos, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akreditavimą iki kol šios aukštosios mokyklos bus įvertintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas