VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2007 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. B1-883 „DĖL VALSTYBINIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO LABORATORINIAM TYRIMUI NURODYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 10 d. Nr. B1-331

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-883 „Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 punkto preambulę ir ją išdėstau taip:

„7. Laboratorija valstybinių mėginių laboratorinių tyrimų protokolus perduoda faksu arba elektroninėmis priemonėmis atitinkamai teritorinei VMVT. Teritorinė VMVT, įvertinusi gautus tyrimų rezultatus, informuoja atitinkamą (-us) ūkio subjektą (-us), o nustačiusi, kad ištirta produktų partija neatitinka teisės aktų reikalavimų, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nusprendžia:“.

2. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.2. ūkio subjektui uždrausti tiekti rinkai produktų partiją, neatitinkančią teisės aktų reikalavimų, jį įpareigoti per 14 darbo dienų priimti priemones, užtikrinančias, kad neatitinkantys teisės aktų reikalavimų produktai nepatektų vartotojui. Apie priimtas priemones ūkio subjektas informuoja faksu arba elektroninėmis priemonėmis teritorinę VMVT. Teritorinė VMVT, įtarusi, kad produktas neatitinka teisės aktų reikalavimų ne dėl mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo įmonės kaltės, įpareigoja produktų platintoją surinkti iš rinkos atitinkamą produktų partiją (-as) ir prireikus iš surinktos produktų partijos paima valstybinį mėginį;“.

 

Direktorius                                                                                                              Jonas Milius