LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-384 „DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 3 d. Nr. 3D-277

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. traktoriai, apibrėžti 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. rugsėjo 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1322/2014 (OL 2014 L 364, p. 1);“.

2. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 167/2013, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais;“.

3. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Traktoriaus ar priekabos atitikties sertifikatas (atitinka reglamente (ES) Nr. 167/2013 vartojamą sąvoką liudijimas) ir gamintojas suprantami taip, kaip jie apibrėžti reglamente (ES) Nr. 167/2013;“.

4. Papildau 131 punktu:

131. Visais šiose taisyklėse numatytais registravimo, išregistravimo, registro duomenų keitimo atvejais dokumentai savivaldybės administracijai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ 22, 23, 34 ir 40.3  punktuose numatyta tvarka. Atliekant šias procedūras elektroninėmis priemonėmis, naudojami registro, Gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro duomenys.“

5. Pakeičiu  papunktį 19.2.5.1 ir jį išdėstau taip:

19.2.5.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/96, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais (OL 2015 L16, p. 1);“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2016-04-28 raštu Nr.(18)-SD-320