Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo

 

2016 m. vasario 10 d.  Nr. T1-12

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 22220,2 tūkst. Eur (1 priedas)

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 22264,3 tūkst. Eur , iš jų:

1.2.1. 10057,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 1521,8 tūkst. Eur turtui įsigyti;

1.2.3. 271,0 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti.         

1.3. Asignavimus pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

1.4. Asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus (3 priedas).

1.5. Asignavimus pagal programas (4 priedas).

2. Nustatyti, kad 488,2 tūkst. Eur biudžeto lėšų likutis, esantis 2016 m. sausio 1 d., būtų naudojamas ilgalaikių paskolų grąžinimui. 

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus, kad 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas