VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEISIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. B1-232  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, 18 ir 40 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijos 2020-03-19 prašymą patvirtinti veisimo programą ir remdamasis Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos 2020-04-03 posėdžio protokolo Nr. B11-62 nutartimi:

1.  T v i r t i n u Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijos Arabų veislės arklių veisimo programą.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. B1-974 „Dėl veisimo programų patvirtinimo sustabdymo“ 1.4 papunktį.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika